Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/07/782

Bruksela, dnia 8 czerwca 2007 r.

Komisja Europejska: wczesne przedstawienie opinii naukowych ICES dotyczących stad ryb umożliwi dogłębne konsultacje kwot połowowych na rok 2008

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje opublikowane w dniu dzisiejszym przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) sprawozdanie dotyczące stanu i perspektyw w odniesieniu do niektórych stad ryb. Komisja pragnie dokonać dogłębnej analizy sprawozdania w celu przedstawienia niezbędnych propozycji działań na nadchodzące miesiące. Przedstawione informacje są niekorzystne w odniesieniu do szeregu ważnych komercyjnych europejskich stad ryb, w szczególności śledzia na Morzu Celtyckim i na północny zachód od Irlandii, obu stad dorsza na Morzu Bałtyckim, śledzia i witlinka na Morzu Północnym i okowiela. ICES ponownie zaleciła zamknięcie połowów dorsza na Morzu Północnym i w cieśninie Kattegat. Wezwała również do ustalenia możliwości połowowych na poziomie bardziej zbliżonym do poziomu określonego w opiniach naukowych oraz do zwiększenia skuteczności systemu regulującego liczbę dni połowowych dla statków rybackich w celu umożliwienia osiągnięcia zrównoważonego poziomu przez większą ilość stad.

Joe Borg, komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej, powiedział: „Komisja jest wdzięczna ICES za wcześniejsze niż zazwyczaj udostępnienie opinii w sprawie szeregu stad. Dzięki temu będziemy mieli więcej czasu na dogłębne konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami przed złożeniem przez Komisję pod koniec roku wniosku w sprawie możliwości połowowych dla tych stad”.

Komisja rozpoczęła konsultacje z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi w sprawie odpowiednich poziomów TAC. Wczoraj Komisja opublikowała komunikat dotyczący oceny procesu podejmowania decyzji w ostatnich latach oraz rozpoczynający proces konsultacji w związku z ulepszeniem sposobów ustalania możliwości połowowych. Celem konsultacji jest uzgodnienie wytycznych ustalania możliwości połowowych w sposób umożliwiający odnowę stad ryb, ale zapewniający najwyższą możliwą stabilność sektora rybackiego. Wytyczne mogłyby posłużyć przełożeniu opinii naukowych dotyczących stad ryb na konkretne wnioski Komisji.

Obraz przedstawiony przez ICES potwierdza potrzebę rozpoczętego przez UE planowania długoterminowego i zarządzania maksymalnym zrównoważonym odłowem. Zaproponowany przez Komisję w marcu zakaz odrzutów powinien również przyczynić się do ponownego uzyskania zrównoważonego poziomu stad. Dobry stan stada czarniaka wykazuje korzyści wynikające z połowów na niższym i stabilnym poziomie w podejściu długoterminowym. Informacje dotyczące soli w Kanale Wschodnim, soli w cieśninach Skagerrak i Kattegat oraz szprota na Morzu Północnym są również korzystne.

Komisja spodziewa się, że konieczne będzie ograniczenie połowów określonych stad witlinka na Morzu Północnym. Pomimo zastosowania się do zaleceń przedstawicieli sektora w odniesieniu do śledzia na Morzu Północnym, stado w dalszym ciągu maleje, w związku z czym niezbędne będą dalsze ograniczenia połowów. Komisja przeprowadzi w tej sprawie konsultacje z Norwegią, jako że stada te są zarządzane wspólnie.

Śmiertelność połowowa (odsetek ryb zabitych wskutek połowów) dorsza na Morzu Północnym utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak pokolenie z 2005 r. jest liczne, i jeżeli uchroni się je przed przełowieniem do czasu osiągnięcia przez nie wieku rozrodczego około 2011 r., będzie ono potencjalnie mogło stanowić podstawę dla odnowienia stada. Potwierdza to optymistyczne przesłanie sympozjum dotyczącego odnowy stad dorsza, które odbyło się w marcu w Edynburgu, stanowiące, że stado dorsza na Morzu Północnym może zostać odnowione.

Wcześniej w tym tygodniu Komisja przekazała regionalnym komitetom doradczym i państwom członkowskim dokument techniczny dotyczący odnowy stad dorsza, opisujący bardziej ukierunkowane podejście do zmniejszania śmiertelności połowowej dorsza przez wszystkie zainteresowane floty. Komisja oczekuje na uwagi zainteresowanych stron. Wniosek Komisji dotyczący pomocy w odnowie stad dorsza zostanie przedłożony dopiero po zakończeniu konsultacji.

W opublikowanych wczoraj perspektywach kwot połowowych na rok 2008 Komisja zwróciła uwagę, że w ostatnich latach Rada Ministrów ds. Rybołówstwa konsekwentnie ustalała całkowite dopuszczalne połowy na poziomie przewyższającym poziom zalecany przez naukowców. Niekorzystny wpływ na stada ryb uległ zwiększeniu przez fakt regularnego przekraczania dopuszczalnych połowów. Ponadto system regulowania dni połowowych nie zadziałał jako czynnik ograniczający nakład połowowy, jako że floty rybackie wykorzystały mniej niż 75 proc. przydzielonego im czasu. Dlatego Komisja pragnie ściśle współpracować z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w celu skutecznego rozwiązania tych problemów, co pomogłoby w odnowie stad ryb.

Sprawozdanie zostanie teraz przeanalizowane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) Komisji Europejskiej, który następnie przedstawi Komisji szczegółowe zalecenia.


Side Bar