Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Brussels, 24 May 2007

Комисията приветства политическото споразумение относно новата директива за аудиовизуалните медии в Европа

Само след 18 месеца законодателен процес, днес бе постигнато политическо споразумение относно новата директива за аудиовизуалните медийни услуги без граници. Европейският парламент и Съветът се споразумяха по основните цели, заложени в първоначалното предложение на Комисията за обновяване на правилата, действащи в сектора на аудиовизуалните услуги. Директивата ще предостави изчерпателна правна рамка, обхващаща всички аудиовизуални медийни услуги, по-малко подробна и по-гъвкава уредба и осъвременени правила за телевизионната реклама, с цел подобряване финансирането на аудиовизуалното съдържание. Директивата трябва да влезе в сила до края на 2007 г.

„Днес направихме решителна стъпка към изграждането на истински вътрешен пазар на аудиовизуалните медийни услуги и на по-конкурентоспособен европейски сектор на аудиовизуалното съдържание“, каза Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Този важен етап от обновяването на законодателството пренася европейската аудиовизуална политика в 21 век, осигурявайки допълнителен тласък за развитието на сектора. Директивата обещава по-малко правила, по-добро финансиране на европейското аудиовизуално съдържание и по-голямо популяризиране на основните европейски ценности, културното многообразие и закрилата на малолетните.

Одобрената от Европейския парламент и Съвета нова директива за аудиовизуалните медийни услуги без граници ще позволи на аудиовизуалния сектор да осъществи необходимитедълбоки промени, за да се приспособи към технологичното и пазарно развитие и към променящите се навици на зрителската аудитория, резултат от сближаването. Директивата обхваща чрез обновените правила всички аудиовизуални медийни услуги, независимо от използваната предавателна техника – като се започне от излъчването на класически телевизионни предавания и се стигне до новопоявилите се телевизионни услуги по поръчка. По този начин секторът ще стане по-конкурентоспособен в бъдеще.

Обновената директива е изцяло базирана на принципа на страната на произход. Процедура, основаваща се на законодателството на Съда на Европейските общности, ще позволява на държавите-членки да предприемат обвързващи мерки срещу излъчващи оператори от други държави-членки, които заобикалят националните разпоредби на страната, в която се излъчва.

Аудиовизуалните продуценти също ще извлекат полза от не толкова подробните и по-гъвкави рекламни правила за , като по този начин се разкриват нови, привлекателни възможности за финансиране и в крайна сметка ще се стимулира развитието на сектора за производство на аудивизуално съдържание.

Обновената директива предоставя на гражданите нови права, които включват правото на достъп до откъси от важни събития с ново универсално значение, ясна идентификация на доставчика на медийни услуги, подобрен достъп до аудиовизуалните медийни услуги на хора със зрителни и слухови увреждания и ясни правила за пласмента на продукти, задължаващи излъчващите оператори да информират потребителите, когато се извършва такъв.

Новата директива затвърждава основните европейски ценности, като изисква от държавите-членки да предприемат мерки в защита на малолетните, в подкрепа на европейските произведения и на независимите аудиовизуални продукции и за забрана на съдържание, подтикващо към религиозна и расова нетърпимост. Освен това въпросната директива изцяло насърчава саморегулирането и съвместното регулиране в този сектор (виж IP/07/138).

С бързия напредък в постигането на политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета на министрите, отнело само 18 месеца, директивата се очаква да влезе в сила преди края на 2007 г. Държавите-членки ще имат на разположение 24 месеца за да транспонират настоящата директива в националното законодателство, за да може обновената правна рамка за аудиовизуална търговска дейност да се приложи в своята цялост през 2009 г.

Кратка предистория

На 13 декември 2005 г. Комисията предложи да се преразгледа директивата „Телевизия без граници“ с цел да се вземе под внимание бързото развитие на аудиовизуалните технологии и на пазара на аудиовизуални услуги. На 9 март 2007 г. Комисията прие актуализирано проектопредложение за обновена директива за аудиовизуалните услуги (виж IP/07/311), за да проправи път за постигането на това споразумение още на второто му четене от Парламента и Съвета (виж MEMO/07/206). Текстът на директивата и често задавани въпроси по тази тема са на разположение в материалите за пресата на следния адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar