Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

V Bruseli 16. mája 2007

GALILEO na rázcestí: realizácia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie

Komisia dnes prijala oznámenie o pokroku dosiahnutom pri realizácii programu GALILEO. Uvedený dokument bol vypracovaný na základe žiadosti Rady ministrov dopravy a Európskeho parlamentu. Komisia konštatuje, že plán realizácie programu Galileo bude potrebné upraviť, aby bol dodržaný termín uvedenia systému Galileo do plnej prevádzky v roku 2012. Verejno-súkromné partnerstvo vytvorené na realizáciu programu Galileo bude potrebné zmeniť tak, aby mohol byť projekt dokončený v roku 2012.

„Európa potrebuje európsky systém satelitnej rádiovej navigácie ako základnú infraštruktúru na zaistenie kľúčových aplikácií, ako sú kontrola hraníc, logistika dopravy, finančné transakcie alebo dohľad nad kritickou infraštruktúrou v oblasti energetiky a komunikácie. Komisia robí všetko pre to, aby zaistila úspech projektu“, vyhlásil podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu Jacques Barrot. Ďalej dodal: „Galileo je významným prínosom pre politiky Spoločenstva a zároveň nositeľom európskych ambícií v oblasti vesmírnej politiky, technológií a inovácií.“

Satelitná rádiová navigácia je technológia, ktorá používateľom umožňuje zistiť svoju polohu v ktoromkoľvek okamihu na celom svete.

Európsky systém rádiovej navigácie GALILEO tvorí sústava 30 satelitov umiestnených na obežnej dráhe vo výške 24 000 km s piatimi rôznymi službami.

Snahy o vytvorenie európskych programov satelitnej rádiovej navigácie GALILEO a EGNOS[1] sa dostali na rázcestie a dnes je potrebné prijať politické rozhodnutie o spôsobe ich realizácie.

Skutočnosť, že nedošlo k pokroku v rokovaniach o koncesnej zmluve týkajúcej sa vybudovania a správy infraštruktúry súkromným sektorom, vážne ohrozuje dokončenie projektu. Z tohto dôvodu Rada ministrov dopravy 22. marca 2007 požiadala Komisiu, aby na jej ďalšej schôdzi v júni predložila podrobnú správu o pokroku v rokovaniach s konzorciom uchádzačov, ako aj alternatívne scenáre rýchleho vybudovania kozmickej infraštruktúry. Komisia dospela k záveru, že súčasný plán, ktorý predpokladá včasné zapojenie súkromného sektora, neumožňuje splniť stanovené lehoty, čo by mohlo viesť k značným dodatočným nákladom pre verejný sektor. Komisia navrhuje upraviť plán realizácie, aby bolo možné lepšie kontrolovať dodržiavanie lehôt a nákladov a poskytnúť vyššiu istotu priemyselným odvetviam v oblasti aplikácií a služieb rádiovej navigácie, pokiaľ ide o skutočnú dostupnosť signálu systému Galileo. Komisia poukazuje na skutočnosť, že vybudovanie celej počiatočnej infraštruktúry riadené a financované verejným sektorom sa zdá byť najvýhodnejšie, najreálnejšie a v konečnom dôsledku aj najmenej nákladné. Na rozdiel od vybudovania infraštruktúry bude prevádzka systému zverená súkromnému koncesionárovi.

Komisia vyzýva členské štáty Európskej únie, aby prijali potrebné rozhodnutia z politického a finančného hľadiska, ako aj z hľadiska riadenia programu, s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie dokončenie projektu a včas reagovať na potreby trhov satelitnej navigácie.

Využitie satelitnej navigácie je v každodennom živote rozličné, od navigácie vozidiel cez využitie v rôznych obchodných aktivitách (bankový sektor, geológia, verejné práce, energetika atď.) až po bezpečnosť dopravy. Satelitná navigácia preniká do všetkých segmentov spoločnosti, čo znamená, že program GALILEO má dimenziu, ktorú možno označiť za „občiansku“.

Ďalšie informácie o systéme GALILEO nájdete na týchto internetových stránkach:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_fr.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] EGNOS alebo „European Geostationary Navigation Overlay Service“ (európsky geostacionárny navigačný prekrývací systém) umožňuje už dnes poskytovať služby podobné tým, ktoré v budúcnosti ponúkne GALILEO, a to najmä vysielaním „správy o integrite“. Tento systém je však závislý od systému GPS.


Side Bar