Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2007

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με νέα οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα στην Ευρώπη

Μετά από νομοθετική διαδικασία που διήρκεσε μόλις 18 μήνες, επετεύχθη σήμερα πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας χωρίς σύνορα. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο συμφώνησαν με τους κύριους στόχους της αρχικής πρότασης της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τον κλάδο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Η οδηγία αυτή παρέχει διεξοδικό νομικό πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, λιγότερο λεπτομερείς και περισσότερο ευέλικτες ρυθμίσεις, καθώς και εκσυγχρονισμένους κανόνες για την τηλεοπτική διαφήμιση, με σκοπό την καλύτερη χρηματοδότηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αναμένεται ότι έως τα τέλη του 2007 η οδηγία θα έχει τεθεί σε ισχύ.

«Σήμερα κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικού περιεχομένου», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας, κυρία Viviane Reding. «Χάρη στο σημαντικό αυτό έργο εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, οι οπτικοακουστικές πολιτικές της Ευρώπης θα ενταχθούν στον 21ο αιώνα και θα δοθεί νέα ώθηση στον κλάδο. Επιδιώκεται λιγότερη ρύθμιση, καλύτερη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου και μεγαλύτερη προβολή των βασικών αξιών της Ευρώπης, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της προστασίας των ανηλίκων.»

Η νέα οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων χωρίς σύνορα, για την οποία επετεύχθη τώρα συμφωνία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα επιτρέψει στον οπτικοακουστικό κλάδο να πραγματοποιήσει τις βαθύτατες αλλαγές που χρειάζονται για να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς και στις νέες συνήθειες των τηλεθεατών που απορρέουν από τη σύγκλιση. Η οδηγία εξασφαλίζει ότι οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες θα καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας μετάδοσης – από τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές έως τις αναδυόμενες κατ' αίτηση οιονεί τηλεοπτικές υπηρεσίες. Αυτό θα συντελέσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μελλοντικά.

Η εκσυγχρονισμένη οδηγία εξακολουθεί να στηρίζεται πλήρως στην αρχή της χώρας προέλευσης. Περιλαμβάνει διαδικασία βασιζόμενη στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να λαμβάνουν δεσμευτικά μέτρα κατά των ραδιοτηλεοπτικών φορέων άλλων κρατών μελών που παρακάμπτουν τους εθνικούς κανόνες της χώρας στην οποία απευθύνονται.

Οι οπτικοακουστικοί παραγωγοί θα επωφεληθούν επίσης από τους λιγότερο λεπτομερείς και πιο ευέλικτους κανόνες διαφήμισης, οι οποίοι διανοίγουν νέες ελκυστικές δυνατότητες χρηματοδότησης που θα έχουν ως αποτέλεσμα την τόνωση του κλάδου της παραγωγής περιεχομένου.

Με την εκσυγχρονισμένη οδηγία, οι πολίτες αποκτούν νέα δικαιώματα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται το δικαίωμα πρόσβασης σε αποσπάσματα σημαντικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο γενικής ειδησεογραφίας, η σαφής ταυτοποίηση του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, η βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σαφείς κανόνες όσον αφορά την τοποθέτηση προϊόντων, σύμφωνα με τους οποίους οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υποχρεούνται να πληροφορούν σχετικά τους καταναλωτές.

Η νέα οδηγία επιβεβαιώνει επίσης τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, καθώς απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν για την προστασία των ανηλίκων, την προαγωγή ευρωπαϊκών έργων και ανεξάρτητων οπτικοακουστικών παραγωγών και την απαγόρευση περιεχομένου που συντελεί στην υποκίνηση θρησκευτικού και φυλετικού μίσους. Ενθαρρύνει επίσης ρητά την αυτορύθμιση του κλάδου και τη συρρύθμιση (βλ. IP/07/138).

Χάρη στην ταχεία επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών – εντός 18 μόλις μηνών – αναμένεται ότι η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει πριν από τέλη του 2007. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 24 μήνες για να μεταφέρουν τις νέες διατάξεις στο εθνικό δίκαιο, ούτως ώστε το εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο για τις οπτικοακουστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή το 2009.

Ιστορικό:

Στις 13 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα», ώστε να ληφθούν υπόψη σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά όσον αφορά τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (βλ. IP/05/1573 και MEMO/06/208). Στις 9 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε επικαιροποιημένη πρόταση σχετικά με σχέδιο εκσυγχρονισμένης οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (βλ. IP/07/311), ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας κατά τη δεύτερη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (βλ. MEMO/07/206).

Το κείμενο της οδηγίας, καθώς και σχετικές συχνές ερωτήσεις περιλαμβάνονται στον φάκελο τύπου, στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar