Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/703

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2007

«Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα»: η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη ετήσια έκθεση

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» ξεκίνησε δυναμικά το 2006 με 1400 συμμετέχοντες σε εργαστήρια σε μια ευρεία ποικιλία θεμάτων που συνδέεται με ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών της ΕΕ από περίπου 100 χώρες . Ο στόχος των εργαστηρίων κατάρτισης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές επίσημου ελέγχου κατανοούν πλήρως και εφαρμόζουν ορθώς τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, τους κανόνες σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία. Η πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με την καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, περιγράφει λεπτομερώς τις δραστηριότητες κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το 2006. Παρέχει επίσης ορισμένες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τους συμμετέχοντες. Τέλος, η έκθεση περιγράφει το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα για το 2007 και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθούν τα μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία, δήλωσε: «Το πρόγραμμα «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα συγκεκριμένης δράσης της Επιτροπής για να εξασφαλιστεί ότι στους ευρωπαίους καταναλωτές παρέχονται τα ασφαλέστερα δυνατά τρόφιμα. Η ετήσια έκθεση αποκαλύπτει ένα γεμάτο και παραγωγικό πρώτο έτος για το εν λόγω πρόγραμμα και είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα εξακολουθήσει να αυξάνεται και να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια, παράγοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων».

Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα

Η «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της ΕΕ και τρίτων χωρών που ελέγχουν την εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών κανόνων της ΕΕ καθώς επίσης και των κανόνων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων των . Με την κατάρτιση αυτή, η Επιτροπή στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι αρχές ελέγχου έχουν πλήρη και ομοιόμορφη κατανόηση των κανόνων της ΕΕ στους τομείς αυτούς, έτσι ώστε τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που διατίθενται στις αγορές της ΕΕ να ικανοποιούν τα αναμενόμενα υψηλά πρότυπα ποιότητας. Το πρόγραμμα επίσης αποσκοπεί να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Στην πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» χορηγήθηκε το 2006 προϋπολογισμός ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Αρχή γεμάτη δραστηριότητες

Το 2006, πραγματοποιήθηκαν 34 διαφορετικές εκδηλώσεις κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα». Η κατάρτιση σε επίπεδο ΕΕ κάλυψε πέντε τομείς, δηλαδή HACCP[1]· καλή μεταχείριση των ζώων στα σφαγεία ή για την καταπολέμηση νόσων· ζωικά υποπροϊόντα· κτηνιατρικοί έλεγχοι σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου αεροδρομίων· και κτηνιατρικοί έλεγχοι σε θαλάσσιους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στις συνεδρίες αυτές προέρχονταν από αρχές ελέγχου της ΕΕ που ορίστηκαν από τα αντίστοιχα κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή.

Συμμετείχαν ωστόσο, εκπρόσωποι τρίτων χωρών και προς ένταξη χωρών καθώς και ορισμένα μέλη του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, το 2006 πραγματοποιήθηκαν δύο προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για τρίτες χώρες, τα οποία επικεντρώθηκαν στα πρότυπα της ΕΕ για τα αλιευτικά προϊόντα, τα φρούτα και τα λαχανικά. Στάλθηκαν επίσης εμπειρογνώμονες της ΕΕ σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας για να βοηθήσουν τις αρχές να αναπτύξουν στρατηγικές για την καταπολέμηση της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κύριος στόχος του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» είναι η εξοικείωση των επίσημων ελεγκτικών αρχών με τις απαιτήσεις εισαγωγών της ΕΕ, και η διευκόλυνση πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά για τα προϊόντα από τρίτες χώρες καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των ευρωπαϊκών εισαγωγών.

Προοπτικές για το μέλλον

Το 2007, το πρόγραμμα «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» επεκτείνεται, καθώς έχουν προγραμματιστεί 62 διαφορετικές εκδηλώσεις κατάρτισης που καλύπτουν 12 θέματα. Η ετήσια έκθεση σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση για το 2007 σε μεγάλο βαθμό διαμορφώθηκε με βάση την ανάδραση και την πείρα από το προηγούμενο έτος και ύστερα από διαβούλευση στο πλαίσιο της Επιτροπής καθώς και με εκπροσώπους των κρατών μελών. Αποφασίστηκε ότι τα προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το 2006 πρέπει να συνεχιστούν και κατά το 2007. Επιπλέον, άρχισαν να εφαρμόζονται πέντε νέα προγράμματα κατάρτισης για το 2007. Τρία από αυτά αφορούν την ΕΕ και καλύπτουν ζωονόσους και μικροβιολογικά κριτήρια σε τρόφιμα, ελέγχους σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και την αξιολόγηση και καταχώριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Δύο νέα προγράμματα κατάρτισης έχουν εκπονηθεί για τρίτες χώρες: μια συνεδρία κατάρτισης για τις δοκιμές τροφίμων για το προσωπικό εργαστηρίων σε κράτη μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας και κατάρτιση για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της ΕΕ. Το 2007 διατέθηκε προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες της καλύτερης κατάρτισης για ασφαλέστερα τρόφιμα ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

http://ec.europa.eu/food/training/ann_report2006_en.htm


[1] Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου


Side Bar