Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Bruksela, dnia 24 maja 2007 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej mediów audiowizualnych w Europie

W dniu dzisiejszym, po zakończeniu trwającego zaledwie 18 miesięcy procesu legislacyjnego, osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej audiowizualnych usług medialnych świadczonych „ponad granicami”. Zarówno Parlament Europejski jak i Rada zatwierdzili główne cele przedstawionego przez Komisję wstępnego wniosku mającego na celu unowocześnienie zasad regulujących usługi z zakresu mediów audiowizualnych. Wniosek zakłada utworzenie kompleksowych ram prawnych obejmujących wszystkie usługi z zakresu tych mediów; mniej szczegółowe, ale za to bardziej elastyczne przepisy i zaktualizowane zasady dotyczące reklam telewizyjnych w celu bardziej efektywnego finansowania treści audiowizualnych. Dyrektywa powinna wejść w życie do końcu roku 2007.

„W dniu dzisiejszym uczyniliśmy decydujący krok w kierunku stworzenia autentycznie wewnętrznego rynku usług z zakresu mediów audiowizualnych oraz bardziej konkurencyjnego europejskiego sektora treści audiowizualnych,” powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „To ważne zaktualizowane prawodawstwo wprowadza europejską politykę audiowizualną w XXI wiek i dostarcza branży impuls niezbędny do dalszego rozwoju. Zapowiedziano w nim zmniejszenie liczby uregulowań prawnych, bardziej efektywne finansowanie europejskich treści i silniejsze akcentowanie podstawowych wartości europejskich, różnorodności kulturowej i ochronę osób niepełnoletnich.”

Nowa dyrektywa dotycząca audiowizualnych usług medialnych świadczonych „ponad granicami”, zatwierdzona obecnie przez Parlament Europejski i Radę, umożliwi branży audiowizualnej przeprowadzenie głębokich zmian w celu uwzględnienia rozwoju rynku i postępu technicznego oraz ewoluujących przyzwyczajeń widzów wynikających z konwergencji mediów. Dyrektywa zapewnia, że unowocześnione zasady obejmują wszystkie usługi z zakresu mediów audiowizualnych niezależnie od stosowanych technologii przekazu - od tradycyjnych przekazów telewizyjnych po nowe pokrewne usługi telewizyjne na żądanie. Wzmocni to konkurencyjność sektora w przyszłości.

Zaktualizowana dyrektywa nadal w pełnym zakresie opiera się na zasadzie państwa pochodzenia. Zawiera ona procedurę opierającą się na prawodawstwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, która umożliwia państwom członkowskim podjęcie wiążących środków przeciwko nadawcom z innych państw członkowskich, którzy naruszają krajowe przepisy państwa docelowego.

Producenci treści audiowizualnych skorzystają również z mniej szczegółowych i bardziej elastycznych przepisów dotyczących reklamy, co pozwoli na nowe atrakcyjne sposoby finansowania, a ostatecznie doprowadzi do rozwoju sektora tworzenia treści.

Zaktualizowana dyrektywa nadaje również obywatelom nowe prawa. Obejmują one prawo dostępu do skrótów najważniejszych wydarzeń dla nowych ogólnych celów, wyraźną identyfikację dostawcy usług medialnych; ułatwiony dostęp do usług z zakresu mediów audiowizualnych dla osób niedowidzących i niedosłyszących oraz jasno określone zasady dotyczące lokowania produktu (product placement), nakładające na nadawców obowiązek informowania konsumentów w przypadku, gdy procedura ta ma miejsce.

Nowa dyrektywa podkreśla również podstawowe wartości europejskie, a także wymaga od państw członkowskich podjęcia działań mających na celu ochronę osób niepełnoletnich, promocję dzieł europejskich oraz niezależnej produkcji audiowizualnej, a także zakazuje treści, które mogłyby powodować nienawiść na tle religijnym lub rasowym. Zdecydowanie sprzyja ona także rozwiązaniom samoregulacyjnym i współregulacyjnym (patrz IP/07/138).

W sytuacji szybkiego osiągnięcia porozumienia politycznego między Parlamentem Europejskim a Radą Ministrów, co zajęło zaledwie 18 miesięcy, oczekuje się, że dyrektywa wejdzie w życie przed końcem 2007 r. W ciągu 24 miesięcy państwa członkowskie będą miały obowiązek wdrożyć nowe przepisy do prawa krajowego, co oznacza, że od roku 2009 w pełni obowiązywać będą zaktualizowane ramy prawne dla sektora audiowizualnego.

Zarys ogólny:

Dnia 13 grudnia 2005 r. Komisja zaproponowała aktualizację dyrektywy „Telewizja bez granic” w celu uwzględnienia rozwoju rynku i postępu technicznego w zakresie usług audiowizualnych (patrz IP/05/1573 i MEMO/06/208). W dniu 9 marca 2007  r. Komisja przyjęła zaktualizowany wniosek dotyczący unowocześnionego projektu dyrektywy w sprawie usług audiowizualnych (patrz IP/07/311), co miało na celu zatwierdzenie na etapie drugiego czytania dyrektywy przez Parlament i Radę (patrz MEMO/07/206).

Tekst dyrektywy oraz związane z nią najczęściej zadawane pytania dostępne są w materiałach prasowych na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar