Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/07/909

Bryssel den 27 juni 2007

Fri rörlighet för tjänster: Kommissionen agerar för att undanröja hinder för idrottsrelaterade vadhållningstjänster i Frankrike, Grekland och Sverige

Europeiska kommissionen har vidtagit åtgärder för att undanröja hindren för den fria rörligheten för idrottsrelaterade vadhållningstjänster i Frankrike, Grekland och Sverige. Kommissionen har formellt begärt att Frankrike och Sverige ska ändra sin lagstiftning efter ha granskat dessa länders svar på de formella underrättelser som sändes till dem i april och oktober 2006 (se IP/06/436 och IP/06/1362). Den formella begäran har formen av ett motiverat yttrande, vilket är andra steget i det överträdelseförfarande som fastställs i artikel 226 i EG-fördraget. Om inga tillfredsställande svar inkommer inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendena till EG-domstolen. Till Grekland har kommissionen beslutat att sända en officiell begäran om information om den nationella lagstiftning som begränsar tillhandahållandet av idrottsrelaterade vadhållningstjänster. Denna begäran har formen av en formell underrättelse, alltså det första steget i överträdelseförfarandet enligt artikel 226. Grekland har två månader på sig att svara.

Frankrike och Sverige

I de tidigare formella underrättelserna ville kommissionen få klarhet i om de aktuella begränsningarna är förenliga med artikel 49 i EG-fördraget, som garanterar den fria rörligheten för tjänster. Kommissionen anser att begränsningarna inte är förenliga med gällande EU-lagstiftning och att dessa medlemsstater inte har kunnat visa att de åtgärder som de vidtagit för att begränsa den fria rörligheten för idrottsrelaterade vadhållningstjänster är nödvändiga, proportionerliga och icke-diskriminerande. Kommissionen anser vidare att de befintliga nationella aktörerna inte kan anses bedriva icke-vinstgivande verksamhet, eftersom deras verksamhet omfattas av tuffa årliga inkomstmål och ofta är beroende av återförsäljarnas marknadsföring av de olika speltjänsterna. Kommissionens utredning omfattar gränsöverskridande tillhandahåll av idrottsrelaterade vadhållningstjänster och även frågor som reklam och sponsring.

I Frankrike har personer i ledningen för vadhållningsföretag med tillstånd i andra medlemsstater hotats eller drabbats av straffrättsliga påföljder. Den berörda lagstiftningen har också påverkat sponsoravtal inom fotbollen och på senare tid även medfört att ett lag förbjudits att delta i cykellopp.

Grekland

Precis som i andra ärenden om idrottsrelaterade vadhållningstjänster önskar kommissionen få klargjort om de nationella åtgärderna i fråga är förenliga med artikel 49 i EG-fördraget, som garanterar den fria rörligheten för tjänster.

Bakgrund

Kommissionens beslut om att utreda om de berörda åtgärderna är förenliga med EU-lagstiftningen grundas på klagomål mot tio medlemsstater som inkommit från flera tjänsteleverantörer och på uppgifter som samlats in av kommissionens tjänstemän. Klagomålen (i samtliga fall utom Österrikes där klagomålet rör lagstiftningen om kasinon) rör begränsningar av tillhandahållandet av idrottsrelaterade vadhållningstjänster, bland annat kravet på statliga koncessioner eller tillstånd (även när leverantören innehar ett lagenligt tillstånd i en annan medlemsstat). I en del fall omfattar begränsningar även PR och reklam för tjänsterna och medborgarnas rätt att spela. Kommissionen har fört diskussioner med alla medlemsstater om de begränsningar som införts och anser att svaren från några av dem, framför allt Italien och Österrike, är lovande. Fortsatta diskussioner planeras med sikte på att nå fram till tillfredsställande och praktiskt genomförbara lösningar med alla medlemsstater.

EG-domstolen har tidigare konstaterat att varje begränsning som avser att skydda allmänintresset, exempelvis konsumentskyddet, ska vara ”konsekvent och systematisk” när det gäller vadhållningstjänster. En medlemsstat kan inte åberopa behovet av att begränsa medborgarnas tillgång till vadhållningstjänster om den samtidigt uppmuntrar dem till att delta i lotterier, hasardspel eller vadhållning som bedrivs av staten och som ökar de statliga medlen.

Aktuella uppgifter om överträdelseförfaranden avseende alla medlemsstater finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm


Side Bar