Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/721

Bryssel den 30 maj 2007

Kommissionen bedömer effekterna av finansieringen för regionerna och lanserar debatten om den kommande sammanhållningspolitiken

Sammanhållningspolitiken har visat att den på ett effektivt sätt har bidragit till utvecklingen i EU:s regioner, men den kommer att stå inför några nya utmaningar under kommande år. Detta framgår av Europeiska kommissionens senaste rapport om ekonomisk och social sammanhållning[1]. I den fjärde rapporten av detta slag, som offentliggjordes i dag, ges för första gången en beskrivning av den ekonomiska, sociala och geografiska situationen i det utvidgade EU med 27 medlemsstater och 268 regioner. Rapporten innehåller närmare analyser av regionernas situation i fråga om BNP, produktivitet och sysselsättning. Den tar upp en rad utmaningar som medlemsstaterna och regionerna kommer att stå inför under de kommande åren. Där finns också en första bedömning av effekterna av EU:s sammanhållningspolitik under programperioden 2000–2006 och av förberedelserna inför den nya programperioden 2007–2013. I rapporten ingår dessutom tio frågor som avstamp för debatten inom och utanför EU-institutionerna om den framtida verksamheten på detta viktiga politikområde.

I sin presentation av rapporten sade Danuta Hübner, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik: ”Sammanhållningspolitiken har visat att den kan anpassas till förändrade förutsättningar. Den har bidragit till välbehövliga investeringar i infrastruktur och mänskliga resurser och till att modernisera och diversifiera ekonomin i olika regioner. Den har hjälpt till att rikta om de olika typerna av offentliga investeringar i medlemsstaterna mot prioriteringarna för EU.”

Hon tillade: ”Sammanhållningspolitiken går ut på att ge möjligheter för alla EU-medborgare oavsett var de bor genom att minska de regionala skillnaderna, uppbåda outnyttjad potential och koncentrera resurserna till investeringar som skapar tillväxt. EU står inför många utmaningar framöver: en befolkning som kring 2020 börjar minska och som redan minskar i vissa regioner, ökat ekonomiskt tryck från internationella konkurrenter, högre energipriser, klimatförändringar och polarisering i samhället. EU måste möta dessa utmaningar. Men för att kunna göra det måste vi få alla regioner och människor att medverka till att skapa välstånd, arbetstillfällen och tillväxt”.

Vladimir Špidla, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, sade: ”Politiken har bidragit till att minska social utestängning och fattigdom och till att förbättra den offentliga förvaltningen och de offentliga styrelseformerna, särskilt på regional och lokal nivå. Den har på så sätt bidragit till BNP-tillväxt och till minskade skillnader i EU”.

Han tillade att ”Europeiska socialfonden (ESF) kommer att investera mer än tio miljarder euro varje år under de kommande sju åren för att hjälpa människor att förbättra sina kunskaper och sysselsättningsmöjligheter. De tekniska framstegen och globaliseringen gör att det är särskilt viktigt att se till att människor har de kunskaper som krävs för att kunna klara förändringar – arbetstagarna måste kunna anpassa sig.” Han tillade vidare: ”Europeiska socialfonden är ett viktigt redskap som hjälper medlemsstaterna att praktiskt kombinera en aktiv arbetsmarknadspolitik med flexibla anställningsformer och livslångt lärande, dvs. ”flexicurity”. Fonden har också stor betydelse när det gäller att bidra till att främja och genomföra strategier för att kombinera arbete med familjeliv, vilket är särskilt viktigt för EU:s ansträngningar för att öka antalet kvinnor och män i arbete."

Danuta Hübner satte därefter ramarna för en diskussion om vad som bör göras inom detta politikområde efter den nuvarande finansieringsperioden 2007–2013. “Vi kan göra ännu mer – Jag föreslår tio frågor för en debatt om den framtida sammanhållningspolitiken, som jag hoppas blir en bred debatt där många deltar. Jag kommer att rapportera om resultaten av debatten under nästa år.”

SLUTSATSER I RAPPORTEN

Rapporten består av fyra delar:

  1. Ekonomisk, social och geografisk situation och utveckling i de 27 medlemsstaterna och deras regioner: Analysen visar att skillnaderna i fråga om inkomst och sysselsättning i EU har minskat under de senaste tio åren. Fortfarande finns dock stora brister som måste jämnas ut mellan de minst välbeställda och de övriga, vilket kommer att kräva långsiktiga insatser.
  2. Sammanhållningspolitikens effekter: EU:s sammanhållningsprogram har direkt bidragit till att främja regional konvergens och sysselsättning. Mellan 2000 och 2006 bidrog politiken exempelvis till att öka BNP med 2,8 % i Grekland och med 2,0 % i Portugal. Preliminära beräkningar tyder på att politiken under perioden 2007–2013 kommer att bidra till att öka BNP i Litauen, Lettland och Tjeckien med omkring 8,5 %, i Polen med ca 5,5 % och i Grekland med ca 3,5 %. Sammanhållningspolitiken har också bidragit till en minskad social utestängning och fattigdom. Den samfinansierar årligen utbildning för 9 miljoner människor, varav över hälften är kvinnor, vilket leder till bättre arbetsvillkor och högre inkomster. Över 450 000 bruttoarbetstillfällen skapades i sex länder mellan 2000 och 2005, vilket motsvarade två tredjedelar av medlen inom mål 2.
  3. Nationell politik och sammanhållning: De offentliga investeringarna har under de senaste åren minskat i takt med att de statliga finanserna har utsatts för konsekvenserna av att befolkningen blir allt äldre (reformerade pensionssystem och ökade kostnader för utbildning och hälso- och sjukvård) och för ekonomiska reformer i syfte att konsolidera statsfinanserna. Under 1993 uppgick de offentliga investeringarna till omkring 2,9 % av BNP. Tolv år senare hade investeringarna minskat till 2,4 % av BNP. Samtidigt ser vi en process där beslut om och styrning av offentliga investeringar sakta men säkert decentraliseras till regional och lokal nivå. Där har mellan 2000 och 2005 de offentliga investeringarna varje år ökat med 3,6 %, snabbare än BNP (1,7 %) och de totala offentliga investeringarna (2,4 %).
  4. EU-politik och sammanhållning: Genom EU:s olika politikområden – FoU och innovation, jordbruk, konkurrens och statligt stöd – kan sammanhållningspolitiken bli effektivare, t.ex. genom att man uttryckligen beaktar ekonomiska, sociala och geografiska förutsättningar. Rapporten visar att så i allt högre grad är fallet, men också att det fortfarande finns synergieffekter att utnyttja.

NYCKELFRÅGOR

I rapporten förslås följande frågor för en bred debatt om den framtida sammanhållningspolitiken:

1. Vilka lärdomar kan dras av förberedelserna inför programmen för perioden 2007–2013? Mot denna bakgrund och utifrån analysen i denna rapport, i vilken utsträckning är sammanhållningspolitiken anpassad till de nya utmaningar EU:s regioner kommer att stå inför under de kommande åren? Till exempel följande:

1.1. Hur kan regionerna möta omstruktureringstrycket från dynamiska konkurrenter i sektorer med låg och medelhög teknik?

1.2. Vilken uppgift har sammanhållningspolitiken när det gäller att möta de demografiska förändringarna med hänsyn till de stora skillnaderna i födelsetal, dödstal och migrationsströmmar i regionerna?

1.3. I vilken utsträckning är klimatförändringarna en utmaning för sammanhållningspolitiken?

2. Hur kan sammanhållningspolitiken vidareutveckla ett integrerat och mer flexibelt tillvägagångssätt när det gäller utveckling, tillväxt och sysselsättning i detta nya sammanhang?

2.1. Hur kan sammanhållningspolitiken på ett bättre sätt främja en harmonisk, balanserad och långsiktig utveckling med hänsyn till skillnaderna mellan EU:s territorier, t.ex. mindre gynnade områden, öar, landsbygds- och kustområden, men också städer, nedgångna industriregioner och andra områden med särskilda geografiska förutsättningar?

2.2. Vilka konsekvenser får de utmaningar som tas upp i rapporten för sådana viktiga sammanhållningsfrågor som medverkan, integration och möjligheter för alla? Behövs ytterligare insatser för att föregripa och motverka sådana konsekvenser?

2.3. Vilka är de viktigaste färdigheter våra medborgare behöver i framtiden för att kunna möta nya utmaningar?

2.4. Vilken kritisk kompetens bör utvecklas på regional nivå för att regionerna ska bli internationellt konkurrenskraftiga?

3. Efter att föregående frågor har besvarats, hur bedömer du systemet för förvaltningen av verksamheten för perioden 2007–2013?

3.1. Med tanke på behovet av en effektiv förvaltning av sammanhållningsprogrammen, vilken är den bästa ansvarsfördelningen mellan EU-nivå, nationell nivå och regional nivå i ett styrsystem som fungerar på flera nivåer?

3.2. Hur kan sammanhållningspolitiken ge ett mer effektivt stöd till den offentliga politiken i medlemsstaterna och regionerna? Vilka genomförandemekanismer kan göra politiken mer resultatbaserad och användarvänlig?

3.3. Hur kan vi ytterligare stärka kopplingen mellan sammanhållningspolitiken och annan nationell politik och EU-politik för att åstadkomma ökade synergieffekter och bättre komplementaritet?

3.4. Vilka nya möjligheter till samarbete finns mellan regioner inom och utanför EU?

Information till pressen

I den fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning finns grundinformation och nyckelfrågor för en offentlig debatt om sammanhållningspolitiken efter 2013, som kommer att lanseras officiellt i samband med det fjärde sammanhållningsforum som planerats till den 27–28 september i Bryssel.

Europeiska kommissionen ska enligt artikel 159 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen upprätta en rapport om ekonomiska och social sammanhållning. I artikel 159 anges följande:

Kommissionen skall vart tredje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk och social sammanhållning och om hur de olika medel som anges i denna artikel har bidragit till detta. Denna rapport skall vid behov åtföljas av lämpliga förslag.
Mer information om regionalpolitiken finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


[1] Kommissionens meddelande KOM(2007) 273


Side Bar