Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Brussell, it-12 ta' Ġunju 2007

L-Ikel Organiku: Regolament ġdid biex ikompli jitrawwem l-iżvilupp fis-settur Ewropew ta' l-ikel organiku

Il-ministri Ewropej għall-agrikoltura llum laħqu ftehim politiku dwar regolament ġdid fuq il-produzzjoni organika u t-tikketjar, u dan għandu jkun aktar sempliċi kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-konsumaturi. Ir-regoli l-ġodda jistipulaw sett sħiħ ta' għanijiet, prinċipji u regoli bażiċi għall-produzzjoni organika, u jinkludu sistema permanenti ġdida għall-importazzjoni kif ukoll sistema ta' kontroll aktar konsistenti. L-użu tal-logo organiku ta' l-UE ser ikun mandatorju, iżda jista' jkollu miegħu logos nazzjonali jew privati. Il-post fejn ġew ikkoltivati l-prodotti irid ikun indikat għall-informazzjoni tal-konsumatur. L-ikel jista' jkollu fuqu l-logo organiku jekk talanqas 95% ta' l-ingredjenti ikunu organiċi. Iżda l-prodotti li mhumiex organiċi se jkunu jistgħu jindikaw l-ingredjenti organiċi fuq il-lista ta' l-ingredjenti biss. L-użu ta' organiżmi ġenetikament modifikati se jibqa' pprojbit. Issa ser ikun ċar li l-limitu ġenerali ta' 0.9% għall-preżenza aċċidentali ta' organiżmi ġenetikament modifikati (GMOs) se japplika wkoll għall-prodotti organiċi. Mhux ser ikun hemm tibdil fil-lista ta' sustanzi awtorizzati għall-biedja organika. Ir-regoli l-ġodda joħolqu wkoll il-bażi sabiex jiżdiedu regoli għall-akkwakultura organika, l-inbid, l-alka tal-baħar u l-ħmira. Fit-tieni parti ta' dan l-eżerċizzju ta' reviżjoni u b'kontinwità ma' dan ir-Regolament il-ġdid, ir-regoli dettaljati eżistenti stretti ser jiġu ttrasferiti mir-Regolament preċedenti għar-Regolament il-ġdid.

Mariann Fischer Boel, il-Kummissarju għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, qalet: "Dan huwa ftehim eċċellenti li ser jgħin lill-konsumaturi jagħrfu l-prodotti organiċi madwar l-UE aktar faċilment, filwaqt li jagħtihom garanzija preċiża ta' dak li jkunu qed jixtru. Is-suq ta' l-ikel organiku huwa wieħed ta' suċċess, u wieħed li qed jikber u nispera li dan is-sett ġdid ta' regoli jipprovdi l-qafas biex tan it-tkabbir ikompli – permezz tat-tlaqqigħ tad-domanda tas-suq ma' l-imprenditorjat tal-bdiewa Ewropej."

Ir-Regolament il-ġdid:

 • ser jiddefinixxi b'mod aktar espliċitu l-għanijiet, il-prinċipji u r-regoli tal-produzzjoni għall-biedja organika, filwaqt li jipprovdi l-flessibilità meħtieġa, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet lokali u l-fażijiet ta' l-iżvilupp,
 • ser jiżgura li l-għanijiet u l-prinċipji japplikaw bl-istess mod għall-fażijiet kollha tal-produzzjoni organika ta' l-annimali, tal-prodotti mill-akkwakultura, tal-pjanti u ta' l-għalf, kif ukoll fil-produzzjoni ta' l-ikel organiku.
 • ser jiċċara r-regoli tal-GMOs, partikolarment li l-prodotti GMO ikomplu jiġu pprojbiti għal kollox fl-użu tal-produzzjoni organika u li l-massimu ġenerali ta' 0.9% ta' preżenza aċċidentali ta' GMOs awtorizzati, japplika wkoll għall-ikel organiku,
 • ser jelimina l-lakuna li teżisti attwalment, biex prodotti b'kontenut mhux intenzjonat ta' GMOs ta' aktar minn 0.9%, ma jkunux jistgħu jibqgħu jinbiegħu bħala prodotti organiċi,
 • ser jagħmel obbligatorju l-logo ta' l-UE għall-prodotti organiċi domestiċi, filwaqt li jippermetti li dan ikun akkumpanjat mill-logos nazzjonali jew privati biex ikun promoss il-"kunċett komuni" tal-produzzjoni organika,
 • mhux ser jipprojbixxi standards privati aktar stretti,
 • ser jiżgura li jkun biss l-ikel li għandu għallinqas 95% ta' ingredjenti organiċi, li jiġi mmarkat bħala organiku,
 • ser jippermetti li prodotti li mhumiex organiċi jindikaw il-prodotti organiċi fil-lista ta' l-ingredjenti biss,
 • ma jinkludix lis-settur tar-ristoranti u tal-kantins, iżda jippermetti lill-Istati Membri li jirregolaw dan is-settur jekk jixtiequ, sakemm issir reviżjoni fuq il-livell Ewropew fl-2011,
 • ser isaħħaħ l-approċċ ta' kontroll imsejjes fuq il-valutazzjoni tar-riskji u jtejjeb is-sistema ta' kontrolli billi jallinjaha mas-sistema ta' kontroll ta' l-ikel u l-għalf ta' l-UE li tapplika għall-ikel u l-għalf kollu, iżda jżomm kontrolli speċifiċi li jintużaw fil-produzzjoni organika,
 • se jistabbilixxi sistema ġdida permanenti għall-importazzjoni, li tippermetti lil pajjiżi terzi jesportaw lejn is-suq ta' l-UE taħt l-istess kundizzjonijiet jew kundizzjonijiet ekwivalenti għal dawk li japplikaw għall-produtturi ta' l-UE,
 • ser jirrikjedi l-indikazzjoni ta' fejn ġew imkabbra l-prodotti, inklużi dawk importati, li fuqhom jidher il-logo ta' l-UE, ser joħloq il-bażi biex jiżdiedu r-regoli dwar l-akkwakultura organika, l-inbid, l-alka tal-baħar u l-ħmira,
 • mhux ser jemenda l-lista ta' sustanzi permessi fil-produzzjoni organika, u se jesiġi l-pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' sustanzi ġodda u sistema ċentralizzata biex jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar l-eċċezzjonijiet,
 • ser ikun il-bażi għat-trasferiment tar-regoli dettalji mir-Regolament preċedenti għar-Regolament il-ġdid, u se jkun fih, fost affarijiet oħra, l-listi tas-sustanzi, ir-regoli għall-kontroll u regoli dettaljati oħra.

Fl-2005, fl-Unjoni Ewropea ta' 25 Stat Membru, madwar 6 miljun ettaru ta' art ġew ikkoltivati organikament inkella kienu qed jiġu konvertiti għall-produzzjoni organika. Dan jimmarka żieda ta' aktar 2% meta mqabbel ma' l-2004. Matul l-istess perjodu, l-għadd ta' operaturi organiċi żdied b'aktar minn 6%.


Side Bar