Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Brüssel, 16. mai 2007

GALILEO on ristteel: Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide rakendamine

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise GALILEO programmi olukorra kohta. Kõnealune dokument on vastuseks transpordiministrite nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusele. Selleks et Galileo toimiks 2012. aastaks täiel võimsusel tuleb komisjoni hinnangul Galileo rakendusplaani kohandada. Galileo programmi rakendamine 2012. aastaks eeldab muutusi era ja avaliku sektori partnerluses.

„Euroopal on vaja Euroopa satelliit-raadionavigatsioonisüsteemi, mis on oluline infrastruktuur selliste oluliste rakenduste tagamiseks nagu piirikontroll, transpordilogistika, finantstehingud või energeetika- ja sideinfrastruktuuri järelevalve. Komisjon teeb kõik selle õnnestumise tagamiseks,” ütles komisjoni asepresident ja transpordivolinik Jacques Barrot. „Galileo on oluline panus ühenduse poliitikavaldkondadesse ning see hõlmab samuti Euroopa püüdlusi kosmose-, tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika valdkonnas,” lisas ta.

Satelliit-raadionavigatsiooni tehnoloogia võimaldab selle kasutajatel oma asukohta kindlaks määrata igal ajahetkel kogu maailmas.

Euroopa satelliit-raadionavigatsioonisüsteem koosneb 30 satelliidist kuni 24 000 km-i kaugustel orbiitidel, pakkudes viite erinevat teenust.

Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide (GALILEO ja EGNOS)[1] elluviimisel ollakse ristteel ning programmi rakendamiseks tuleb teha poliitiline valik.

Edutud läbirääkimised infrastruktuuri kasutuselevõtmist ja haldamist erasektorile andva kontsessioonilepingu üle seavad projekti lõpuleviimise tõsisesse ohtu. Seetõttu palus transpordiministrite 22. märtsi 2007. aasta nõukogu komisjonilt, et ta esitaks järgmiseks transpordiministrite nõukogu koosolekuks, mis toimub juunis, üksikasjaliku aruande läbirääkimiste kohta kandidaatidega ning alternatiivsed võimalused kosmoseinfrastruktuuri kiireks rakendamiseks. Komisjon järeldas, et erasektori varajast kaasamist ettenägevat praegust rakenduskava ei ole võimalik soovitud tähtajaks lõpule viia ning see võib tuua avaliku sektori jaoks kaasa suured lisakulud. Komisjon teeb ettepanku kohandada rakenduskava, et võimaldada tähtaegade ja kulude paremat kontrollimist ning anda Galileo signaalide kättesaadavuse osas raadionavigatsiooni rakendusi ja teenuseid pakkuvale tööstusele suurem turvalisus. Komisjoni selgituste kohaselt on kogu esialgse infrastruktuuri rakendamine kasulikum, realistlikum ja pikaajalises plaanis odavam, kui seda juhib ja rahastab avalik sektor. Vastupidiselt infrastruktuuri rakendamisele antakse süsteemi kasutamine erakontsessionäärile.

Komisjon kutsub Euroopa Liidu liikmesriike võtma vajalikke otsuseid programmi poliitika, rahastamise ja haldamise osas, et tagada projekti võimalikult kiire elluviimine ja vastata satelliitnavigatsioonituru vajadustele õigeaegselt.

Satelliitnavigatsioonil on igapäevaelus palju rakendusi – alates sõidukijuhtimisest kuni transpordiohutuseni, lisaks mitmesugused kommertsrakendused (pangandus, geoloogia, ehitus, energia jne). Kuna satelliit-raadionavigatsioon on tungimas ühiskondliku elu kõikidesse valdkondadesse, võib Galileo programmi õigustatult nimetada "tsiviilprojektiks".

Täiendavat teavet GALILEO kohta leiate veebilehtedelt:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_fr.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] EGNOS ehk European Geostationary Navigation Overlay Service (Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem võimaldab tervikliku sõnumi edastamise kaudu juba praegu pakkuda taolisi teenuseid, mida edaspidi pakub GALILEO. Siiski on see sõltuvuses GPS-süsteemist.


Side Bar