Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Bryssel den 16 maj 2007

Galileos ödesstund: genomförande av EU:s program för satellitnavigation

I dag antog Europeiska kommissionen ett meddelande om hur långt man kommit med Galileoprogrammet. Meddelandet har utarbetats på begäran av rådet (transport) och Europaparlamentet. Kommissionen konstaterar att tidsschemat för Galileo måste anpassas om man ska kunna hålla tidsfristen och fullborda systemet till 2012. Det offentlig-privata partnerskap som ska genomföra Galileoprogrammet måste ses över om Galileo ska kunna tas i drift redan 2012.

"Europa behöver ett eget satellitsystem för radionavigation. Det är en grundläggande infrastruktur för livsviktiga tillämpningar som gränskontroller, trafiklogistik, finansiella transaktioner och övervakning av viktig energi- och kommunikationsinfrastruktur. Kommissionen gör vad den kan för att garantera att Galileo kröns av framgång" förklarade Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande med ansvar för transport. "Galileo kommer att utgöra ett viktigt bidrag till EU:s politik och är dessutom i linje med EU:s ambitioner inom rymdpolitiken och i fråga om teknik och innovation" tillade han

Satellitbaserad radionavigation är en teknik som ger användarna möjlighet att när som helst bestämma sin position var som helst i världen.

Det europeiska systemet för satellitbaserad radionavigation Galileo omfattar 30 satelliter i omloppsbanor på 24 000 km höjd, med fem olika tjänster.

Insatserna för att lansera de EU:s program för satellitbaserad radionavigation, Galileo och Egnos[1], har nått fram till ett vägskäl, och man måste nu fatta politiska beslut om hur programmen ska genomföras.

Eftersom förhandlingarna om koncessionsavtalet, som gick ut på att det var näringslivet som skulle stå för upprättandet och förvaltningen av infrastrukturen, har kört fast, är projektets slutförande allvarligt hotat. Därför uppmanade rådet (transport) den 22 mars 2007 kommissionen att inför rådets nästa möte i juni lägga fram en utförlig rapport om hur förhandlingarna med kandidatkonsortiet fortskrider. I rapporten skulle kommissionen också redogöra för alternativa lösningar för ett snabbt införande av rymdinfrastrukturen. Kommissionen har kommit fram till att det nuvarande schemat, som går ut på att näringslivet blir delaktigt på et tidigt stadium, inte kommer att hålla om man vill slutföra projektet inom utsatt tidsfrist, och att detta kan medföra betydande merkostnader för den offentliga sektorn. Kommissionen föreslår att schemat anpassas så att man får bättre kontroll över tidsfrister och kostnader och så att man kan erbjuda större säkerhet för de företag som ska erbjuda satellitnavigationstillämpningar och –tjänster och som vill veta när de i praktiken kan räkna med att få tillgång till Galileos signaler. Kommissionen visar att det blir mest fördelaktigt, realistiskt och, på lång sikt, ekonomiskt om den offentliga sektorn styr och finansierar upprättandet av hela infrastrukturen. Däremot kan utnyttjandet av systemet sedan anförtros åt en privat koncessionshavare.

Kommissionen uppmanar EU:s medlemsstater att fatta de politiska, ekonomiska och programadministrativa beslut som krävs för att slutföra projektet så snart som möjligt och tillgodose marknadens behov av satellitbaserad radionavigation.

I det dagliga livet finns det en mängd tillämpningar som skulle kunna utnyttja satellitbaserad radionavigation, från trafikstyrning till transportsäkerhet över tillämpningar inom olika näringslivssektorer (banksektorn, geologi, anläggningsarbeten, energi osv.). Satellitbaserad radionavigation håller på att slå igenom i alla samhällssegment, och därmed får Galileoprogrammet en dimension som man skulle kunna kalla för allmännyttig.

Ytterligare upplysningar om Galileo finns på följande webbadresser:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] Egnos, eller "European Geostationary Navigation Overlay Service", gör det redan i dag möjligt att erbjuda tjänster av nästan motsvarande kvalitet som Galileo kommer att erbjuda, bland annat med hjälp av en korrigeringssignal. Egnos är emellertid beroende av GPS-systemet.


Side Bar