Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Brüssel, 24. mai 2007

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet Euroopa audiovisuaalse meedia uue direktiivi kohta

Pärast ainult 18 kuud kestnud õigusloomeprotsessi jõuti täna poliitilisele kokkuleppele uues piirideta audiovisuaalsete meediateenuste direktiivis. Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu leppisid kokku komisjoni esialgse ettepaneku peamistes eesmärkides ajakohastada audiovisuaalteenuste sektorit reguleerivaid eeskirju. Kõnealune direktiiv pakub selget, kõiki audiovisuaalseid meediateenuseid hõlmavat õigusraamistikku ning telereklaami paindlikumaid ja vähem üksikasjalikumaid ajakohastatud eeskirju, et paremini rahastada audiovisuaaltooteid. Direktiiv peaks jõustuma 2007. aasta lõpus.

Täna tegime otsustava sammu audiovisuaalsete meediateenuste tegeliku siseturu ja Euroopa audiovisuaalsektori konkurentsivõime suurendamise suunas,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviave Reding. „See oluline ajakohastatud õigusakt toob Euroopa audiovisuaalpoliitika 21. sajandisse, andes tööstusele uut hoogu. See lubab eeskirjade lihtsustamist, Euroopa infosisu paremat rahastamist, Euroopa põhiväärtuste paremat kajastamist, kultuurilist mitmekesisust ja alaealiste kaitset.”

Parlamendi ja nõukogu heakskiidetud uus piirideta audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv võimaldab viia audiovisuaalsektoris läbi põhjalikke muudatusi, et kohanduda tehnoloogia ja turu arengutega ning vaatamisharjumuste muutustega, mis tulenevad ühtlustamisest. Kõnealuse direktiiviga tagatakse, et ajakohastatud eeskirjad hõlmavad kõiki audiovisuaalseid meediateenuseid, olenemata kasutatavast ülekandetehnoloogiast, alates tavapärasest teleringhäälingust kuni tellitavate televisioonilaadsete teenusteni. See muudab audiovisuaalsektori tulevikus konkurentsivõimelisemaks.

Ajakohastatud direktiiv jääb täielikult põhinema päritoluriigi põhimõttel. See sisaldab menetlust, mis põhineb Euroopa Kohtu õigusel ja võimaldab liikmesriikidel võtta siduvaid meetmeid teiste liikmesriikide ringhäälinguorganisatsioonide vastu, kes hoiavad kõrvale sihtriigi eeskirjadest.

Tootjad audiovisuaalsektoris saavad kasu paindlikumatest ja vähem üksikasjalikumatest reklaamieeskirjadest, mis avavad uusi atraktiivseid rahastamisviise ja lisaks soodustavad tootmissektori arengut.

Ajakohastatud direktiiviga antakse kodanikele uued õigused. See hõlmab õigust näidata olulisi sündmusi üldiseks teavitamiseks, meediateenuste osutaja selget määratlust, parandab nägemis- või kuulmispuudega inimestel audiovisuaalsete meediateenuste kättesaadavust, hõlmab selgeid tooteasetuse eeskirju, mis kohustavad ringhäälinguorganisatsiooni teavitama televaatajat, millal tooteasetus toimub.

Uus direktiiv taastab Euroopa põhiväärtusi, nõudes liikmesriikidelt alaealiste kaitset, edendab Euroopa päritoluga teoseid ja sõltumatut audiovisuaalset tootmist ning keelab usu- või rassiviha õhutavad materjalid. See soodustab sõnaselgelt ka tööstuse isereguleerimist ja ühisreguleerimist (vt IP/07/138).

Tänu vaid 18 kuuga saavutatud poliitilisele kokkuleppele Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu vahel jõustub direktiiv eeldatavasti 2007. aasta lõpus. Liikmesriikidel on aega 24 kuud uute sätete ülevõtmiseks oma õigusesse, seega kohaldatakse audiovisuaalsektori ajakohastatud õigusraamistikku täielikult 2009. aastal.

Taust:

Komisjon tegi 13. detsembril 2005 ettepaneku vaadata läbi „Piirideta televisiooni” direktiiv, et pöörata tähelepanu olulistele tehnoloogia ja turu arengutele audiovisuaalteenuste alal (vt IP/05/1573 and MEMO/06/208). Komisjon võttis 9. märtsil 2007 vastu muudetud ettepaneku audiovisuaalteenuste direktiivi ajakohastatud eelnõu kohta (vt IP/07/311), et jõuda selles kokkuleppele juba teisel lugemisel parlamendis ja nõukogus (vt MEMO/07/206).

Kõnealuse direktiivi tekst ja sellega seotud korduma kippuvad küsimused on kättesaadavad pressimaterjalides aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar