Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Briselē, 2007. gada 24. maijā

Komisija apsveic vienošanos par jaunu Eiropas audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu direktīvu

Pēc visai īsa (18 mēneši) tiesību akta izstrādes procesa šodien panākta politiska vienprātība par jauno direktīvu „Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi bez robežām”. Eiropas Parlaments un Padome vienojās par Komisijas sākotnējā priekšlikuma galveno mērķi — modernizēt nosacījumus par audiovizuālo pakalpojumu nozares regulējumu. Ar jauno tiesību aktu tiks radīts visaptverošs tiesiskais regulējums, kas būs attiecināms uz visiem audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, būs mazāk detalizēts, bet elastīgāks reglamentējošais satvars un būs mūsdienīgāki noteikumi par reklāmu TV, lai uzlabotu audiovizuālā satura finansēšanu. Plānots, ka direktīva stāsies spēkā 2007. gada beigās.

Šodien esam spēruši izšķirošu soli, lai radītu īstenu iekšējo tirgu audiovizuāliem plašsaziņas līdzekļiem un lai uzlabotu Eiropas audiovizuālā satura nozares konkurētspēju,” teica ES informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu komisāre Vivjēna Redinga. „Šis ir svarīgs tiesību akts, ar kuru mēs Eiropas politiku audiovizuālo mediju jomā padarīsim mūsdienīgāku atbilstoši 21. gadsimta vajadzībām, tādējādi sniedzot vērtīgu atbalstu nozarei. Mēs vēlamies samazināt regulējumu, uzlabot finansējumu Eiropas audiovizuālajam saturam un nodrošināt labāku Eiropai svarīgāko vērtību redzamību, kultūras daudzveidību un nepilngadīgo aizsardzību.

Jaunā direktīva par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem bez robežām, par kuru panākta vienošanās Parlamentā un Padomē, ļaus audiovizuālās nozares profesionāļiem stāties pretī tām izmaiņām, ar kurām nākas sastapties tehnoloģiju un tirgus attīstības laikmetā, kad mainās skatīšanās paradumi dažādu mediju konverģences rezultātā. Ar direktīvu tiks gādāts par to, lai modernizācijas nosacījumi attiektos uz visiem audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, neraugoties uz izmantoto pārraides tehnoloģiju, sākot no tradicionālām TV pārraidēm līdz jauniem TV līdzīgiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti pēc pieprasījuma. Tas palīdzēs uzlabot nozares konkurētspēju nākotnē.

Modernizētās direktīvas pamatā tiks saglabāts princips par izcelsmes valsti. Dokumentā paredzēta procedūra, kuras pamatā ir Eiropas Kopienu Tiesas judikatūra, kas nosaka, ka dalībvalstis drīkst ieviest saistošus pasākumus pret raidorganizācijām no citām dalībvalstīm, kuras apiet mērķa valsts noteikumus.

Audiovizuālā satura producenti arī varēs izmantot mazāk detalizētus un elastīgākus noteikumus par reklāmu, atklājot jaunas, pievilcīgas iespējas finansēšanai un tādējādi arī ienesot jaunas vēsmas satura producēšanas jomā.

Ar modernizēto direktīvu arī Eiropas pilsoņiem tiek piešķirtas jaunas tiesības. Piemēram, būs tiesības piekļūt audiovizuāliem materiāliem par svarīgiem pasākumiem, lai tos izmantotu pilnīgi jauniem lietojumiem, tāpat tiesību aktā iekļauta prasība par mediju pakalpojumu sniedzēja identificēšanu. Tajā arī paredzēti audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pieejamības uzlabojumi personām ar redzes un dzirdes traucējumiem un skaidri noteikumi par reklāmas ievietošanu, prasot raidorganizācijām par to informēt patērētājus.

Ar jauno direktīvu vēlreiz tiks pausts atbalsts svarīgākajām Eiropas vērtībām, prasot dalībvalstīm pasargāt nepilngadīgos, popularizēt Eiropas darbus un neatkarīgu audiovizuālo producēšanu, kā arī aizliegt saturu, kas varētu kurināt naidu, pamatojoties uz reliģisku piederību vai personas rasi. Tajā arī skaidri izteikts atbalsts nozares pašregulējumam un kopīgam regulējumam (sk. IP/07/138).

Ņemot vērā līdz šim straujo dokumenta izstrādes gaitu — vien 18 mēneši līdz politiskas vienprātības panākšanai starp Eiropas Parlamentu un Padomi —, tiek lēsts, ka direktīva stāsies spēkā līdz 2007. gada beigām. Dalībvalstīm 24 mēnešu laikā jaunie noteikumi būs jātransponē valsts likumdošanā, lai 2009. gadā modernizētais tiesiskais regulējums audiovizuālājā jomā būtu spēkā pilnībā.

Priekšvēsture

Komisija 2005. gada 13. decembrī ierosināja pārskatīt direktīvu „Televīzija bez robežām”, lai risinātu būtiskas tehnoloģiju un tirgus attīstības tendences audiovizuālo pakalpojumu jomā (sk. IP/05/1573 un MEMO/06/208). Komisija 2007. gada 9. martā pieņēma atjauninātu priekšlikumu modernizētam audiovizuālo pakalpojumu direktīvas projektam (sk. IP/07/311), tādējādi bruģējot ceļu uz ātru vienošanos par dokumentu otrajā lasījumā Parlamentā un Padomē (sk. MEMO/07/206).

Direktīvas teksts un ar to saistītie jautājumi, kurus mēdz uzdot visbiežāk, ir atrodami presei paredzētajā informācijas apkopojumā:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar