Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Brüssel, 12. juuni 2007

Mahepõllumajanduslik toit: uue määrusega aidatakse kaasa Euroopa mahepõllumajanduslike toiduainete sektori arendamisele

Euroopa Liidu põllumajandusministrid jõudsid täna poliitilisele kokkuleppele uue määruse kohta, milles käsitletakse mahepõllumajanduslikku tootmist ja toodete märgistamist ning millega neid muudetakse lihtsamaks nii põllumajandusettevõtjate kui ka tarbijate jaoks. Uute eeskirjadega sätestatakse mahepõllumajandusliku tootmise täielikud eesmärgid, põhimõtted ja põhieeskirjad ning nendega nähakse ette uus püsiv impordikord ja järjekindlam kontrollikord. ELi logo kasutamine on mahepõllumajanduslike toodete puhul kohustuslik, kuid selle kõrval võib kasutada ka riigi või eraisiku logo. Tootele tuleb tarbijate teavitamiseks märkida toote lähteainete kasvatamise koht. Toiduainetel võib mahemärk olla üksnes juhul, kui 95% koostisosadest on toodetud mahepõllumajanduslikult. Muude kui mahepõllumajanduslike toodete puhul võib osutada mahepõllumajanduslikele koostisosadele üksnes koostisosade loetelus. Geneetiliselt muundatud organismide (GMO) kasutamine on endiselt keelatud. Määruses rõhutatakse selgesõnaliselt, et ka mahepõllumajanduslike toodete suhtes kohaldatakse üldist piirangut, mille kohaselt võib toode soovimatu saastumise tõttu sisaldada kuni 0,9% ulatuses lubatud GMOsid. Mahepõllumajandusliku tootmise puhul lubatud ainete loetelus muudatusi ei ole. Uute eeskirjadega luuakse alus ökoloogilist vesiviljelust, veinitootmist, vetikakasvatust ja pärmitootmist käsitlevate eeskirjade lisamiseks. Kõnealusele uuele määrusele tuginedes viiakse olemasolevad ranged üksikasjalikud eeskirjad vanast määrusest üle uude käesoleva läbivaatamise teise osa käigus.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel märkis: „Tegemist on suurepärase kokkuleppega, mis aitab tarbijatel mahepõllumajanduslikke tooteid kogu Euroopa Liidus hõlpsamini ära tunda ja pakkuda neile kindlust ostetavate toodete koostise suhtes. Mahepõllumajandusliku toidu turg on edukas ja kasvab kiiresti ning ma loodan, et need uued eeskirjad loovad vajaliku raamistiku, mille abil see kasv saab turunõudluse ja Euroopa põllumeeste ettevõtlusvaimu toel jätkuda.”

Uue määrusega:

 • sätestatakse selgesõnalisemalt mahepõllumajanduse eesmärgid, põhimõtted ja tootmiseeskirjad ning võimaldatakse paindlikumalt arvesse võtta kohalikke tingimusi ja arenguetappe;
 • tagatakse, et eesmärgid ja põhimõtted on sarnased kõigil mahepõllumajandusliku loomakasvatuse, vesiviljeluse, taime- ja söödatootmise etappidel, samuti mahepõllumajanduslike toiduainete tootmisel;
 • selgitatakse GMOsid sisaldavate toodete eeskirju, eelkõige seda, et GMOsid sisaldavad tooted on mahepõllumajanduslikus tootmises kasutamiseks jätkuvalt rangelt keelatud ning et ka mahepõllumajanduslike toiduainete suhtes kohaldatakse üldist piirmäära, mille kohaselt võib toode soovimatu saastumise tõttu sisaldada kuni 0,9% ulatuses lubatud GMOsid;
 • täidetakse lünk, mille tõttu praegu ei takistata toote müümist mahepõllumajanduslikuna ka siis, kui toode sisaldab rohkem kui 0,9% ulatuses soovimatut GMO-lisandit;
 • muudetakse kodumaiste mahepõllumajanduslike toodete puhul ELi logo kohustuslikuks, kuid võimaldatakse selle kõrval kasutada ka riigi või erasektori logosid, et edendada mahepõllumajandusliku tootmise ühist kontseptsiooni;
 • ei keelata rangemate erasektori standardite kohaldamist;
 • tagatakse, et toiduainetel võib mahemärk olla üksnes juhul, kui see sisaldab 95% ulatuses mahepõllumajanduslikke koostisosi;
 • võimaldatakse muude kui mahepõllumajanduslike toodete puhul osutada mahepõllumajanduslikele koostisosadele üksnes koostisosade loetelus;
 • ei hõlmata restorane ega sööklaid, kuid lubatakse liikmesriikidel soovi korral seda sektorit reguleerida kuni ELi tasandil toimuva läbivaatuseni 2011. aastal;
 • tugevdatakse riskipõhist kontrolliviisi ja parandatakse kontrollisüsteemi, kohandades seda kõikide toiduainete ja söötade suhtes kohaldatava Euroopa Liidu ametliku toidu ja sööda kontrollisüsteemiga, säilitades siiski mahepõllumajanduslikus tootmises kasutatavad erikontrollid
 • sätestatakse uus püsiv impordikord, mis võimaldab kolmandatel riikidel ELi turule eksportida tooteid ELi tootjatega samadel või samaväärsetel tingimustel;
 • nõutakse, et toodetele tuleb märkida lähteainete kasvatamiskoht; see kehtib ka ELi logoga märgistatud imporditud toodete puhul;
 • luuakse alus ökoloogilist vesiviljelust, veinitootmist, vetikakasvatust ja pärmitootmist käsitlevate eeskirjade lisamiseks;
 • ei muudeta mahepõllumajandusliku tootmise puhul lubatud ainete loetelu ning nõutakse uute ainete loataotluste avaldamist ja erandite kohta otsuste tegemise keskset süsteemi;
 • luuakse alus ainete loendeid, kontrollieeskirju ja muid üksikasjalikke sätteid sisaldavate üksikasjalike eeskirjade üleviimiseks vanast määrusest uude.

2005. aastal oli 25 liikmesriigiga Euroopa Liidus umbes 6 miljonit hektarit põllumajandusmaad, mida kas juba viljeldi mahepõllumajanduslike põhimõtete kohaselt või kus toimus mahepõllumajanduslikule tootmisele üleminek. See tähendab 2004. aastaga võrreldes üle 2% suurust kasvu. Sama ajavahemiku jooksul kasvas mahepõllumajanduslike tootjate arv üle 6%.


Side Bar