Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Bruxelles, den 12. juni 2007

Økologiske fødevarer: Ny forordning til fremme af videreudviklingen af EU's økologiske fødevaresektor

EU's landbrugsministre nåede i dag til politisk enighed om en ny forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, der indebærer en forenkling for både landmænd og forbrugere. Den nye forordning indeholder et komplet sæt mål, principper og grundregler for økologisk produktion og en ny permanent importordning og en mere sammenhængende kontrolordning. Det bliver obligatorisk at anvende EU's logo for økologiske produkter, men det er samtidig tilladt at anvende nationale eller private logoer. Produktionsstedet skal oplyses over for forbrugerne. Det er kun tilladt at anvende økologoet til fødevarer, hvis mindst 95 % af deres ingredienser er økologiske. I ikke-økologiske produkters varedeklaration er det dog tilladt at anføre økologiske ingredienser. Det er fortsat forbudt at anvende genetisk modificerede organismer. Det fastsættes nu udtrykkeligt, at den generelle grænse for utilsigtet forekomst af tilladte GMO'er på 0,9 % også gælder for økologiske produkter. Listen over godkendte stoffer til brug ved økologisk produktion ændres ikke. De nye regler skaber også grundlag for at tilføje regler for økologisk akvakultur, vin, tang og gær. I fortsættelse af denne revision vil de gældende strenge gennemførelsesbestemmelser på grundlag af den nye forordning blive overført fra den gamle til den nye forordning.

Mariann Fischer Boel, EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, sagde følgende: "Det er en glimrende aftale, som vil gøre det lettere for forbrugerne at genkende økologiske produkter i hele EU og give dem sikkerhed for, hvad det er, de køber. Der er et ekspanderende marked for økologiske fødevarer, og jeg håber, at de nye regler vil skabe grundlaget for, at væksten kan fortsætte i kraft af en kombination af forbrugernes efterspørgsel og EU-landbrugernes iværksætterånd."

Den nye forordning:

 • fastsætter mere udtrykkeligt mål, principper og produktionsregler for økologisk produktion samtidig med, at der bevares en vis fleksibilitet for at tage hensyn til lokale forhold og udviklingstrin
 • sikrer, at målene og principperne gælder ensartet for alle stadier af den økologiske husdyr- og akvakulturproduktion, den økologiske vegetabilske produktion og foderproduktion samt den økologiske fødevareproduktion
 • præciserer GMO-reglerne, især at det fortsat er strengt forbudt at anvende GMO-produkter til økologisk produktion, og at den generelle tærskel på 0,9 % utilsigtet forekomst af tilladte GMO'er også gælder for økologiske fødevarer
 • lukker det hul i lovgivningen, som hidtil har resulteret i, at et utilsigtet indhold af GMO'er på over 0,9 % ikke afskærer produkterne fra at blive solgt som økologiske
 • gør det obligatorisk at anvende EU-logoet til økologiske EU-produkter, men tillader, at der samtidig anvendes et nationalt eller privat logo for at fremme det fælles begreb økologisk produktion
 • forbyder ikke, at der anvendes strengere normer
 • sikrer, at det kun er fødevarer, som indeholder mindst 95 % økologiske ingredienser, der kan mærkes som økologiske
 • tillader, at der i ikke-økologiske produkters varedeklaration anføres økologiske ingredienser
 • gælder ikke for restauranter og kantiner m.m., men bemyndiger medlemsstaterne til at regulere denne sektor, hvis de ønsker det, indtil der gennemføres en EU-undersøgelse i 2011
 • styrker den risikobaserede linje og forbedrer kontrolordningen ved at tilpasse den til EU's officielle fødevare- og foderkontrolordning, der gælder for alle fødevarer og foderstoffer, samtidig med at den specielle kontrol af den økologiske produktion bevares
 • indfører en ny permanent importordning, der giver tredjelande adgang til EU-markedet på samme eller tilsvarende vilkår som EU-producenterne
 • kræver, at produktionsstedet oplyses, også for importerede produkter forsynet med EU-logoet
 • skaber grundlag for, at der tilføjes regler for økologisk akvakultur, vin, tang og gær
 • ændrer ikke listen over godkendte stoffer til brug ved økologisk produktion og kræver, at ansøgninger om godkendelse af nye stoffer skal offentliggøres, og at beslutninger om at give dispensation skal træffes centralt
 • danner grundlaget for de gennemførelsesbestemmelser, som skal overføres fra den gamle til den nye forordning, herunder lister over stoffer, kontrolregler og andre gennemførelsesbestemmelser.

I EU-25 blev ca. 6 mio. ha i 2005 enten dyrket økologisk eller var under omlægning til økologisk produktion. Dette svarer til en stigning på over 2 % i forhold til 2004. I samme periode steg antallet af økologiske producenter med over 6%.


Side Bar