Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL PL

IP/07/900

Brüssel, 27. juuni 2007

Hoonete energiatõhusus: Euroopa Komisjon võtab õiguslikke meetmeid Kreeka, Eesti ja Poola suhtes

Täna algatas Euroopa Komisjon kohtumenetluse Kreeka vastu seoses 2002. aastal vastu võetud hoonete energiatõhususe direktiivi[1] rakendusmeetmete teatamatajätmisega. Vajalike meetmete teatamatajätmise eest saadeti ka Eestile ja Poolale põhjendatud arvamus – see on viimane samm enne ametliku kaebuse esitamist Euroopa Kohtule. Direktiivi eesmärk on vähendada hoonete energiatarvet; selleks nähakse ette riiklikud energiatõhususe miinimumnormid uutele hoonetele ja samuti suurematele olemasolevatele hoonetele nende ulatuslikuma renoveerimise korral. Jättes selle olulise direktiivi rakendamata, kaotavad Kreeka, Eesti ja Poola võimaluse saavutada kulutõhusat energiakokkuhoidu.

Direktiiv, mis oleks pidanud olema rakendatud 4. jaanuariks 2006, nõuab, et liikmesriigid kehtestaksid hoonetele energiatõhususe miinimumnormid ja energiatõhususe sertifitseerimise süsteemi ning tagaksid, et kütte- ja kliimaseadmeid kontrollitakse regulaarselt, et nende tulemuslikkust saaks parandada.

Kui hoonete sektor kokku moodustab 40% Euroopa kogu energiatarbest, siis direktiivi täielik ja õigeaegne rakendamine aitaks saavutada 28% kulutõhusat energiasäästu. Seega moodustaks võimalik kokkuhoid rohkem kui 10% Euroopa üldisest energiatarbimisest. ELi hiljutises Euroopa energiapoliitika ettepanekus seati eesmärgiks saavutada aastaks 2020 süsinikdioksiidi vähendamine 20% ja energiakokkuhoid kokku 20%. Kontaktisikud:


Side Bar