Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Bruksela, dnia 12 czerwca 2007 r.

Żywność ekologiczna: nowe rozporządzenie mające na celu promowanie dalszego rozwoju sektora żywności ekologicznej w Europie

Ministrowie rolnictwa UE osiągnęli dziś porozumienie polityczne w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego produkcji ekologicznej i etykietowania, które będzie uproszczone zarówno dla rolników jak i konsumentów. Nowe przepisy określają szereg celów, zasad i przepisów podstawowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz obejmują nowe stałe uzgodnienia dotyczące przywozu i spójniejszy system kontroli. Stosowanie ekologicznego logo UE będzie obowiązkowe, ale obok niego będzie można zamieścić logo krajowe lub prywatne. Musi być wskazane miejsce wyhodowania produktów tak, aby konsument był o tym poinformowany. Jedynie produkty, których co najmniej 95 % składników ma pochodzenie ekologiczne, będą mogły nosić logo ekologiczne. Natomiast w przypadku produktów nieekologicznych, składniki ekologiczne będą mogły być wymienione jedynie w wykazie składników. Używanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) pozostanie zabronione. Teraz zostanie wyraźnie określone, że ogólny limit 0,9 % przypadkowej obecności zatwierdzonych GMO będzie także mieć zastosowanie do produktów ekologicznych. Nie będzie zmian w wykazie zatwierdzonych substancji dla rolnictwa ekologicznego. Nowe przepisy tworzą również podstawę do dodania zasad dotyczących ekologicznych akwakultury, wina, wodorostów i drożdży. W drugiej fazie tego procesu zmian oraz w oparciu o nowe rozporządzenie, istniejące ścisłe szczegółowe zasady zostaną przekształcone ze starego w nowe rozporządzenie.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel oświadczyła: „Jest to wspaniałe porozumienie, które pomoże konsumentom łatwiej rozpoznać produkty ekologiczne w UE oraz da im pewność, co konkretnie kupują. Żywność ekologiczna odniosła sukces na rynku i popyt na nią rośnie, a ja mam nadzieję, że ten nowy zestaw przepisów stworzy ramy umożliwiające kontynuację tego wzrostu – poprzez połączenie popytu na rynku z przedsiębiorczością europejskich rolników.”

Nowe rozporządzenie:

 • w bardziej jednoznaczny sposób określi cele, zasady i przepisy w zakresie produkcji dotyczącej rolnictwa ekologicznego, zapewniając jednocześnie elastyczność pozwalającą na uwzględnienie warunków lokalnych i etapów rozwoju,
 • zapewni, że cele i zasady są jednakowo stosowane w odniesieniu do wszystkich etapów ekologicznej produkcji zwierzęcej, roślinnej i paszowej oraz w zakresie akwakultury a także produkcji żywności ekologicznej,
 • wyjaśni zasady mające zastosowanie do GMO, w szczególności zasadę, zgodnie z którą zabronione jest stosowanie GMO w rolnictwie ekologicznym oraz że ogólny próg 0,9 % przypadkowej obecności zatwierdzonych GMO ma również zastosowanie do żywności ekologicznej,
 • wypełni lukę, z powodu której niezamierzone występowanie GMO powyżej progu 0,9 % nie uniemożliwia obecnie sprzedaży produktów jako produktów ekologicznych,
 • wprowadzi obowiązek stosowania logo UE w odniesieniu do krajowych produktów ekologicznych, ale zezwoli na umieszczanie obok logo krajowego lub prywatnego w celu promowania „wspólnej koncepcji” produkcji ekologicznej,
 • nie zabroni bardziej rygorystycznych norm własnych,
 • zapewni, że jedynie produkty, których co najmniej 95 % składników ma pochodzenie ekologiczne, mogą być oznaczone jako ekologiczne,
 • w przypadku produktów nieekologicznych, zezwoli, aby składniki ekologiczne były wymienione jedynie w wykazie składników,
 • nie obejmuje restauracji i stołówek, lecz pozwala państwom członkowskim na uregulowanie tego sektora, jeżeli sobie tego życzą, do czasu przeglądu na poziomie UE w 2011 r.,
 • umocni podejście opierające się na analizie ryzyka w obszarze kontroli oraz poprawi system kontroli poprzez dostosowanie go do oficjalnego systemu kontroli żywności i pasz w UE, zachowując jednakże szczególne kontrole stosowane w produkcji ekologicznej,
 • określi nowe stałe uzgodnienia dotyczące przywozu umożliwiające krajom trzecim dokonywanie wywozu na rynek UE na takich samych lub równoważnych warunkach co producenci unijni,
 • wprowadzi obowiązek wskazywania miejsca wyhodowania produktów, obejmujący także przywożone produkty opatrzone logo UE,
 • stworzy podstawę do dodania przepisów dotyczących ekologicznych akwakultury, wina, wodorostów i drożdży,
 • nie wprowadzi zmian do wykazu zatwierdzonych substancji w rolnictwie ekologicznym i wprowadzi obowiązek publikowania wniosków o zezwolenie dla nowych substancji oraz scentralizowany system podejmowania decyzji co do wyjątków,
 • będzie podstawą dla przekształcenia przepisów starego rozporządzenia w nowe, zawierające m.in. wykaz substancji, przepisy dotyczące kontroli i inne przepisy szczegółowe.

W 2005 r. w UE liczącej 25 państw członkowskich około 6 milionów hektarów uprawiano w sposób ekologiczny lub przekształcono w uprawy ekologiczne. Oznacza to wzrost o ponad 2 % w porównaniu z 2004 r. W tym samym okresie liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się o ponad 6 %.


Side Bar