Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Bryssel den 24 maj 2007

Kommissionen välkomnar politisk enighet om nytt direktiv för EU:s audiovisuella media

Efter en lagstiftningsprocess som bara tagit 18 månader nåddes idag politisk enighet om det nya direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser. Både Europaparlamentet och rådet har samtyckt till de viktigaste målen i kommissionens ursprungliga förslag för att modernisera reglerna för branschen för audiovisuella tjänster. Direktivet kommer att innebära en heltäckande rättslig ram som omfattar alla audiovisuella mediatjänster, mindre detaljerad och mer flexibel lagstiftning samt moderniserade regler avseende TV-reklam som möjliggör bättre finansiering av audiovisuellt innehåll. Direktivet kommer att träda i kraft i slutet av 2007.

”Idag har vi tagit ett viktigt steg mot en äkta inre marknad för audiovisuella medietjänster och en mer konkurrenskraftig industri för audiovisuellt programinnehåll i EU”, sa Viviane Reding, kommissionens ledamot med ansvar för informationssamhället och medier. ”Denna viktiga och moderniserande lagstiftning för in EU:s audiovisuella politik i 2000-talet och ger industrin en välkommen stimulans. Det nya direktivet utlovar lägre grad av reglering, bättre finansiering för programinnehåll från EU, kulturell mångfald och skydd av minderåriga."

Det nya direktivet om audiovisuella tjänster utan gränser, som Europaparlamentet och rådet har enats om, kommer att göra det möjligt för den audiovisuella sektorn att ta sig an de genomgripande förändringar som den står inför för att anpassa sig till den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen samt de förändrade tittarvanorna till följd av konvergens. Direktivet säkerställer att de moderniserade reglerna täcker alla audiovisuella mediatjänster, oavsett vilken överföringsteknik som används, från traditionella TV-sändningar till de TV-liknande beställtjänsterna. Detta kommer att hjälpa sektorn att bli mer konkurrenskraftig i framtiden.

Det moderniserade direktivet grundar sig helt och hållet på principen om ursprungsland. Det innehåller ett förfarande, baserat på EG-domstolens rättspraxis, som gör det möjligt för en medlemsstat att vidta bindande åtgärder mot sändningsföretag från andra medlemsstater som kringgår landets nationella bestämmelser.

Producenterna av audiovisuella media kommer också att vinna på mindre detaljerade och mer flexibla reklamregler som möjliggör nya attraktiva finansieringsmöjligheter vilket i slutändan kommer att stimulera branschens produktion av programinnehåll.

Medborgarna ges nya rättigheter genom det moderniserade direktivet, bland annat har de rätt till att få tillgång till utdrag från viktiga händelser inom ramen för nya allmänna mål, en tydlig identifikation av leverantören av medietjänster och tydliga regler som gör sändningsföretagen skyldiga att informera kunderna om det förekommer produktplacering. Dessutom föreskrivs att syn- och hörselskadade ska få bättre tillgång till audiovisuella medietjänster.

Det nya direktivet betonar centrala europeiska värden och kräver att medlemsstaterna skyddar minderåriga, främjar europeiska verk och oberoende audiovisuella produktioner och förbjuder innehåll som kan väcka religiöst eller rasbetonat hat. I direktivet uppmanas branschen dessutom uttryckligen att främja självreglering och samreglering (se IP/07/138).

Eftersom processen har gått så snabbt, det har endast tagit 18 månader för Europaparlamentet och ministerrådet att nå politisk enighet, förväntas direktivet att träda i kraft före slutet av 2007. Medlemsstaterna får 24 månader på sig att införliva de nya bestämmelserna i den nationella lagstiftningen så att den moderniserade rättsliga ramen för audiovisuell verksamhet kan vara fullt tillämplig 2009.

Bakgrund:

Den 13 december 2005 lämnade kommissionen ett förslag om att se över direktivet om television utan gränser för att anpassa det den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen på området audiovisuella tjänster (se IP/05/1573 och MEMO/06/208). Kommissionen antog ett uppdaterat förslag till utkast till direktiv om audiovisuella tjänster den 9 mars 2007 (se IP/07/311) för att bereda vägen för en snabb överenskommelse i samband med Europaparlamentets och rådets andra behandling (se MEMO/07/206).

Direktivet och vanliga frågor finns i pressmaterialet på

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar