Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/721

Брюксел, 30 май 2007 г.

Комисията прави оценка на финансирането на регионите и започва дебат за следващия етап в развитието на кохезионната политика

Кохезионната политика подпомага развитието на европейските региони и това е доказано на практика, но през следващите години тя ще бъде изправена пред нови предизвикателства. Това са констатациите в последния доклад за икономическо и социално сближаване на Европейската комисия[1]. Докладът, публикуван днес, е четвърти поред и в него за първи път се прави преглед на икономическото, социалното и териториалното състояние на разширения Съюз и неговите 268 региона. Докладът съдържа подробен анализ на положението на регионите по отношение на БВП, производителност и трудова заетост. В него са очертани редица предизвикателства, пред които ще бъдат изправени държавите-членки и регионите през следващите години. Той дава първа оценка на влиянието на европейската кохезионна политика през плановия период 2000-2006 г. и на подготовката за новия период 2007-2013 г. Докладът съдържа 10 въпроса за начало на дебата, в рамките на и извън европейските институции, за бъдещето на тази толкова значима политика.

При представянето на доклада, комисарят по регионалната политика Данута Хюбнер каза: „Кохезионната политика доказа способността си да се приспособява към променящите се обстоятелства. Тя създаде условия за така необходимите инвестиции в инфраструктура, човешки ресурси, модернизация и диверсификацията на регионалните икономики. Тя подпомогна успешното адаптиране към приоритетите на Съюза на съвкупността от политики в сектора на публичните инвестиции в държавите-членки. “

Тя добави още: „Основната цел на кохезионната политика е да предоставя различни възможности на всеки европейски гражданин, където и да живее той, като намалява разликите между регионите, мобилизира неизползвания потенциал, съсредоточава средства за инвестиции за увеличаване на растежа. През следващите години Съюзът ще бъде изправен пред много предизвикателства: населението ще започне да намалява около 2020 г. и в много райони този процес вече е започнал, нараства икономическият натиск от страна на конкурентите в световен мащаб, увеличават се цените на енергията, климатичните промени и социалната поляризация. Европа трябва да отговори на тези предизвикателства. Необходимо е участието на всички региони и на хората в инициативата за подобряване на благосъстоянието, създаване на нови работни места и за растеж.“

Владимир Шпидла, европейски комисар по трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности, каза Кохезионната политика допринесе за намаляване на социалното изключване и бедността, както и за подобряване на административното и обществено управление, особено на регионално ниво. По този начин кохезионната политика допринесе за нарастване на БВП и за намаляване на различията в Съюза.“

И добави: „Европейският социален фонд (ЕСФ) ще инвестира в хората над 10 милиона EUR годишно през следващите седем години, за да им помогне да подобрят уменията си и възможностите да си намерят работа. Предизвикателствата на техническия прогрес и глобализацията го изискват и е много важно хората да притежават умения да се справят с промяната – работещият човек трябва да може да се адаптира.“ Той добави още: „ЕСФ е основно средство за подпомагане на държавите-членки да развият на практика гъвкавата сигурност — комбинация между активна политика на трудовия пазар, гъвкави договорни споразумения и обучение през целия живот. Той има и основна роля за подпомагане на насърчаването и прилагането на политики за съвместяване, които са особено важни за усилията на ЕС да увеличи броя на работещите жени и мъже.“

Комисар Хюбнер даде начало на дискусия за това, което трябва да се направи в областта на тази политика след изтичане на текущия период на финансиране, който покрива 2007-2013 г. „Ние можем да направим дори повече – предлагам за обсъждане 10 въпроса за бъдещето на тази политика и се надявам дебатът да бъде широк и всеобхватен. Ще представя резултатите от този дебат през следващата година.“

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ДОКЛАДА

Докладът се състои от четири части:

  1. Икономическо, социално и териториално положение и тенденции в държавите-членки и регионите на ЕС-27: Анализът показва намаляване на различията в доходите и заетостта в различните части на Европейския съюз през последните десет години. Все пак, още много трябва да се направи за преодоляване на изоставането на най-бедните региони и за това ще са необходими продължителни усилия.
  2. Все пак, още много трябва да се направи за преодоляване на изоставането на най-бедните региони и за това ще са необходими продължителни усилия. Европейските кохезионни програми подпомогнаха пряко развитието на регионалното сближаване и на трудовата заетост. Например, между 2000 г. и 2006 г. политиката допринесе за увеличаване на БВП с 2,8% в Гърция и с 2% в Португалия; по предварителни предвиждания през периода 2007-2013 г. благодарение на тази политика БВП в Литва, Латвия и Чешката република ще се увеличи с близо 8,5%, в Полша с близо 5,5% и в Гърция с близо 3,5%. Кохезионната политика допринесе също така за намаляване на социалното изключване и бедността: тя съфинансира обучението на 9 милиона души годишно, повече от половината от тях жени, и това доведе до повишаване на заетостта и на доходите; в шестте държави бяха създадени общо над 450 000 работни места между 2000 г. и 2005 г., което възлиза на 2/3 от финансирането на Цел 2.
  3. Национални политики и сближаване: Размерът на обществените инвестиции показва тенденция на спад през последните години, тъй като бюджетите понасят последствията от застаряването на населението (пенсионни реформи, повече разходи за образованието и здравните системи) и от икономическата реформа, водеща до консолидация на обществените финанси. През 1993 г. публичните инвестиции представляваха близо 2,9% от БВП. Дванайсет години по-късно те са спаднали на 2,4 % от БВП. В същото време наблюдаваме процес на децентрализация, при който решенията и управлението на публичните инвестиции бавно, но сигурно преминават към регионалните и местните нива. Между 2000 и 2005 г. обществените разходи на тези нива са нараствали годишно с 3,6%, по-бързо от БВП (1,7%) и общите обществени разходи (2,4%).
  4. Общностни политики и сближаване: Различните общностни политики — научноизследователска и развойна дейност и иновации, земеделие, конкуренция и държавни помощи — могат да спомогнат за увеличаване на ефективността на кохезионната политика, например чрез ясно отчитане на икономическите, социалните и териториални обстоятелства. Докладът посочва, че това се случва все по-често, но има още възможности за съвместно действие.

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

Докладът предлага следните въпроси за широко обсъждане на бъдещето на кохезионната политика.

1. Какви са възможните поуки от подготовката на програмите за 2007-20013 г.? В този контекст и в светлината на анализа от този доклад, до каква степен кохезионната политика съответства на новите предизвикателства, пред които ще се изправят европейските региони през следващите години? Например:

1.1. Как ще противодействат регионите на натиска за реструктуриране от страна на динамичните оператори в ниско- и среднотехнологичния сектор?

1.2. Като се имат предвид големите различия в раждаемостта, смъртността и миграционните процеси на регионално ниво, каква е ролята на кохезионната политика с оглед отговора на демографските промени?

1.3. В каква степен промяната на климата е предизвикателство за кохезионната политика?

2. Как би могла кохезионната политика да разработи интегриран и по-гъвкав подход за развитието/растежа и заетостта в този нов контекст?

2.1. Как би могла кохезионната политика да насърчи хармоничното, балансирано и устойчиво развитие, отчитайки разнообразието от територии в ЕС, където има както необлагодетелствани зони, острови, земеделски райони, така и големи градове, западащи промишлени региони, а също и зони със специфични географски характеристики?

2.2. Какво е въздействието на предизвикателствата, описани в доклада, върху основни елементи от социалното сближаване като включване, интеграция и възможности за всички? Необходими ли са по-нататъшни усилия за изпреварване и противодействие на това въздействие?

2.3. Какви основни умения ще бъдат необходими на нашите граждани, за да се справят с новите предизвикателства?

2.4. Какви са най-важните способности, които ще трябва да бъдат развити на регионално ниво, за да станат регионите конкурентоспособни в световен мащаб?

3. След оценката на предишните въпроси, каква е оценката на системата за управление на политиките за периода 2007-2013 г.?

3.1. Предвид необходимостта от ефективно управление на програмите от кохезионната политика, какво е оптималното разпределение на отговорностите между Общността, държавите-членки и регионите в една система с много нива на управление?

3.2. Как да стане по-ефективна подкрепата на кохезионната политика за обществените политики в държавите-членки и регионите? Какви механизми за осъществяването на политиката са в състояние да я обвържат по-силно с постигнатите резултати и да я направят по-близка и удобна за потребителя?

3.3. Как можем допълнително да укрепим връзките между кохезионната политика и другите национални и общностни политики за постигане на по-силно и по-добро взаимодействие и допълване между тях?

3.4. Какви са новите възможности за сътрудничество между регионите в рамките на ЕС и извън него?

Бележки за редакторите

Четвъртият доклад за икономическото и социално сближаване съдържа основни данни и ключови въпроси за отворен дебат за бъдещето на кохезионната политика след 2013 г., който ще започне официално с Четвъртия кохезионен форум, насрочен за 27-28 септември т.г. в Брюксел.

Европейската комисия има задължението да изготвя доклад за икономическото и социално сближаване съгласно член 159 от консолидирания Договор за създаването на Европейската общност, който постановява:

„Комисията представя на всеки три години пред Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите доклад относно напредъка в постигането на икономическо и социално сближаване и относно начина, по който различните средства, уредени с този член, са допринесли за него. При необходимост докладът се допълва от съответните предложения.
Повече информация за регионалната политика можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


[1] Съобщение на Комисията COM/2007/273


Side Bar