Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Brusel 12. júna 2007

Ekologické potraviny: novým nariadením sa podporí ďalší rozvoj európskeho odvetvia pre ekologické potraviny

Ministri poľnohospodárstva členských štátov EÚ dnes dospeli k politickej dohode o novom nariadení o ekologickej výrobe a označovaní, ktoré má priniesť zjednodušenie pre poľnohospodárov aj spotrebiteľov. Týmto novým predpisom sa stanoví zoznam cieľov, zásad a základných pravidiel ekologickej výroby, ako aj nový stály dovozný režim a súdržnejší kontrolný režim. Používanie loga EÚ pre ekologické potraviny bude povinné, ale bude môcť byť doplnené logom príslušného štátu alebo súkromným logom. Pre spotrebiteľovu informovanosť musí byť na výrobku uvedené miesto, kde bol vyrobený. Logom ekologickej výroby sa bude môcť označiť len potravina, ktorá obsahuje minimálne 95 percent ekologických zložiek. Aj na neekologických výrobkoch sa budú uvádzať ekologické zložky, ale len v zozname zložiek. Používanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) naďalej zostáva zakázané. Odteraz sa výslovne stanovuje, že sa všeobecný limit náhodnej prítomnosti povolených GMO vo výške 0,9 percenta vzťahuje aj na ekologické výrobky. Zoznam zložiek povolených pre ekologické poľnohospodárstvo zostáva nezmenený. Novým predpisom sa vytvára aj základ pre dodatočné pravidlá ekologickej akvakultúry, vína, morských rias a kvasiniek. V druhej fáze tohto prepracovania a vychádzajúc z nového nariadenia sa existujúce prísne, podrobné pravidlá prevedú zo starého nariadenia do nového.

Podľa slov Mariann Fischer Boelovej, komisárky pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka: „Ide o vynikajúcu dohodu, vďaka ktorej budú spotrebitelia môcť ľahšie rozpoznať ekologické výrobky v celej EÚ, a budú si môcť byť istí tým, čo presne kupujú. Ekologické potraviny predstavujú úspešný a rastúci trh a dúfam, že tento nový zoznam pravidiel bude slúžiť ako rámec, ktorý umožní pokračovanie rastu – prostredníctvom kombinácie dopytu na trhu a podnikavosti európskych poľnohospodárov.“

V novom nariadení sa:

 • zreteľnejšie stanovujú ciele, zásady a pravidlá výroby ekologického poľnohospodárstva, pričom sa v ňom umožňuje flexibilita zohľadňujúc miestne podmienky a stupne rozvoja,
 • zabezpečí, že ciele a zásady sa uplatňujú rovnako na všetkých stupňoch ekologickej živočíšnej výroby, akvakultúry, rastlinnej výroby a výroby krmív, ako aj výroby ekologických potravín,
 • jasne stanovia pravidlá pre GMO, najmä skutočnosť, že používanie výrobkov obsahujúcich GMO bude v ekologickej výrobe naďalej zakázané a že sa všeobecný limit náhodnej prítomnosti povolených GMO vo výške 0,9 percenta bude vzťahovať aj na ekologické výrobky,
 • zaplní medzera, ktorá umožňuje, že nezámerná prítomnosť GMO nad limit 0,9 percenta v súčasnosti nevylučuje predaj takýchto výrobkov pod označením „ekologický výrobok“,
 • v záujme podpory „spoločnej koncepcie“ ekologickej výroby stanoví logo EÚ ako povinné pre domáce ekologické výrobky, ale umožní sa, aby bolo doplnené logom príslušného štátu alebo súkromným logom,
 • nezakazujú prísnejšie súkromné normy,
 • zabezpečí, že za ekologické môžu byť označované len také potraviny, ktoré obsahujú aspoň 95 percent ekologických zložiek,
 • povoľuje, že aj na neekologických výrobkoch sa budú uvádzať ekologické zložky, ale len v zozname zložiek,
 • ustanovuje, že sa nevzťahuje na odvetvie reštaurácií a jedální, ale členským štátom sa umožní, aby toto odvetvie regulovali sami, ak budú chcieť, v očakávaní revízie na úrovni EÚ v roku 2011,
 • posilňuje kontrolný prístup založený na hodnotení rizika a zlepšuje kontrolný systém tým, že sa dostane na rovnakú úroveň, ako je úradný kontrolný systém EÚ pre potraviny a krmivá, ktorý sa uplatňuje na všetky potraviny a krmivá, ale zachová zvláštne kontroly uplatňované v ekologickej výrobe,
 • stanoví nový stály dovozný režim, ktorý tretím krajinám umožní vyvážať na trh EÚ za rovnakých alebo rovnocenných podmienok, aké platia pre výrobcov EÚ,
 • vyžaduje, aby sa na výrobku uvádzalo, kde bol vyrobený, a to aj v prípade dovezených výrobkov označených logom EÚ,
 • vytvára základ pre dodatočné pravidlá ekologickej akvakultúry, vína, morských rias a kvasiniek,
 • nemení zoznam látok povolených v ekologickej výrobe a vyžaduje zverejnenie žiadostí o povolenie nových látok a centralizovaný systém pre rozhodovanie o výnimkách,
 • stanoví základ podrobných pravidiel, ktoré sa majú byť prevziať zo starého nariadenia do nového a medzi ktoré patria okrem iného zoznamy látok, pravidlá kontroly a ďalšie podrobné pravidlá.

V roku 2005 sa v Európskej únii 25 členských štátov obhospodarovalo ekologicky alebo bolo v procese prechodu na ekologickú výrobu približne 6 miliónov hektárov. Oproti roku 2004 to predstavuje nárast o viac ako 2 percentá. V tom istom období sa počet hospodárskych subjektov pôsobiacich v ekologickej výrobe zvýšil o viac ako 6 %.


Side Bar