Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/721

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2007

Η Επιτροπή εκτιμά τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης για τις περιφέρειες και αρχίζει τη συζήτηση για τον επόμενο γύρο της πολιτικής συνοχής

Η πολιτική συνοχής έχει αποδεδειγμένα βοηθήσει την ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το πόρισμα της πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική και κοινωνική συνοχή[1]. Στην τέταρτη αυτή έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της διευρυμένης Ένωσης των 27 κρατών μελών και των 268 περιφερειών της. Στην έκθεση περιέχεται λεπτομερής ανάλυση της κατάταξης των περιφερειών σύμφωνα με το ΑΕγχΠ, την παραγωγικότητα και την απασχόληση. Προσδιορίζεται μια σειρά προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες τα επόμενα χρόνια. Παρέχεται μια πρώτη εκτίμηση του αντικτύπου της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής την προγραμματική περίοδο 2000-2006 καθώς και της προετοιμασίας της νέας περιόδου 2007-2013. Στην έκθεση περιέχονται 10 ερωτήσεις με τις οποίες θα αρχίσει η συζήτηση εντός και εκτός ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής που είναι ένας σημαντικός τομέας.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, η κα Danuta Hübner, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Η πολιτική συνοχής έχει δείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έχει υποστηρίξει τις αναγκαιότατες επενδύσεις στην υποδομή, στους ανθρώπινους πόρους και στον εκσυγχρονισμό και στην διαφοροποίηση των περιφερειακών οικονομιών. Έχει βοηθήσει ώστε ο συνδυασμός των πολιτικών δημοσίων επενδύσεων των κρατών μελών να εξυπηρετεί τις προτεραιότητες της Ένωσης».

Πρόσθεσε τα εξής: «Η πολιτική συνοχής προσφέρει ευκαιρίες σε κάθε πολίτη της ΕΕ όπου κιαν ζει μειώνοντας τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, αξιοποιώντας το ανεκμετάλλευτο δυναμικό, συγκεντρώνοντας πόρους σε επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ένωση αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις για το μέλλον: ο πληθυσμός θα αρχίσει να μειώνεται γύρω στο 2020 και μειώνεται ήδη σε πολλές περιφέρειες, οι οικονομικές πιέσεις από διεθνείς ανταγωνιστές αυξάνονται, οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται, το κλίμα αλλάζει και παρατηρείται κοινωνική πόλωση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Για να το καταφέρει πρέπει να συμβάλουν όλες οι περιφέρειες και όλα τα άτομα ώστε να δημιουργηθεί πλούτος, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη».

Ο κ.Vladimír Špidla, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τις ίσες ευκαιρίες έκανε τα παρακάτω σχόλια: «Η πολιτική αυτή έχει επίσης συμβάλει στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας καθώς και στη βελτίωση της διοικητικής και της δημόσιας διακυβέρνησης ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, η πολιτική έχει συμβάλει στην αύξηση του ΑΕγχΠ και στη μείωση των ανισοτήτων στην Ένωση».

Τόνισε επίσης τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα επενδύει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο ανθρώπινο δυναμικό ετησίως για τα επόμενα επτά χρόνια, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τα προσόντα τους και την απασχολησιμότητα. Οι προκλήσεις της τεχνολογικής προόδου και της παγκοσμιοποίησης καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα θα έχουν τα προσόντα να αντιμετωπίσουν την αλλαγή – οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν.» Και πρόσθεσε: «Το ΕΚΤ είναι ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στην πράξη το συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας – πρόκειται για έναν συνδυασμό ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, ευέλικτων συμβατικών ρυθμίσεων και διά βίου μάθησης. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την εφαρμογή των πολιτικών συμφιλίωσης που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις προσπάθειες της ΕΕ που αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των γυναικών και των ανδρών που απασχολούνται».

Η Επίτροπος κα Hübner έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με το τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τομέα πολιτικής μετά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης η οποία καλύπτει τα έτη 2007-2013 και δήλωσε: «Όμως μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα Προτείνω 10 ερωτήσεις στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον αυτής της πολιτικής που ελπίζω ότι θα είναι ευρεία και περιεκτική. Θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της συζήτησης το επόμενο έτος».

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η έκθεση περιέχει τέσσερα κεφάλαια:

  1. Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση και οι τάσεις στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες της ΕΕ των 27: Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι ανισότητες στο εισόδημα και στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των λιγότερο προνομιούχων και των υπολοίπων οι οποίες, για να εξαλειφθούν, θα απαιτήσουν μακροπρόθεσμες προσπάθειες.
  2. Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής: Τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνοχής έχουν βοηθήσει άμεσα στην προώθηση της περιφερειακής σύγκλισης και της απασχόλησης. Για παράδειγμα, από το 2000 έως το 2006, η πολιτική έχει συμβάλει στην αύξηση του ΑΕγχΠ στο 2,8% στην Ελλάδα και κατά 2,0% στην Πορτογαλία· οι προκαταρκτικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι, την περίοδο 2007-2013, η πολιτική θα συμβάλει στην αύξηση του ΑΕγχΠ της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας κατά 8,5% περίπου, της Πολωνίας κατά 5,5% περίπου και της Ελλάδας κατά 3,5% περίπου. Η πολιτική συνοχής έχει επίσης συμβάλει στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας: συγχρηματοδοτεί την κατάρτιση 9 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως, πάνω από το ήμισυ των οποίων είναι γυναίκες, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες απασχόλησης και υψηλότερο εισόδημα· δημιουργήθηκαν πάνω από 450.000 ακαθάριστες θέσεις εργασίας σε έξι χώρες από το 2000 έως το 2005, αριθμός που αντιστοιχεί στα 2/3 της χρηματοδότησης για το Στόχο 2.
  3. Εθνικές πολιτικές και συνοχή: Οι δημόσιες επενδύσεις τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν σημειώσει πτώση καθώς οι προϋπολογισμοί επιβαρύνονται με τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού (μεταρρύθμιση των συντάξεων, πιο δαπανηρά συστήματα εκπαίδευσης και υγείας) και η οικονομική μεταρρύθμιση συνεπάγεται εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. Το 1993 οι δημόσιες επενδύσεις έφταναν στο 2,9% περίπου του ΑΕγχΠ. Δώδεκα χρόνια αργότερα, μειώθηκαν στο 2,4% του ΑΕγχΠ. Παράλληλα, παρατηρούμε μια διαδικασία κατά την οποία οι αποφάσεις και η διαχείριση των δημόσιων επενδύσεων, σιγά αλλά σταθερά, αποκεντρώνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Από το 2000 έως το 2005 οι δημόσιες επενδύσεις σε αυτά τα επίπεδα παρουσίασαν ετήσια αύξηση ύψους 3,6%, με γρηγορότερους ρυθμούς από το ΑΕγχΠ (1,7%) και τις συνολικές δημόσιες δαπάνες (2,4%).
  4. Κοινοτικές πολιτικές και συνοχή: Οι διαφορετικές κοινοτικές πολιτικές– Ε&Α και καινοτομία, γεωργία, ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις – έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής, για παράδειγμα, λαμβάνοντας ρητά υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές συνθήκες. Η έκθεση δείχνει ότι αυτό συμβαίνει όλο και περισσότερο και ότι υπάρχουν ακόμα συνέργειες που μπορούν να αξιοποιηθούν.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η έκθεση προτείνει την εξέταση των ακόλουθων ερωτημάτων στο πλαίσιο ευρείας συζήτησης σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

1. Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν από την πείρα της εκπόνησης των προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013; Στο συγκεκριμένο πλαίσιο και με βάση την ανάλυση που παρέχεται από αυτή την έκθεση, σε ποιο βαθμό έχει προσαρμοστεί η πολιτική συνοχής στις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες τα προσεχή έτη; Π.χ.:

1.1. Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι περιφέρειες στις πιέσεις ανασυγκρότησης που ασκούνται από δυναμικούς ανταγωνιστές σε τομείς χαμηλής και υψηλής τεχνολογίας;

1.2. Δεδομένων των σημαντικών αποκλίσεων στα ποσοστά γεννήσεων, θανάτων και μεταναστευτικών ροών σε περιφερειακό επίπεδο, ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση των δημογραφικών μεταβολών;

1.3. Σε ποιο βαθμό οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν πρόκληση για την πολιτική συνοχής;

2. Πώς μπορεί η πολιτική συνοχής να αναπτύξει περαιτέρω μια ολοκληρωμένη και πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη/μεγέθυνση και την απασχόληση σε αυτό το νέο πλαίσιο;

2.1. Πώς μπορεί η πολιτική συνοχής να προωθήσει αποτελεσματικότερα την αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία εδαφών της ΕΕ, όπως οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές, τα νησιά, οι αγροτικές και παράκτιες περιοχές αλλά και οι πόλεις, οι βιομηχανικές περιοχές που βρίσκονται σε παρακμή, καθώς και άλλες περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά;

2.2. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των προκλήσεων που προσδιορίζονται στην έκθεση για τα καίρια στοιχεία της κοινωνικής συνοχής, όπως η ένταξη, η ενσωμάτωση και η παροχή ευκαιριών για όλους; Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες ώστε να προβλεφθεί και να αντισταθμιστεί αυτός ο αντίκτυπος;

2.3. Ποια είναι τα βασικότερα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες στο μέλλον προκειμένου να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις;

2.4. Ποιες είναι οι καίριες ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να καταστούν οι περιφέρειες ανταγωνιστικές διεθνώς;

3. Μετά την αξιολόγηση των προηγούμενων ερωτημάτων, ποια είναι η αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής για την περίοδο 2007-2013;

3.1. Δεδομένης της ανάγκης αποτελεσματικής διαχείρισης των προγραμμάτων για την πολιτική συνοχής, ποιος είναι ο βέλτιστος καταμερισμός ευθυνών μεταξύ του κοινοτικού, του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου στο πλαίσιο ενός πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης;

3.2. Πώς μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη η πολιτική συνοχής όσον αφορά τη στήριξη δημόσιων πολιτικών στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες; Ποιοι μηχανισμοί εφαρμογής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πολιτική η οποία θα βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις και θα είναι πιο φιλική προς το χρήστη;

3.3. Πώς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των άλλων εθνικών και κοινοτικών πολιτικών έτσι ώστε να επιτευχθούν περισσότερες και καλύτερες συνέργειες και συμπληρωματικότητες;

3.4. Ποιες είναι οι νέες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ;

Σημείωμα προς τους εκδότες

Η τέταρτη έκθεση για την πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία και θέτει τα κυριότερα ερωτήματα για μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2013, η οποία θα αρχίσει επίσημα με το τέταρτο φόρουμ συνοχής, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 27-28 Σεπτεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή δυνάμει του άρθρου 159 της ενοποιημένης συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο ορίζει τα εξής:

«Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την υλοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν συμβάλει τα διάφορα μέσα που προβλέπονται στο [εν λόγω] άρθρο. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από κατάλληλες προτάσεις.»
Για περισσότερες πληροφορίες για την περιφερειακή πολιτική επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


[1] Ανακοίνωση COM/2007/273 της Επιτροπής


Side Bar