Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

7 юни 2007 г.

Потребителите: ЕС засилва защитата за почиващите във връзка с почивките с временно ползване на собственост и във ваканционни клубове, предлагащи преференциални цени

Потребителите в ЕС ще се ползват от по-сериозна защита на почивките, когато купуват и препродават почивки с временно ползване на собственост, почивки на същия принцип, но на туристически кораби, лодки, пригодени за живеене, каравани и в популярните „ваканционни клубове, предлагащи преференциални цени“ ― според новите правила, предложени от Европейската комисия днес. Целта е да се засили доверието на потребителите спрямо бизнеса с временно ползване на собственост (възлизащ на стойност над 10,5 милиарда EUR и осигуряващ повече от 40 000 работни места в ЕС) и да се възпрепятства дейността на нелоялните търговци, които могат да компрометират законните оператори и да създадат проблеми на потребителите. Директивата от 1994 г относно правото на временното ползване на недвижима собственост. предоставя на потребителите основни права, като право на ясна информация, забрана на депозитите и право на оттегляне и промяна на мнението. Новите предложения, които бяха публикувани днес имат за цел да запълнят пропуските в настоящите правила. Най-важното е, че те ще разширят обсега на директивата от 1994 г., относно правото на временно ползване на недвижима собственост, за да се обхванат новите продукти на пазара, като почивките във ваканционни клубове, предлагащи преференциални цени и почивките на принципа на временното ползване на собственост, като тези на туристически кораби, на лодки, пригодени за живеене, почивки с каравани, и за да се разшири защитата до важни области като препродажба на правото на временно ползване на собственост и размяна на почивки във ваканционни клубове. Новите правила следва да осигурят еднаква защита на потребителите в целия ЕС и равни условия за всички на пазара на временното ползване на собственост и на някои други ваканционни продукти.

„Съществуващата директива функционираше добре в собствените си граници“ заяви комисарят за защита на потребителите, г-жа Меглена Кунева. „Въпреки това при продажбата на тези ваканционни продукти продължава да се упражнява силен натиск, а и на пазара се появиха много нови продукти, които не се регулират от съществуващите закони. Потребителите са лишени от правата си и дейността на нелоялните търговци вреди на репутацията на законните предприемачи. С тези нови правила желаем да създадем равни условия за бизнес и осигурявайки ясни и лесни правила, да осигурим на потребителите спокойствие и увереност, когато се записват за мечтаната си почивка“

Какво означава временно ползване на собственост?

Временно ползване на собственост е правото да се прекара известен период от време (т.е една или повече седмици) във ваканционен обект, в конкретен период от годината, в срок от три години или повече. Почивките с временно ползване на собственост са много популярни в редица държави от ЕС. Например Обединеното кралство, Швеция, Германия, Италия и Испания са с най-висок брой потребители, които купуват право за временно ползване на собственост. Временното ползване на собственост е мащабна местна индустрия в Испания, Португалия, Германия, Италия и Франция. Пазарът за потребители, купуващи такъв тип право на ползване бележи растеж в държави като Чехия, Унгария и Полша.

Понастоящем действащата директива от 1994 г. защитава интересите на потребителите като:

  • Дава на купувачите право, чрез брошури, да получат информация, преди да подпишат договор.
  • Има за цел да предотврати „продажбата под натиск“ като разрешава период за размисъл (право на оттегляне), не по-кратък от 10 дни.
  • На операторите се забранява да вземат депозити от купувачите по време на периода за размисъл.

Защо Комисията ревизира настоящото законодателство?

От приемането на директивата през 1994 г. пазарът претърпя значително развитие. Бяха разработени нови продукти и договори, които остават извън обсега на законодателството. Затова потребителите, които ги купуват нямат същите права или ниво на защита. Например новите продукти могат да позволят на потребителя да използва различни видове собственост(т.е. туристически кораби или лодки, пригодени за живеене), или договорите могат да са с продължителност, по-кратка от три години. Друг проблем е фактът, че препродажбата и размяната на схеми за временно ползване на собственост не се уреждат от съществуващите правила.

Какво обхваща новото предложение?

Новото предложение ще замести старата директива с модерна, опростена и съгласувана рамка, която обхваща временното ползване на собственост и дългосрочните ваканционни продукти, както и размяната и препродажбата. Предложението разширява обсега на съществуващите правила, за да обхване:

  • Договори с по-кратък срок на действие – ще се включват и договори със срок, по-кратък от три години
  • Движима собственост– правилата ще обхващат договори за временно ползване на собственост като лодки, пригодени за живеене или туристически кораби.
  • Дългосрочни ваканционни продукти, към които спадат ваканционните клубове, предлагащи преференциални цени, при които потребителите плащат например 3000 EUR, за да получат парола за достъп до уебсайт, на който им се предлагат „огромни отстъпки“, които често са подвеждащи, за настаняването, полетите и колите под наем.
  • Препродажба на продукти, свързани с временното ползване на собственост – с много собственици се свързват търговски агенти, които изискват такса, за да продадат правото им на временно ползване на собственост.
  • Размяна на право на временно ползване на собственост – някои собственици плащат допълнителни такси, за замяна на почивката в друг ваканционен клуб, където могат да прекарат седмицата си, например на Канарските острови вместо в Алпите. Изискванията за допълнителна информация следва да позволят на потребителите да си изградят реална представа за предлаганото, така че те да не останат разочаровани от избора си.

Липсата на разпоредби за дългосрочните ваканционни продукти, препродажбата и схемите за размяна означава, че те не се уреждат от правилата, които важат за периода за размисъл, депозитите и информацията за потребителите. Следователно потребителите, над които се упражнява натиск при записването, нямат възможност да променят мнението си. Новото предложение ще укрепи правата на потребителите на пазара на временно ползване на собственост и дългосрочни ваканционни продукти и ще създаде равни възможности за предлагащите такива продукти.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar