Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Bruxelles, den 24. maj 2007

Kommissionen hilser politisk aftale om nyt direktiv om Europas audiovisuelle medier velkommen

Efter en lovgivningsproces på blot 18 måneder blev der i dag opnået enighed om en politisk aftale om det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester uden grænser. Både Europa-Parlamentet og Rådet tilsluttede sig hovedlinjerne i Kommissionens oprindelige forslag om at modernisere reglerne for av-sektoren. Det indeholder et omfattende regelsæt, der dækker alle audiovisuelle medietjenester, en mindre detaljeret og mere fleksibel regulering og moderniserede regler om tv-reklamer for at sikre en bedre finansiering af det audiovisuelle indhold. Direktivet skulle træde i kraft inden udgangen af 2007.

"I dag har vi taget et afgørende skridt hen imod et ægte indre marked for audiovisuelle medietjenester og en mere konkurrencebaseret europæisk sektor for audiovisuelt indhold," udtalte Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier. "Dette betydningsfulde moderniserende stykke lovgivning bringer Europas audiovisuelle politik ind i det 21. århundrede og er en velkommen saltvandsindsprøjtning til sektoren. Det giver løfte om mindre regulering, bedre finansiering af europæisk indhold og højere synlighed for Europas centrale værdier og kulturelle mangfoldighed og beskyttelsen af mindreårige."

Det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester uden grænser, som Parlamentet og Rådet nu har tilsluttet sig, vil sætte av-sektoren i stand til at konfrontere de omfattende ændringer, som den står over for i forbindelse med at tage den teknologiske udvikling og markedsudviklingen om bord og ændre seernes vaner som følge af konvergens. Ved direktivet sikres det, at de moderniserede regler gælder for alle audiovisuelle medietjenester, uanset hvilken sendeteknologi der benyttes – fra traditionelle tv-udsendelser til de omsiggribende tv-lignende bestillingstjenester. Dette vil bidrage til at gøre sektoren mere konkurrencedygtig i fremtiden.

Det moderniserede direktiv er stadig helt og holdent baseret på oprindelseslandsprincippet. Det omfatter en procedure baseret på EF-Domstolens retspraksis, som giver medlemsstaterne mulighed for at træffe bindende foranstaltninger over for sendeselskaber fra andre medlemsstater, som omgår mållandets nationale regler.

Av-producenterne vil også få fordel af de mindre detaljerede og mere fleksible reklameregler, som åbner op for attraktive nye finansieringsmuligheder, hvilket i sidste instans vil stimulere indholdsproduktionssektoren.

Borgernes tildeles nye rettigheder ved det moderniserede direktiv. Dette omfatter retten til at få adgang til uddrag af vigtige begivenheder til nyhedsformål, klar identifikation af medietjenesteudbyderen, forbedret adgang til audiovisuelle medietjenester for syns- og hørehæmmede og klare regler for produktplacering, således at sendeselskaberne forpligtes til at informere forbrugerne, når den forekommer.

Det nye direktiv slår også på ny på tromme for centrale europæiske værdier og kræver af medlemsstaterne, at de beskytter mindreårige, fremmer europæiske værker og uafhængige audiovisuelle produktioner og forbyder indhold, der vil kunne vække religiøst eller racebetinget had. Det opfordrer endvidere udtrykkeligt sektoren til at fremme selvregulering og samregulering (se IP/07/138).

Med det hurtige forløb med at nå frem til en politisk aftale mellem Europa-Parlamentet og Ministerrådet på blot 18 måneder ventes direktivet at træde i kraft inden udgangen af 2007. Medlemsstaterne vil få 24 måneder til at gennemføre de nye bestemmelser i deres egen ret, således at de moderniserede retlige rammer for audiovisuel virksomhed kan finde fuld anvendelse i 2009.

Baggrund:

Den 13. december 2005 foreslog Kommissionen at revidere direktivet "Fjernsyn uden grænser" for at tage højde for den omfattende teknologiske udvikling og markedsudvikling inden for audiovisuelle tjenester (se IP/05/1573 og MEMO/06/208). Kommissionen vedtog et ajourført forslag til et moderniseret udkast til direktiv om audiovisuelle tjenester den 9. marts 2007 (se IP/07/311) for at bane vejen for denne hurtigt opnåede aftale ved Parlamentets og Rådets andenbehandling (se MEMO/07/206).

Direktivets fulde ordlyd og tilhørende hyppigt stillede spørgsmål findes i pressematerialet på:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar