Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/850

Bruxelles, den 19. juni 2007

Indførelse af en europæisk dag mod dødsstraf

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Ministerrådet et udkast til en fælles erklæring, som skal vedtages i samarbejde med Europarådet, om at gøre den 10. oktober til den årlige europæiske dag mod dødsstraf.

Kommissær Franco Frattini udtalte, at "dødsstraffen er brud på den mest grundlæggende menneskerettighed, nemlig retten til liv. Der er intet, der berettiger dødsstraf, uanset om den betragtes som effektiv i kriminalitetsbekæmpelsen eller ej. En sådan praksis er etisk uacceptabel, grusom, juridisk forkert og risikerer alt for ofte at føre til, at uskyldige dræbes uden mulighed for at gøre det om. Et stigende antal lande afskaffer dødsstraffen. Jeg var meget berørt af konferencen "Afrika for liv", som "Comunità Sant'Egidio" i mandags afholdt for afrikanske justitsministre, og den har givet mig nyt håb og fornyet min entusiasme i kampen mod dødsstraffen. Ved at indføre en europæisk dag mod dødsstraf viser vi, at vi ikke er til sinds at stoppe kampen mod denne praksis, førend den er afskaffet overalt i verden".

Kommissæren for eksterne forbindelser og naboskabspolitik, Benita Ferrero-Waldner, tilføjede, at "det bekymrer os, at dødsstraffen stadig findes og anvendes i store dele af verden. Dens afskaffelse er derfor et af de højest prioriterede menneskerettighedsområder i vores forbindelser med tredjelande og i internationale organer som f.eks. FN. Vi europæere er de fremmeste advokater i kampen mod dødsstraffen og dens totale afskaffelse. Og vi læner os ikke tilbage, inden dødsstraffen er historie i alle verdens lande."

Det foreslås, at Europa-Parlamentet, EU-formandskabet, Europa-Kommissionen og Europarådet undertegner den fælles erklæring på en international konference i Lissabon den 9. oktober 2007 ud fra et ønske om at støtte en total afskaffelse.

Siden 1997 har der ikke været nogen tilfælde af dødsstraf inden for det geografiske område, som udgøres af Europarådets 47 medlemslande, herunder Den Europæiske Unions medlemslande. Afskaffelsen af dødsstraffen er desuden en naturlig forudsætning for at blive optaget i begge de to europæiske organisationer.

Hvad Europarådet angår, er dødsstraffen uden forbehold afskaffet i fredstid i henhold til protokol nr. 6 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Alle 27 EU-lande har ratificeret protokol nr. 6. Protokol nr. 13 til den samme konvention forbyder dødsstraffen under alle omstændigheder. 22 medlemslande har ratificeret protokol nr. 13. Andre 5 medlemslande (Frankrig, Italien, Letland, Polen og Spanien) har undertegnet, men endnu ikke ratificeret den.

Dødsstraffen forbydes ligeledes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori det i artikel 2, stk. 2, hedder: "Ingen må idømmes dødsstraf eller henrettes".

EU forsøger gennem aktiviteter rundt om i verden at bekæmpe dødsstraffen ved at opfordre til offentlige debatter, at styrke modstanden i offentligheden og at lægge pres på lande, der stadig har dødsstraf, for at få dem til at afskaffe den. EU's politiske indsats følges op af omfattende økonomisk støtte til konkrete projekter i forbindelse med det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder, hvor afskaffelsen af dødsstraffen indgår som en af prioriteterne. Siden 1994 er der blevet afsat 11 mio. EUR til støtte for civilsamfundsprojekter, der skal øge den offentlige bevidsthed i lande, der stadig har dødsstraf, gennem uddannelse af borgerne, opsøgende arbejde for at påvirke den offentlige mening, undersøgelser af, hvorvidt landenes ordninger for dødsstraf er i overensstemmelse med de internationale minimumsstandarder, oplysning om og fremme af alternative muligheder i stedet for dødsstraf og indsats for at sikre, at indsatte på dødsgangene har adgang til passende juridisk støtte, samt udannelse af advokater.

Baggrund

Over halvdelen af verdens lande har nu afskaffet dødsstraffen i lovgivningen eller i praksis:

• 89 lande og territorier har afskaffet dødsstraffen for alle kriminelle handlinger

• 10 lande har afskaffet dødsstraffen for alle handlinger undtagen f.eks. krigsforbrydelser

• 30 lande kan i praksis betragtes som lande, der har afskaffet dødsstraffen, idet de stadig har dødsstraf i loven, men ikke har gennemført nogen dødsstraf i de seneste 10 år eller mere og formodes at føre en politik eller have en fast praksis, hvorefter der ikke udføres dødsstraf.

Herved kommer vi op på 129 lande, som har afskaffet dødsstraffen i loven eller i praksis.

Statistikkerne for dødsstraffens anvendelse på verdensplan vækker dog stadig bekymring. I 2006 blev mindst 1 591 mennesker henrettet i 25 lande, og mindst 3 861 mennesker blev dømt til døden i 55 lande. EU er i front i den verdensomspændende indsats mod at bekæmpe dødsstraffen, og denne indsats er stadig lige påtrængende og nødvendig.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_intro_en.htm

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index.htm

UDKAST

FÆLLES ERKLÆRING
FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EUROPARÅDET
OM INDFØRELSE AF EN "EUROPÆISK DAG MOD DØDSSTRAF"

den 10. oktober 2007

Vi minder om, at dødsstraf er en krænkelse af de grundlæggende rettigheder, som Den Europæiske Union og Europarådet bygger på; afskaffelsen af dødsstraf er fastslået i protokol nr. 6 og 13 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i artikel 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Vi minder om, at der ikke siden 1997 er gennemført henrettelser i hele det geografiske område, som udgøres af Europarådets 47 medlemsstater, hvoraf 27 er medlemsstater i Den Europæiske Union.

Vi understreger, at afskaffelsen af dødsstraf er en betingelse, som stater skal opfylde for at blive medlem af Europarådet og Den Europæiske Union.

Vi opfordrer Europarådets og Den Europæiske Unions medlemsstater til fortsat at forklare, hvor vigtigt det er at afskaffe dødsstraf i Europa af hensyn til den menneskelige værdighed.

Vi minder om den centrale plads i det europæiske menneskerettighedssystem, som udgøres af protokol nr. 6 og 13 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder om afskaffelsen af dødsstraf henholdsvis i fredstid og under alle forhold og understreger, hvor vigtigt det er, at alle Europarådets medlemsstater ratificerer dem.

Vi minder om, hvor vigtigt det er, at Europarådets og Den Europæiske Unions medlemsstater ratificerer og fremmer den anden protokol til Den internationale pagt om borgerlige og politiske rettigheder, der er det vigtigste universelle instrument vedrørende afskaffelse af dødsstraf.

Vi understreger betydningen af ufortøvet at fortsætte indsatsen for at få afskaffet dødsstraffen over alt i verden ved at gribe ind over for tredjelande inden for rammerne af de multilaterale fora og ved at støtte civilsamfundets foranstaltninger i den henseende.

Vi opfordrer de europæiske borgere til at give udtryk for deres støtte til afskaffelsen af dødsstraf overalt og derved bidrage til at styrke den grundlæggende ret til menneskelig værdighed.

Vi anerkender betydningen af "den internationale dag mod dødsstraf", der har været afholdt hvert år den 10. oktober siden 2003, og betydningen af at styrke dette initiativ fra ikke-statslige organisationer gennem et engagement fra de europæiske institutioners side:

Den Europæiske Union og Europarådet

godkender indførelsen af en "europæisk dag mod dødsstraf" den 10. oktober hvert år.


Side Bar