Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Bruselj, 12. junija 2007

Ekološko pridelana hrana: nova uredba za pospeševanje nadaljnjega razvoja evropskega sektorja za ekološko pridelavo hrane

Kmetijski ministri Evropske unije so danes dosegli politično soglasje glede nove uredbe o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki tako za kmete kot za potrošnike predstavlja poenostavitev. Nova pravila so določila celoten niz ciljev, načel in temeljnih predpisov za ekološko pridelavo ter vključujejo novo, stalno uvozno shemo in skladnejšo shemo nadzora. Uporaba logotipa EU za ekološko pridelavo bo obvezna, vendar se lahko poleg tega hkrati uporabi tudi nacionalne ali zasebne logotipe. Zaradi obveščenosti potrošnikov je treba navesti kraj pridelave proizvodov. Hrana bo lahko imela logotip ekološke pridelave le, če je vsaj 95 % sestavin pridelanih ekološko. Vendar pa bodo ekološke sestavine lahko navedene tudi na neekoloških proizvodih (izključno na seznamu sestavin). Uporaba gensko spremenjenih organizmov (GSO) bo ostala prepovedana. Poudarjeno bo tudi, da bo splošna mejna vrednost 0,9 % za naključno prisotnost dovoljenih GSO veljala tudi za ekološko pridelane proizvode. Seznam dovoljenih snovi pri ekološkemu kmetovanju se ne bo spremenil. Z novimi pravili se bo ustvarila tudi podlaga za dodajanje pravil o ekološkemu ribogojstvu, vinu, morskih algah in kvasu. V drugem delu tega ponovnega pregleda se bodo na podlagi te nove uredbe obstoječa stroga podrobna pravila prenesla iz stare v novo uredbo.

Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja, je povedala: „To je odličen dogovor, ki bo potrošnikom pomagal lažje prepoznati ekološko pridelane proizvode v celotni EU in jim dal zagotovila o tem, kaj točno kupujejo. Ekološko pridelana hrana predstavlja uspešen trg, ki raste, in upam, da bo ta novi niz pravil zagotovil okvir, ki bo – s kombinacijo tržnega povpraševanja in podjetnosti evropskih kmetov - omogočil nadaljnjo rast trga.“

Nova uredba bo:

 • jasneje določila cilje, načela in proizvodne predpise za ekološko kmetovanje ter hkrati zagotovila potrebno prožnost glede na lokalne razmere in stopnjo razvoja;
 • zagotovila, da se bodo cilji in načela izvajali enako na vseh stopnjah ekološke reje živali, ribogojstva ter pridelave rastlin in krme, kakor tudi pri pridelavi ekoloških živil;
 • razjasnila pravila glede GSO, zlasti glede tega, da bo uporaba proizvodov iz GSO pri ekološki pridelavi še naprej strogo prepovedana in da bo splošna mejna vrednost 0,9 % za naključno prisotnost dovoljenih GSO veljala tudi za ekološko pridelano hrano;
 • zapolnila vrzel, zaradi katere trenutno prodaja proizvodov z naključno prisotnostjo dovoljenih GSO nad mejno vrednostjo 0,9 % kot ekoloških proizvodov ni preprečena;
 • uvedla obvezno uporabo logotipa EU za domače ekološko pridelane proizvode, vendar bo poleg tega omogočila istočasno uporabo nacionalnih ali zasebnih logotipov, da bi spodbudila „enotno shemo“ ekološke pridelave;
 • dovolila strožje zasebne standarde;
 • zagotovila, da bo samo hrana z vsaj 95 % ekoloških sestavin imela oznako ekološke pridelave;
 • omogočila, da bodo ekološke sestavine lahko navedene tudi na neekoloških proizvodih (izključno na seznamu sestavin);
 • izključevala sektor restavracij in menz, vendar bo državam članicam omogočila urejanje tega sektorja, če bodo tako želele, do ponovnega pregleda na ravni EU leta 2011;
 • okrepila pristop, ki temelji na tveganju, in izboljšala nadzorni sistem z njegovo uskladitvijo z uradnim nadzornim sistemom EU, ki se uporablja za vsa živila in krmo, vendar bo ohranila poseben nadzor, ki se izvaja pri ekološki pridelavi;
 • določila novo, stalno uvozno shemo, ki bo tretjim državam omogočila izvoz na trg EU pod pogoji, ki so enaki ali enakovredni pogojem za proizvajalce EU;
 • zahtevala navedbo kraja pridelave proizvodov, vključno z uvoženimi proizvodi, ki imajo logotip EU;
 • ustvarila podlago za dodajanje pravil o ekološkemu ribogojstvu, vinu, morskih algah in kvasu;
 • seznam dovoljenih snovi pri ekološki proizvodnji ohranila nespremenjen in zahtevala objavo zahtevkov za odobritev novih snovi ter centralizirani sistem za odločanje o izjemah;
 • predstavljala podlago za podrobna pravila za prenos iz stare v novo uredbo, ki bo med drugim vsebovala sezname snovi, pravila za nadzor in druga podrobna pravila.

Leta 2005 je bilo v Evropski uniji s 25 državami članicami približno 6 milijonov hektarjev kmetijskih površin obdelanih ekološko ali spremenjenih za namene ekološke pridelave. To predstavlja porast za več kot 2 odstotka v primerjavi z letom 2004. Število ekoloških pridelovalcev se je v istem obdobju povečalo za več kot 6 odstotkov.


Side Bar