Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

V Bruselu dne 24. května 2007

Komise vítá politickou dohodu o nové směrnici pro audiovizuální média v Evropě

Po legislativním procesu, který trval pouhých 18 měsíců, bylo dnes dosaženo politické dohody o nové směrnici o audiovizuálních mediálních službách bez hranic. Evropský parlament i Rada se shodly na hlavních cílech původního návrhu Komise na modernizaci pravidel pro odvětví audiovizuálních služeb. Poskytne ucelený právní rámec vztahující se na všechny audiovizuální mediální služby, méně podrobnou a pružnější regulaci a modernější pravidla pro televizní reklamu zaměřená na lepší financování audiovizuálního obsahu. Směrnice by měla vstoupit v platnost ke konci roku 2007.

Dnes jsme učinili rozhodující krok směrem ke skutečnému vnitřnímu trhu audiovizuálních mediálních služeb a ke konkurenceschopnějšímu odvětví evropského audiovizuálního obsahu,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Tento důležitý a modernizační právní předpis posouvá evropskou audiovizuální politiku do 21. století a představuje počáteční vzpruhu pro toto odvětví. Je příslibem menší regulace, lepšího financování evropského obsahu a zviditelnění evropských klíčových hodnot, kterými jsou kulturní rozmanitost a ochrana nezletilých.“

Nová směrnice o audiovizuálních mediálních službách bez hranic, schválená nyní Parlamentem a Radou, umožní audiovizuálnímu odvětví vyrovnat se s hlubokými změnami souvisejícími s nutností přizpůsobit se rozvoji technologií a trhu, jakož i měnícím se návykům televizních diváků, které jsou důsledkem konvergence. Směrnice zajistí, aby se tato modernizovaná pravidla vztahovala na všechny audiovizuální mediální služby bez ohledu na to, jakou používají přenosovou technologii – od tradičního televizního vysílání až po nově vznikající televizní a podobné služby na objednávku. Díky tomu se odvětví v budoucnu stane konkurenceschopnějším.

Základem modernizované směrnice zůstává pouze princip země původu. Obsahuje postup založený na právu Evropského soudního dvora, který členským státům umožňuje přijmout závazná opatření proti provozovatelům televizního vysílání z ostatních členských států, kteří obcházejí vnitrostátní předpisy cílové země.

Audiovizuální producenti budou rovněž využívat výhody méně podrobných a pružnějších pravidel pro reklamu, která jim otevřou nové atraktivní možnosti financování a v konečném důsledku posílí odvětví produkce obsahu.

Zmodernizovaná směrnice poskytuje občanům nová práva. Ta zahrnují právo na přístup k výňatkům z informací o důležitých událostech použitelným pro všeobecné nové účely, jednoznačnou identifikaci poskytovatele mediální služby, lepší přístup k audiovizuálním mediálním službám pro zrakově nebo sluchově postižené osoby a jasná pravidla týkající se umístění produktu, která provozovatele vysílání zavazují k povinnosti spotřebitele informovat v případě, že tento postup použijí.

Nová směrnice rovněž znovu potvrzuje klíčové evropské hodnoty, které od členských států vyžadují, aby chránily nezletilé, podporovaly evropskou tvorbu a nezávislou audiovizuální produkci a aby zakázaly obsah, který by podněcoval náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost. Rovněž výslovně podporuje samoregulaci odvětví a společnou regulaci (viz IP/07/138).

Očekává se, že vzhledem k rychlému postupu dosažení politické dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ministrů, který trval pouhých 18 měsíců, by směrnice mohla vstoupit v platnost do konce roku 2007. Členské státy budou mít 24 měsíců na to, aby nová ustanovení provedly do vnitrostátního práva a modernizovaný právní rámec pro audiovizuální odvětví se tak mohl v plné míře uplatňovat v roce 2009.

Souvislosti:

Dne 13. prosince 2005 navrhla Komise přezkum směrnice o „televizi bez hranic“ s cílem zohlednit výrazný rozvoj technologií a trhu v oblasti audiovizuálních služeb (viz IP/05/1573 a MEMO/06/208). Dne 9. března 2007 přijala Komise aktualizovaný návrh zmodernizovaného návrhu směrnice o audiovizuálních službách (viz IP/07/311) s cílem umožnit přijetí dohody již ve druhém čtení v Parlamentu a v Radě (viz MEMO/07/206). Znění směrnice a nejčastější související otázky naleznete v informacích pro tisk:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar