Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

7. júna 2007

Spotrebitelia: EÚ posilňuje ochranu dovolenkárov využívajúcich timeshare a dovolenkové kluby poskytujúce zľavu

Podľa nových pravidiel, ktoré dnes navrhla Európska komisia, bude pre spotrebiteľov v celej EÚ prínosom väčšia ochrana dovoleniek – pri kúpe a opätovnom predaji dovoleniek v rámci timesharing (časovo vymedzeného užívania) nehnuteľností výletných alebo riečnych lodí či karavanov a obľúbených „dovolenkových klubov poskytujúcich zľavu“. Cieľom je ďalšie posilnenie dôvery spotrebiteľov k priemyslu v oblasti timeshare, (ktorý presahuje 10,5 miliardy eur a zamestnáva viac ako 40 000 ľudí v celej EÚ), a zabránenie podvodným predajom, ktoré oslabujú dôveryhodnosť poctivých poskytovateľov a spôsobujú spotrebiteľom problémy. Smernicou EÚ z roku 1994 o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností sa stanovujú základné práva pre spotrebiteľov na jasné informácie, zákaz na vyberanie záloh a právo na odstúpenie od zmluvy a čas na rozmyslenie. Cieľom nových návrhov, ktoré boli dnes zverejnené, je vyplniť medzery v súčasných pravidlách. Najdôležitejšie je, že rozšíria rozsah pôsobnosti súčasnej smernice EÚ z roku 1994 tak, aby zahŕňala nové produkty, ktoré sa objavili na trhu, ako dovolenkové kluby poskytujúce zľavu a dovolenky v rámci „timesharing“ na výletných alebo riečnych lodiach a v karavanoch, a rozšíria ochranu na dôležité oblasti, ako je ďalší predaj podielu v systéme timeshare a výmenné kluby. Nové pravidlá by mali zabezpečiť rovnakú ochranu spotrebiteľov v celej EÚ a vytvoriť rovnaké východiskové podmienky na trhu pre časovo vymedzené užívanie nehnuteľností, ako aj určité iné produkty súvisiace s dovolenkou.

„V rámci svojich možností bola táto smernica dobrá,“ povedala Meglena Kuneva, komisárka pre ochranu spotrebiteľa. „Tieto produkty však vytvárajú atmosféru predaja pod vysokým tlakom a mnohé z nich, ktoré prichádzajú na trh, nespadajú do rozsahu žiadnych právnych predpisov. Spotrebiteľom sa odopierajú ich práva a podvodní predajcovia spôsobujú, že legitímni podnikatelia strácajú dôveryhodnosť. Pomocou nových pravidiel chceme vytvoriť rovnaké podmienky pre podnikanie tak, že sa stanovia jasné a jednoduché pravidlá pre dôveryhodnú časť tohto priemyslu a spotrebitelia tak budú môcť s pokojným svedomím podpísať zmluvu na svoju dovolenku snov.“

Čo je timesharing?

Timesharing je právo stráviť určité časové obdobie (napr. jeden alebo viac týždňov) v rekreačnom zariadení určenom na dovolenku počas vymedzeného obdobia troch rokov alebo dlhšie. Timesharing je v mnohých krajinách EÚ veľmi populárny. Napríklad UK, Švédsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko majú jeden z najvyšších počtov spotrebiteľov, ktorí si kupujú dovolenky v systéme timeshare.

V Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Taliansku a Francúzsku má timesharing významný podiel na domácom priemysle. V krajinách ako Česká republika, Maďarsko a Poľsko existuje rastúci trh pre spotrebiteľov kupujúcich dovolenky v systéme timesharing.

Súčasnou smernicou z roku 1994 sa chránia záujmy spotrebiteľov prostredníctvom:

  • poskytnutia práva na informácie kupujúcim v prospekte pred podpísaním zmluvy;
  • snahy o to, aby sa predišlo „predaju pod tlakom“ tým, že sa poskytne lehota na zváženie (právo na odstúpenie od zmluvy) dlhá minimálne 10 dní;
  • zákazu pre prevádzkovateľov vyberať počas lehoty na zváženie od kupujúcich zálohy.

Prečo Komisia upravila súčasné právne predpisy?

Od prijatia smernice v roku 1994 došlo v dôsledku vývoja na trhu k podstatným zmenám. Vyvinuli sa nové produkty a zmluvy, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov. Preto spotrebitelia, ktorí za ne zaplatia, nenadobúdajú rovnaké práva ani stupeň ochrany. Nové produkty môžu spotrebiteľa oprávniť využívať rôzne druhy majetku (napr. výletné lode, karavany či riečne lode) alebo môže byť dĺžka trvania zmluvy menej ako tri roky. Ďalším problémom je skutočnosť, že ďalší predaj a výmena v schéme timeshare nie sú pokryté súčasnými predpismi.

Na čo sa bude vzťahovať nový návrh?

Nový návrh nahradí starú smernicu modernou, zjednodušenou a koherentnou schémou pokrývajúcou timeshare a dlhodobé dovolenkové produkty, ako aj výmenu a ďalší predaj. Návrhom sa rozšíri rozsah pôsobnosti súčasných predpisov, ktoré budú sa budú vzťahovať na:

  • krátkodobé zmluvy – pokryjú sa aj zmluvy na menej ako tri roky;
  • hnuteľný majetok – pravidlá sa budú vzťahovať aj na časovo vymedzené užívanie majetku ako sú riečne lode, karavany alebo výletné lode.
  • dlhodobé dovolenkové produkty – zahŕňajú dovolenkové kluby so zľavou, kde spotrebitelia zaplatia napr. 3 000 EUR, aby získali prístupové heslo na internetovú stránku, ktorá im sľubuje „obrovské zľavy“, často zavádzajúce, na dovolenkové ubytovanie, lety a prenájom áut.
  • ďalší predaj produktov timeshare – mnohých majiteľov nehnuteľností určených na časovo vymedzené užívanie oslovujú obchodní agenti, ktorí žiadajú, aby zaplatili poplatok za predaj tohto ich produktu.
  • výmenu produktov timeshare – niektorí majitelia produktu v systéme timesharing platia ďalšie poplatky za členstvo v klube, v rámci ktorého je možné vymeniť si svoj týždeň napr. na Kanárskych ostrovoch za týždeň v Alpách. Požiadavkami na dodatočné informácie by sa malo zabezpečiť, že si utvoria o ponuke realistický obraz a nebudú napokon sklamaní.

Nedostatok regulácie dlhodobých dovolenkových produktov, ďalšieho predaja a výmenných schém znamená, že sa na ne nevzťahujú predpisy o lehote na zváženie, zálohách a informáciách pre spotrebiteľov. Spotrebitelia, ktorí si pod tlakom prihlásia členstvo v rámci uvedených produktov, majú potom malý priestor na to, aby si svoje rozhodnutie mohli rozmyslieť. Novým návrhom sa podporia práva spotrebiteľov na trhu v oblasti timesharing a dlhodobých dovolenkových produktov a vytvoria sa rovnaké východiskové podmienky pre ich predajcov.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar