Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/630

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2007

Ο Επίτροπος Κυπριανού επικροτεί τη συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με κανόνες καλής μεταχείρισης των κοτόπουλων πάχυνσης

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα υγείας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα στο Συμβούλιο σχετικά με τους νέους κανόνες για τη βελτίωση της μεταχείρισης των κοτόπουλων που εκτρέφονται για παραγωγή κρέατος (κοτόπουλα πάχυνσης). Στόχος της οδηγίας είναι να περιοριστεί ο συνωστισμός μεγάλου αριθμού κοτόπουλων σε μία δεδομένη επιφάνεια, με τον καθορισμό της μέγιστης πυκνότητας των κοτόπουλων στα 33kg/m2 ή στα 39kg/m2, εάν πληρούνται ορισμένες αυστηρότερες προϋποθέσεις καλής μεταχείρισης των ζώων. Η νέα νομοθεσία επιβάλει μια σειρά όρων για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, όπως οι απαιτήσεις που αφορούν το φωτισμό, την αχυροστρωμνή, τη διατροφή και τον εξαερισμό. Η οδηγία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα της Επιτροπής να εισαγάγει περαιτέρω μέτρα στο μέλλον, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα πρακτικά στοιχεία που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την επισήμανση που αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και η Επιτροπή πρόκειται τώρα να εξετάσει προσεκτικά το θέμα και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις πιθανές επιλογές.

Ο Επίτροπος κ. Κυπριανού δήλωσε: «Οι καταναλωτές της ΕΕ έχουν επανειλημμένως εκφράσει την ανησυχία τους για τα προβλήματα που αφορούν τη μεταχείριση των ζώων και μπορούν να προκύψουν από την εντατική εκτροφή κοτόπουλων. Η οδηγία η οποία εγκρίθηκε σήμερα επιβάλλει για πρώτη φορά σημαντικούς κανόνες για την καλή μεταχείριση των κοτόπουλων πάχυνσης. Αν και η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα τροποποιεί σε αρκετά σημεία την αρχική μας πρόταση, αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη βελτίωση της μεταχείρισης των κοτόπουλων πάχυνσης. Όχι μόνον θα οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους σε όλη την Ευρώπη, αλλά επίσης θα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας των πτηνών και της ποιότητας του κρέατος που παράγουν. Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση, στο μέτρο του δυνατού, της μεταχείρισης των κοτόπουλων πάχυνσης, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με το θέμα αυτό και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τυχόν περαιτέρω μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την καλή μεταχείριση των πτηνών αυτών σε όλη την Ευρώπη.»

Περισσότερος χώρος για τα κοτόπουλα

Σύμφωνα με την πρόταση που ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο, η μέγιστη πυκνότητα κοτόπουλων ορίζεται σε 33kg ζώντων ζώων ανά τετραγωνικό μέτρο. Η πυκνότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί στα 39kg/m2 εάν λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την καλή μεταχείριση των πτηνών, όπως π.χ. η εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού που διατηρούν την αμμωνία, το διοξείδιο του άνθρακα, τη θερμοκρασία και την υγρασία εντός αυστηρώς καθορισμένων ορίων. Επίσης, σήμερα συμφωνήθηκε ότι εάν πληρούνται ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πυκνότητα των κοτόπουλων θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 3 kg/m2. Αυτό εξαρτάται από την επίτευξη χαμηλότερων ποσοστών θνησιμότητας και την εφαρμογή οδηγών ορθών διαχειριστικών πρακτικών. Έως σήμερα, δεν εφαρμόζονταν κανόνες σχετικά με την επιφάνεια που πρέπει να διατίθεται στα κοτόπουλα πάχυνσης και, επομένως, η διάταξη αυτή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καλή διαβίωση των κοτόπουλων που αποτελούν αντικείμενο εντατικής εκτροφής.

Καλύτερες συνθήκες

Η οδηγία καθορίζει επίσης λεπτομερώς νέα αυστηρά πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκτροφή κοτόπουλων πάχυνσης: για παράδειγμα, ο φωτισμός πρέπει να περιλαμβάνει ελάχιστες περιόδους συσκότισης για την ανάπαυση των κοτόπουλων, πρέπει να διατίθεται σε μόνιμη βάση καθαρή αχυροστρωμνή και πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός. Τα κοτόπουλα που είναι σοβαρά τραυματισμένα πρέπει να υποβάλλονται αμέσως σε θεραπεία ή να θανατώνονται με μη βάναυσο τρόπο.

Αυστηρότερες απαιτήσεις για τους εκτροφείς

Καθώς η καλή μεταχείριση των ζώων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους που τα εκτρέφουν, η οδηγία προβλέπει απαιτήσεις για την κατάρτιση και την πιστοποίηση όλων όσοι ασχολούνται με την εντατική εκτροφή κοτόπουλων. Όλα τα κοτόπουλα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν προβλήματα υγείας και διαβίωσης που μπορούν να προκύψουν. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται λεπτομερή αρχεία για θέματα που αφορούν την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία στις εκμεταλλεύσεις, η χορηγούμενη ιατρική αγωγή και τα ποσοστά θνησιμότητας.

Συνέχιση των εργασιών

Η οδηγία δίνει στην Επιτροπή την εντολή να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει περαιτέρω μέτρα για τα κοτόπουλα πάχυνσης στο μέλλον. Θα συλλέγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στοιχεία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων από όλα τα σφαγεία των κρατών μελών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή θα κρίνει εάν θα είναι επωφελές να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Επιπλέον, με σκοπό να δοθούν κίνητρα στους παραγωγούς της ΕΕ αλλά και των τρίτων χωρών για να προσπαθήσουν να επιτύχουν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα καλής μεταχείρισης των ζώων και να επιτραπεί στους εκτροφείς που πληρούν υψηλές προδιαγραφές να επωφελούνται από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αυτό συνεπάγεται, η οδηγία καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για την ενδεχόμενη εισαγωγή της επισήμανσης καλής μεταχείρισης ειδικά για το κρέας κοτόπουλου. Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ενσωματώσει τις εργασίες αυτές σε ένα ευρύτερο σχέδιο, το οποίο θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε σήμερα το Συμβούλιο σχετικά με την επισήμανση καλής μεταχείρισης.

Επόμενα βήματα

Η οδηγία, αφού εγκρίθηκε, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη το αργότερο έως τον Ιούνιο 2010.


Side Bar