Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Brüssel, 25. juuni 2007

30. juunil jõustub 27 liikmesriigis ELi rändlusteenuse määrus

Mobiiltelefoni kasutamine muutub sel suvel tänu ELi sekkumisele tunduvalt odavamaks. ELi rändlusteenuse määruse avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas selle nädala lõpus muutub see oluline osa siseturgu käsitlevatest õigusaktidest 30. juunil kõigi 27 liikmesriigi jaoks siduvaks. Sellega lõpetatakse rekordajaga õigusloomeprotsess, mille Euroopa Komisjon algatas 12. juulil 2006, et kärpida rändlusteenuse ülemäära kõrget hinda, mida tarbijad ja ärireisijad pidid siiani teistes ELi liikmesriikides olles maksma. Riikide reguleerivad asutused ja komisjon jälgivad tähelepanelikult üleminekut uutele rändluseeskirjadele, et ei esineks kuritarvitamisi.

Eurooplased võivad nüüd rahul olla, sest lõpuks ometi jõustub kõikides liikmesriikides ELi rändlusteenuse määrus. Loodetavasti ei näe me enam kunagi ülemäära kõrgeid rändlusteenuse hindasid. Võin rahuloluga nentida, et mõned operaatorid pakuvad uut eurotariifi juba alates 1. juulist,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Komisjon jätkab siiski hindade jälgimist, seda eelkõige SMSi ja andmesidega seotud rändluse puhul, et tagada, et tarbijatele ei tehtaks liiga muul viisil ja et kolme aasta möödudes ei oleks enam reguleerimise vajadust. Loodan, et operaatorid mõistavad nüüd, et EL suudab tegutseda. Minu sõnum neile on järgmine: asuge tegutsema ning alandage kiiresti SMSi ja andmesidega seotud rändlusteenuse hinda, sest vastasel juhul peame ka selles valdkonnas varsti sekkuma.”

Komisjon tegi 12. juulil 2006 ettepaneku ELi määruse kohta (milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires), et vähendada rändlusteenuse tasusid kuni 70% (vt IP/06/978). Pärast üht kiireimat poliitilist kokkulepet, mis Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel kunagi saavutatud, kiideti ELi rändlusteenuse määrus heaks juba 11 kuud hiljem, 7. juunil (vt IP/07/696 ja MEMO/07/233).

Tänu ELi määrusele saavad tarbijad käesolevast suvest alates kasu eurotariifist, millega kehtestatakse hindade ülempiir välismaal tehtud kõnedele (0,49 eurot ilma käibemaksuta) ja vastuvõetud kõnedele (0,24 eurot ilma käibemaksuta). Operaatorid peaksid omavahel konkureerima, pakkudes sellest ülempiirist madalamat hinda. Hinnalagesid vähendatakse 2008. ja 2009. aastal veelgi.

Selle tulemusena toimitakse järgmiselt:

  • Mobiilsideoperaatorid on kohustatud pakkuma kõikidele klientidele eurotariifi hiljemalt alates 30. juulist 2007.
  • Kliendid, kellel puudub olemasolev rändlusteenuse pakett ja kes selle kohe muretsevad, hakkavad eurotariifist kasu saama hiljemalt alates 30. augustist 2007.
  • Kliendid, kellel puudub olemasolev rändlusteenuse pakett ja kes seda kohe ei muretse, hakkab eurotariif kehtima automaatselt alates 30. septembrist 2007.
  • Abonendid, kellel on juba rändlusteenuse pakett, võivad samuti valida eurotariifi, teavitades sellest oma operaatorit.

ELi rändlusteenuse määrus, mis sai kodanikelt positiivse vastukaja (vt IP/06/1515), kohustab operaatoreid teavitama kliente rändlusteenuse hindadest. Tänu läbipaistvusega seotud kohustustele on klientidel võimalik leida parima hinnaga rändlusteenus ja olla samal ajal kursis hindadega, mida nad peavad maksma rändlusteenust kasutades. .

Kaks kuud pärast tänast avaldamist hakkab kehtima ka ülempiir hulgimüügi hindadele, mida operaatorid võtavad rändluse eest teistelt operaatoritelt. Järgmiseks 12 kuuks kehtestatakse hulgimüügi hinnalaeks 0,30 eurot.

ELi rändlusteenuse määruse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas 29. juunil 2007 tähendab seda, et 30. juunil muutub määrus kohaldatavaks kõikides ELi liikmesriikides. Määrust kohaldatakse kolm aastat. Selle aja jooksul jälgib komisjon koos riikide reguleerivate asutustega tähelepanelikult määruse rakendamist. Komisjon hindab määrust 18 kuu jooksul, et otsustada, kas pikendada selle kohaldamisaega või mitte ja kas komisjon peaks veel kord sekkuma, et kaasata ka SMSi ja andmesidega seotud rändlus.

Euroopa Komisjoni rändlusalase veebilehe (IP/05/901), mis sisaldab näiteid rändlustariifide kohta eri riikides ja täiendavat teavet rändlusteenuse kohta, leiate aadressilt
http://ec.europa.eu/roaming

Vt ka MEMO/07/251


Side Bar