Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

7 czerwca 2007 r.

Konsumenci: UE zwiększa ochronę urlopowiczów, którzy korzystają z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare) lub przystępują do klubów zniżek wakacyjnych

Komisja Europejska przedłożyła w dniu dzisiejszym projekt nowych przepisów, dzięki którym konsumenci w całej UE będą otoczeni lepszą ochroną podczas zakupu i odsprzedaży ofert wakacyjnych w formie korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie lub podobnych ofert dotyczących korzystania ze statków wycieczkowych, barek lub przyczep, a także w przypadku przystąpienia do popularnych „klubów zniżek wakacyjnych”. Celem tej regulacji jest dalsze zwiększanie zaufania konsumentów do ofert wakacyjnych w formie korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (branży wartej ponad 10,5 mln EUR i zapewniającej około 40 000 miejsc pracy w całej UE). Nowe przepisy dążą także do wyeliminowania nieuczciwych podmiotów gospodarczych, które mogą nadszarpnąć reputację przedsiębiorców działających zgodnie z prawem i przysporzyć kłopotów konsumentom. Zgodnie z dyrektywą UE z 1994 r. dotyczącą prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie konsumenci mają podstawowe prawa – do jasnej informacji, do odstąpienia od umowy i zmiany decyzji; ponadto zakazane jest pobieranie kaucji. Opublikowany w dniu dzisiejszym projekt ma na celu usunięcie luk w obecnie obowiązujących przepisach. Po pierwsze, zakres obowiązywania dyrektywy UE z 1994 r. dotyczącej prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie obejmie nowe produkty, które pojawiły się na rynku, takie jak kluby zniżek wakacyjnych i zbliżone do timeshare oferty wakacji na statku wycieczkowym, barce lub w przyczepie; po drugie, ochrona zostanie rozszerzona na tak istotne obszary, jak odsprzedaż ofert timeshare i kluby wymiany. Nowe przepisy powinny zapewnić konsumentom jednakowo wysoki poziom ochrony w całej UE, a także stworzyć równe reguły gry rynkowej dla sprzedaży prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie, jak i pewnych innych ofert wakacyjnych.

„Obecna dyrektywa funkcjonowała dobrze w zakresie swojego obowiązywania” powiedziała komisarz ds. konsumentów pani Meglena Kunewa. „Sprzedaż tego typu ofert wakacyjnych nadal jednak wiąże się z dużą presją na klienta, poza tym na rynek weszło wiele nowych produktów, nieobjętych obowiązującymi przepisami. Konsumenci pozbawieni są ochrony prawnej, a praktyki stosowane przez nieuczciwe przedmioty gospodarcze niszczą reputację firm działających zgodnie z prawem. Wprowadzając nowe przepisy chcemy stworzyć równe reguły gry rynkowej dla przedsiębiorców poprzez ustanowienie jasnych i prostych reguł dla uczciwych podmiotów w tej branży, a także zapewnić konsumentom prawdziwy spokój ducha, gdy podpisują umowę w sprawie swoich wymarzonych wakacji”.

Na czym polega prawo do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare)?

Timeshare to prawo do spędzenia określonego czasu (np. jednego lub kilku tygodni) w obiekcie wczasowym, w danym okresie roku, w ciągu co najmniej trzech lat. Oferty wakacyjne typu timeshare są bardzo popularne w wielu krajach UE. Najwięcej konsumentów wybierających takie oferty jest w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii. Branża timeshare jest szczególnie rozwinięta w Hiszpanii, Portugalii, w Niemczech i we Francji. W takich krajach, jak Republika Czeska, Węgry i Polska, można obserwować wzrost popytu na oferty wakacyjne typu timeshare.

Na gruncie obowiązującej dyrektywy z 1994 r. interesy konsumentów chronione są w następujący sposób:

  • Przed podpisaniem umowy konsumenci mają prawo otrzymać prospekt informacyjny.
  • Próbuje się zapobiec presji na klienta, przyznając konsumentom prawo do odstąpienia od umowy w okresie wynoszącym co najmniej 10 dni.
  • Operatorzy nie mogą pobierać kaucji od klientów w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy.

Dlaczego Komisja zmienia obecnie obowiązujące przepisy?

Od chwili przyjęcia dyrektywy w 1994 r. nastąpił znaczny rozwój rynku. Wprowadzono nowe produkty i rodzaje umów nieobjęte zakresem obowiązujących przepisów. Nabywający je konsumenci nie uzyskują więc takich samych praw, ani nie są objęci taką samą ochroną. Nowe produkty polegają na przykład na prawie do korzystania z innych rodzajów obiektów (np. ze statku wycieczkowego, przyczepy lub barki). Oferuje się także umowy na okres krótszy niż trzy lata. Kolejny problem to brak regulacji w zakresie odsprzedaży lub wymiany praw w ramach timeshare.

Co obejmuje nowa propozycja?

Komisja proponuje zastąpić starą dyrektywę nowoczesną, uproszczoną i spójną regulacją ramową, obejmująca korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie i długoterminowe oferty wakacyjne, a także wymianę i odsprzedaż. Zakres obowiązujących przepisów zostanie rozszerzony na:

  • Umowy zawierane na krótsze okresy – przepisy obejmą umowy zawarte na krócej niż trzy lata.
  • Ruchomości – przepisy obejmą umowy o korzystanie w oznaczonym czasie z takich obiektów, jak barki, przyczepy turystyczne lub statki wycieczkowe.
  • Długoterminowe oferty wakacyjne – dotyczy to klubów zniżek wakacyjnych, których członkowie przykładowo płacą 3 000 EUR za hasło dostępu do strony internetowej, na której obiecuje się im, często wprowadzając w błąd, „ogromne zniżki” na zakwaterowanie, przeloty i samochody do wynajęcia.
  • Odsprzedaż praw w ramach timeshare – do wielu właścicieli praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie zgłaszają się agenci handlowi żądający prowizji za odsprzedaż tych praw.
  • Wymianę w ramach timeshare – niektórzy właściciele praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie ponoszą dodatkowe opłaty za przynależność do klubu, w którym mogą wymienić np. tydzień na Wyspach Kanaryjskich na tydzień w Alpach. Dodatkowe wymogi w zakresie informacji powinny zapewnić konsumentom realistyczny obraz oferty, dzięki czemu unikną oni rozczarowania.

Jako że długoterminowe oferty wakacyjne, odsprzedaż i systemy wymiany nie są obecnie w żaden sposób uregulowane, w ich przypadku nie obowiązują przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, kaucji oraz informacji dla konsumenta. W rezultacie konsumentom podpisującym umowy pod presją daje się niewielkie możliwości zmiany decyzji. Nowa regulacja poprawi ochronę konsumentów na rynku timeshare i długoterminowych ofert wakacyjnych, tworząc także równe reguły gry dla sprzedawców tych produktów.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar