Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Bryssel den 12 juni 2007

Ekologisk mat: Ny förordning som ska främja den fortsatta utvecklingen av den europeiska produktionen av ekologiska livsmedel

Europeiska unionens jordbruksministrar nådde i dag politisk enighet om en ny förordning om ekologisk produktion och märkning som kommer att vara enklare för både jordbrukare och konsumenter. De nya bestämmelserna innehåller en heltäckande uppsättning mål, principer och grundläggande regler för ekologisk produktion. De omfattar också ett nytt permanent importsystem och ett mer konsekvent kontrollsystem. Användningen av EU:s ekologiska logotyp kommer att vara obligatorisk, men den kan kombineras med nationell eller privat märkning. Produktionsplatsen måste anges som information till konsumenterna. För att ett livsmedel ska kunna förses med den ekologiska logotypen måste minst 95 procent av ingredienserna vara ekologiska. För produkter som inte är ekologiska kommer ekologiska ingredienser att kunna anges, men endast på innehållsförteckningen. Användning av genetiskt modifierade organismer kommer även i fortsättningen att vara förbjuden. Det fastställs nu uttryckligen att den allmänna gränsen på 0,9 procent oavsiktlig förekomst av tillåtna genetiskt modifierade organismer också ska gälla för ekologiska produkter. Inga ändringar kommer att göras av förteckningen över tillåtna ämnen för ekologiskt jordbruk. De nya bestämmelserna ger en grund som sedan kan kompletteras med bestämmelser för ekologiskt vattenbruk och produktion av vin, sjögräs och jäst. I den andra fasen av den här revideringen kommer man att bygga vidare på den här förordningen och överföra de nuvarande strikta tillämpningsföreskrifterna från den gamla förordningen till den nya.

Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling hade följande kommentar: "Det här är en utmärkt överenskommelse som kommer att göra det lättare för konsumenterna att känna igen ekologiska produkter i hela EU så att de kan känna sig säkra på vad det är de köper. Ekologisk mat är en dynamisk och växande marknad och jag hoppas att de här nya bestämmelserna ska ge en ram som gör det möjligt för tillväxten att fortsätta – genom en kombination av marknadsefterfrågan och de europeiska jordbrukarnas företagsamhet."

Den nya förordningen

 • fastställer tydligare målen, principerna och produktionsreglerna för ekologiskt jordbruk, samtidigt som den möjliggör anpassning till lokala förhållanden och utvecklingsstadier,
 • garanterar att målsättningarna och principerna tillämpas på samma sätt på alla stadier av ekologisk köttproduktion, växtproduktion och foderproduktion samt på vattenbruk och framställning av ekologiska livsmedel,
 • förtydligar bestämmelserna för genetiskt modifierade organismer, framför allt att det även i fortsättningen kommer att vara strängt förbjudet att använda genetiskt modifierade produkter i ekologisk produktion och att den allmänna tröskeln på 0,9 procents oavsiktlig förekomst av godkända genetiskt modifierade organismer även gäller för ekologiska livsmedel,
 • tar bort det kryphål som finns i dag och som innebär att oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierade organismer över 0.9-procentströskeln inte utesluter att produkten säljs som ekologisk,
 • gör EU:s ekologiska logotyp obligatorisk för inhemska ekologiska produkter, men tillåter att den kombineras med nationell eller privat märkning för att främja det "gemensamma begreppet" ekologisk produktion,
 • förbjuder inte strängare privata normer,
 • garanterar att endast livsmedel som till 95 procent består av ekologiska ingredienser får märkas som ekologiska,
 • fastställer att eventuella ekologiska ingredienser i produkter som inte är ekologiska endast får anges i innehållsförteckningen,
 • omfattar inte restaurangbranschen, men tillåter att medlemsstaterna reglerar den sektorn om de så önskar, i avvaktan på en översyn på EU-nivå 2011,
 • stärker den riskbaserade kontrollstrategin och förbättrar kontrollsystemet genom att anpassa det till EU:s officiella livsmedels- och foderkontrollsystem som är tillämpligt på alla typer av livsmedel och foder, men bibehåller de särskilda kontroller som används för ekologisk produktion,
 • fastställer ett nytt, permanent importsystem, som gör det möjligt för tredjeländer att exportera till EU-marknaden enligt samma villkor som EU-producenterna eller motsvarande villkor,
 • kräver att det anges var en produkt producerats, vilket även gäller för importerade produkter med EU-märkning,
 • lägger grunden för kompletterande regler för ekologiskt vattenbruk och ekologisk produktion av vin, sjögräs och jäst,
 • inför inte några ändringar av förteckningen över ämnen som är tillåtna i ekologisk produktion och fastställer att ansökningar om tillstånd för nya ämnen måste offentliggöras och att ett centraliserat system för beslut om undantag ska införas,
 • ligger till grund för de tillämpningsföreskrifter som ska överföras från den gamla förordningen till den nya, med bland annat förteckningen över ämnen, kontrollbestämmelser och andra närmare bestämmelser.

År 2005 fanns det omkring sex miljoner hektar med ekologisk odling eller under omställning till ekologisk produktion. Detta är en ökning på mer än två procent jämfört med 2004. Under samma period ökade antalet ekologiska producenter med mer än sex procent.


Side Bar