Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Brusel 24. máj 2007

Komisia víta politickú dohodu o novej smernici týkajúcej sa európskych audiovizuálnych médií

Len 18 mesiacov trvajúci legislatívny proces sa dnes ukončil uzavretím politickej dohody o novej smernici týkajúcej sa bezhraničných audiovizuálnych mediálnych služieb. Európsky parlament a Rada sa zhodli na hlavných cieľoch pôvodného návrhu Komisie zmodernizovať pravidlá upravujúce priemysel audiovizuálnych služieb. Smernica poskytne ucelený právny rámec zahrňujúci všetky audiovizuálne mediálne služby, menej podrobné a pružnejšie predpisy a modernejšie pravidlá pre televíznu reklamu s cieľom lepšieho financovania audiovizuálneho obsahu. Smernica by mala nadobudnúť účinnosť koncom roka 2007.

Viviane Reding, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá, vyhlásila: „Dnes sme urobili rozhodujúci krok smerom k vytvoreniu skutočného vnútorného trhu v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb a konkurencieschopnejšieho európskeho priemyslu audiovizuálneho obsahu. Tento dôležitý dokument modernizujúci právne predpisy je mostom do 21. storočia pre európske audiovizuálne politiky a predstavuje významný stimul pre priemysel. Sľubuje menej predpisov, lepšie financovanie európskeho audiovizuálneho obsahu a zviditeľnenie kľúčových európskych hodnôt, kultúrnej diverzity a ochrany maloletých“.

Nová smernica o bezhraničných audiovizuálnych mediálnych službách, na ktorej sa dohodli Parlament a Rada, umožní audiovizuálnemu sektoru, aby sa vyrovnal s významnými zmenami, ktorými prechádza s cieľom prispôsobiť sa technologickému a trhovému vývoju, ako aj novým návykom divákov spôsobených konvergenciou. Smernica zabezpečí, že nové modernejšie pravidlá budú zahŕňať všetky audiovizuálne mediálne služby bez ohľadu na použitú prenosnú technológiu – od tradičných televíznych vysielaní až po novo vznikajúce služby televízneho typu na požiadanie. Pomôže tak sektoru, aby bol v budúcnosti konkurencieschopnejší.

Zmodernizovaná smernica sa bude aj naďalej v plnej miere zakladať na zásade krajiny pôvodu. Zahŕňa postup založený na judikatúre Európskeho súdneho dvora umožňujúci členským štátom prijať záväzné opatrenia voči prevádzkovateľom vysielania z iných členských štátov, ktorí sa snažia obísť vnútroštátne pravidlá cieľovej krajiny.

Audiovizuálni producenti budú môcť využívať aj výhody ponúkané menej podrobnými a pružnejšími reklamnými pravidlami, ktoré im otvoria nové príťažlivé možnosti financovania a ktoré budú v konečnom dôsledku stimulovať sektor produkcie obsahu.

Zmodernizovaná smernica poskytne občanom nové práva. Tie zahŕňajú právo na prístup k ukážkam z dôležitých udalostí, ktoré budú použiteľné na všeobecné a nové účely, jednoznačnú identifikáciu poskytovateľa mediálnych služieb, lepší prístup k audiovizuálnym mediálnym službám pre zrakovo alebo sluchovo postihnuté osoby a jasné pravidlá týkajúce sa umiestnenia produktu, ktoré zaväzujú prevádzkovateľov vysielania informovať spotrebiteľov, kedy dôjde k takejto reklame.

Nová smernica opätovne potvrdzuje aj hlavné európske hodnoty vyžadujúc od členských štátov, aby chránili maloletých, podporovali európsku tvorbu a nezávislú audiovizuálnu produkciu a zakázali obsah, ktorý by nabádal k náboženskej alebo rasovej neznášanlivosti. Okrem toho jasne podporuje samoreguláciu a koreguláciu v priemyselnom sektore (pozri IP/07/138).

Vzhľadom na to, že Európskemu parlamentu a Rade ministrov stačilo iba 18 mesiacov na dosiahnutie politickej dohody, smernica by mohla nadobudnúť účinnosť už pred koncom roka 2007. Členské štáty budú mať 24 mesiacov na to, aby transponovali nové ustanovenia do vnútroštátnych právnych predpisov, takže zmodernizovaný právny rámec pre audiovizuálny sektor sa bude môcť v plnej miere uplatňovať v roku 2009.

Súvislosti:

Komisia navrhla 13. decembra 2005, aby sa preskúmala smernica „Televízia bez hraníc“ s cieľom zohľadniť významný technologický a trhový vývoj v oblasti audiovizuálnych služieb (pozri IP/05/1573 a MEMO/06/208). Komisia prijala 9. marca 2007 aktualizovaný návrh zmodernizovaného návrhu smernice týkajúcej sa audiovizuálnych služieb (pozri IP/07/311) s cieľom umožniť, aby sa dohoda prijala už v druhom čítaní v Európskom parlamente a Rade (pozri MEMO/07/206).

Znenie smernice a najčastejšie súvisiace otázky nájdete medzi informáciami pre tlač:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar