Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Brussel, 12 juni 2007

Biologische levensmiddelen: een nieuwe verordening om de verdere ontwikkeling van de Europese biologische voedingssector aan te moedigen

De landbouwministers van de Europese Unie hebben vandaag een politiek akkoord bereikt over een nieuwe verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, die zowel voor de landbouwers als voor de consumenten eenvoudiger zal zijn. De nieuwe voorschriften omvatten een volledig samenstel van doelstellingen, beginselen en basisregels voor de biologische productie, alsmede een nieuwe permanente invoerregeling en een consistentere controleregeling. Het gebruik van het EU-logo voor biologische productie zal verplicht zijn, maar daarnaast kunnen ook nationale logo’s of privélogo’s worden gebruikt. Om de consumenten te informeren moet de plaats worden vermeld waar de producten zijn geteeld. Op levensmiddelen mag alleen een logo voor biologische productie worden aangebracht als ten minste 95 percent van de ingrediënten biologisch is. Wel wordt toegestaan dat bij niet-biologische producten biologische ingrediënten worden vermeld, maar dan uitsluitend op de ingrediëntenlijst. Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) blijft verboden. In de nieuwe verordening wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene grenswaarde van 0,9 procent voor de toevallige aanwezigheid van toegestane GGO’s ook voor biologische producten geldt. De lijst van in de biologische landbouw toegestane stoffen wordt niet gewijzigd. De nieuwe bepalingen maken het ook mogelijk regels inzake biologische aquacultuur, wijn en gist en biologisch zeewier toe te voegen. Voorts zullen in een tweede fase van deze herziening de bestaande strikte uitvoeringsbepalingen van de oude naar de nieuwe verordening worden overgeheveld, waarbij ze aan deze nieuwe verordening zullen worden aangepast.

Mariann Fischer Boel, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling ziet het zo: “Dit is een uitstekend akkoord, dat de consumenten zal helpen in de hele EU biologische producten gemakkelijker te herkennen en hun zekerheid zal geven over wat zij juist aan het kopen zijn. De markt voor biologische levensmiddelen heeft succes en neemt uitbreiding, en ik hoop dat deze nieuwe reeks voorschriften verdere groei mogelijk zal maken, en wel door de marktvraag te combineren met de ondernemingsgeest van de Europese landbouwers.”

De nieuwe verordening zal:

 • explicieter omschrijven wat de doelstellingen, de beginselen en de productieregels voor de biologische landbouw zijn, maar tegelijk de nodige flexibiliteit bieden om rekening te houden met plaatselijke omstandigheden en ontwikkelingsstadia,
 • garanderen dat de doelstellingen en de beginselen in gelijke mate worden toegepast in alle stadia van zowel de biologische veehouderij, aquacultuur, gewas- en voederproductie, als van de productie van biologische levensmiddelen,
 • de voorschriften inzake GGO’s verduidelijken, en met name preciseren dat het gebruik van GGO-producten in de biologische productie strikt verboden blijft en dat de algemene grenswaarde van 0,9 procent voor de toevallige aanwezigheid van toegestane GGO’s ook voor biologische levensmiddelen geldt,
 • het achterpoortje in de wetgeving sluiten waardoor het tot nu toe mogelijk was dat producten met een toevallige aanwezigheid van meer dan de toegestane 0,9 procent GGO’s nog steeds als biologische producten werden verkocht,
 • het EU-logo verplicht maken voor intracommunautaire biologische producten om het “gemeenschappelijke concept” van de biologische productiewijze te promoten, zij het dat daarnaast ook een nationaal logo of een privélogo zal mogen worden aangebracht,
 • striktere privénormen niet verbieden,
 • garanderen dat alleen levensmiddelen die ten minste 95 procent biologische ingrediënten bevatten, als biologische producten worden geëtiketteerd,
 • toestaan dat bij niet-biologische producten biologische ingrediënten worden vermeld, maar dan uitsluitend op de ingrediëntenlijst,
 • geen betrekking hebben op de restaurant- en kantinesector, maar de lidstaten de mogelijkheid bieden desgewenst deze sector zelf te regelen, in afwachting van een beoordeling op EU-niveau in 2011,
 • de op risico gebaseerde controles versterken en het controlesysteem verbeteren door het af te stemmen op de officiële EU-controleregeling die voor alle levensmiddelen en diervoeders geldt, evenwel met behoud van de in de biologische productie toegepaste specifieke controles,
 • een nieuwe, permanente invoerregeling vaststellen, die het derde landen mogelijk zal maken naar de EU-markt te exporteren onder dezelfde of gelijkwaardige voorwaarden als de EU-producenten,
 • stellen dat de plaats waar de producten zijn geteeld, moet worden vermeld, en zal deze verplichting ook laten gelden voor ingevoerde producten waarop het EU-logo is aangebracht,
 • het mogelijk maken regels inzake biologische aquacultuur, wijn en gist en biologisch zeewier toe te voegen,
 • de lijst van bij de biologische productie toegestane stoffen niet wijzigen en zal stellen dat aanvragen voor vergunningen voor nieuwe stoffen moeten worden bekendgemaakt en dat een centraal systeem moet worden opgezet om besluiten te kunnen nemen over uitzonderingen,
 • de basis vormen voor de van de oude naar de nieuwe verordening over te hevelen uitvoeringsbepalingen, die onder meer de lijsten met stoffen, de controlevoorschriften en andere toepassingsbepalingen zullen bevatten.

In 2005 werd in de Europese Unie, die toen uit 25 lidstaten bestond, op ongeveer 6 miljoen hectare aan biologische landbouw gedaan of naar de biologische productiewijze overgeschakeld. Dit is ruim 2 procent meer dan in 2004. In dezelfde periode steeg het aantal biologische producenten met meer dan 6 procent.


Side Bar