Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Bryssel den 25 juni 2007

EU:s roamingförordning träder i kraft i alla 27 medlemsstater den 30 juni

Tack vare EU kommer det att bli betydligt billigare att använda mobiltelefonen utomlands från och med i sommar. I slutet av denna vecka offentliggörs EU:s roamingförordning i EU:s offentliga tidning. Denna rättsakt, som är viktig för den inre marknaden, blir då bindande lag i alla medlemsstater från och med den 30 juni. Därmed avslutas på rekordtid den lagstiftningsprocess som inleddes den 12 juli 2006 av Europeiska kommissionen. Syftet var att komma till rätta med de orimliga roamingavgifter som konsumenter och affärsresenärer drabbas av när de befinner sig i andra EU-länder än hemlandet. De nationella tillsynsmyndigheterna, tillsammans med kommissionen, kommer att noga övervaka övergången till de nya roamingreglerna för att säkerställa att det inte förekommer något missbruk.

Européerna kan dra en suck av lättnad när EU:s roamingförordning nu till slut blir bindande lag i alla medlemsstater. Vi hoppas att det nu kan bli ett slut på överdrivna roamingavgifter. Jag noterar med tillfredsställelse att vissa operatörer kommer att erbjuda den nya eurotaxan redan från och med den 1 juli” säger Viviane Reading, kommissionsledamot med ansvar för telekommunikation i EU. ”Kommissionen kommer emellertid att fortsätta med att övervaka priserna, i synnerhet för SMS- och dataroaming. Det gör vi för att se till att konsumenterna inte drabbas på andra sätt, och för att säkerställa att det efter tre år inte längre finns något behov av reglering. Jag hoppas att operatörerna nu förstår att EU har förmåga att agera. Mitt budskap till dem är följande: Agera nu och sänk avgifterna för SMS- och dataroaming snabbt. Annars måste vi mycket snart ingripa även på dessa områden.

Den 12 juli 2006 lade kommissionen fram ett förslag till en EU-förordning om roaming i allmänna mobiltelefoninät inom gemenskapen. Syftet var att minska roamingavgifterna med upp till 70 % (se IP/06/978). Efter en av de snabbaste politiska överenskommelserna någonsin mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen antogs förordningen, endast 11 månader senare, den 7 juni (se IP/07/696 och MEMO/07/233).

Tack vare EU-förordningen kommer konsumenterna, från och med i sommar, att kunna dra nytta av en ”eurotaxa”. Därigenom fastställs ett pristak för telefonsamtal från (0,49 euro exkl. moms) och till (0,24 euro exkl. moms) mobiltelefonanvändare som befinner sig utomlands. Operatörerna förväntas konkurrera under detta pristak. Pristaken kommer att sänkas ytterligare 2008 och 2009.

Som ett resultat av detta gäller följande:

  • Mobiloperatörerna är skyldiga att erbjuda alla sina kunder en eurotaxa senast den 30 juli 2007.
  • Kunder som idag saknar ett roamingpaket och omedelbart väljer en eurotaxa kommer att kunna dra nytta av en eurotaxa senast från och med den 30 augusti 2007.
  • För dem som inte väljer någon särskild eurotaxa och som idag inte har ett roamingpaket, kommer en eurotaxa att börja gälla automatiskt från och med den 30 september 2007.
  • Abonnenter som redan har ett roamingpaket kan också välja en eurotaxa och måste informera sin operatör om detta val.

EU:s roamingförordning, som mottagits positivt av allmänheten (se IP/06/1515), tvingar också operatörerna att informera alla kunder om roamingavgifter. Denna informationsplikt kommer också att göra det möjligt för konsumenterna att lätt hitta de bästa tillgängliga roamingerbjudandena samt att få kännedom om de priser de måste betala när de befinner sig på resa i utlandet.

Det kommer också att finnas tak i grossistledet för de avgifter som operatörerna tar ut av varandra för roaming. Dessa pristak kommer att börja gälla två månader efter dagens offentliggörande. För de följande 12 månaderna är grossistpristaket fastställt till 0,30 euro.

Offentliggörandet i EU:s offentliga tidning den 29 juni 2007 innebär att EU:s roamingförordning kommer att bli lag den 30 juni 2007 i alla 27 medlemsstater. Förordningen kommer att gälla i tre år. Under denna period kommer kommissionen, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, att noga övervaka tillämpningen av förordningen. Kommissionen kommer att utvärdera förordningen inom 18 månader för att avgöra om man skall förlänga förordningens giltighetstid och om det behövs ett nytt kommissionsingripande även för SMS- och dataroaming.

Europeiska kommissionens webbplats om roaming (IP/05/901) – med exempel på roamingavgifter i olika länder samt ytterligare information om roaming – finns på följande adress:
http://ec.europa.eu/roaming

Se även MEMO/07/251


Side Bar