Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT CS LT PL SL

IP/07/616

Bryssel, 7 mars 2007

Direkt beskattning: Kommissionen begär information från nio medlemsstater om diskriminerande beskattning av utdelnings- och räntebetalningar till utländska pensionsfonder

EU-kommissionen har beslutat att i form av formella underrättelser begära information från Tjeckien, Danmark, Spanien, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Sverige om ländernas bestämmelser enligt vilka utdelnings- och räntebetalningar till utländska pensionsfonder (betalningar till utlandet) kan beskattas hårdare än utdelnings- och räntebetalningar till inhemska pensionsfonder (betalningar inom landet). Kommissionen tvivlar på att en sådan högre beskattning skulle vara förenlig med EG-fördraget och EES-avtalet, med tanke på att den kan begränsa kapitalets fria rörlighet. Medlemsstaterna uppmanas att besvara skrivelserna inom två månader. En formell underrättelse är det första steget i ett överträdelseförfarande enligt artikel 226 i EG-fördraget.

”Pensionsfonder i EU har framfört klagomål om högre beskattning av pensionsfonder när de utnyttjar sina rättigheter enligt EG-fördraget att investera utomlands”, säger kommissionären med ansvar för skatte- och tullfrågor László Kovács. ”Kommissionen ser allvarligt på dessa klagomål och har beslutat att inleda formella undersökningar.”

Den högre beskattningen av utländska pensionsfonder kan vara ett resultat av källskatt på utdelningar och räntor. De flesta medlemsstater undantar sina inhemska pensionsfonder från bolags- och inkomstskatt. Dessutom föreskriver de vanligtvis att utdelnings- och räntebetalningar till inhemska pensionsfonder skall befrias från källskatt vid utbetalningstillfället. Om någon sådan befrielse från källskatt vid utbetalningstillfället inte finns tillämpas i normala fall ett förfarande för återbetalning, genom vilket pensionsfonden kan begära återbetalning av källskatten. Utländska pensionsfonder kan emellertid vara utestängda från befrielse vid utbetalningstillfället eller förfarandet för återbetalning. Resultatet kan bli att källstaten tar ut en högre skatt på räntor och utdelningar till utländska fonder än till inhemska fonder.

Om en medlemsstat tar ut högre skatt av utländska pensionsfonder kan detta avskräcka dessa fonder från att investera i den medlemsstaten. Likaledes blir det sannolikt svårare för de företag som är etablerade i den medlemsstaten att locka till sig kapital från dessa utländska pensionsfonder. Den högre beskattningen av utländska pensionsfonder kan följaktligen utgöra en begränsning av kapitalets fria rörlighet som strider mot artikel 56 i EG-fördraget och artikel 40 i EES-avtalet. Kommissionen känner inte till att det skulle finnas någon motivering för en sådan begränsning.

Kommissionen noterar att EG-domstolens avgörande i Denkavit-målet C-170/05 av den 14 december 2006 om utdelning till utlandet verkar bekräfta att en högre beskattning av utdelnings- och räntebetalningar till utlandet än av inhemska betalningar strider mot de friheter som föreskrivs i EG-fördraget.

När det gäller uppföljningen av de klagomål som kommissionen mottagit pågår fortfarande en granskning av situationen i andra medlemsstater. Detta kan medföra att ytterligare överträdelseförfaranden inleds.

Bakgrund

I kommissionens meddelande av den 19 december 2003 (IP/04/25) om beskattning av utdelning till fysiska personer ges en översikt över de frågor som beskattning av utdelning ger upphov till.

För information om pågående överträdelseförfaranden i fråga om betalning av utdelning till företag i utlandet, se IP/07/66.

Kommissionen har ingen uppskattning av de skattebelopp det rör sig om. Skattebeloppen kan variera från medlemsstat till medlemsstat beroende på olika skatteregler och på den utsträckning i vilken en medlemsstat har lockat till sig investeringar från utländska pensionsfonder.

Kommissionens referensnummer för dessa mål är 2006/4102 (Tjeckien), 2006/4103 (Danmark), 2006/4106 (Spanien), 2006/4095 (Litauen), 2006/4108 (Nederländerna), 2006/4093 (Polen), 2006/4104 (Portugal), 2006/4105 (Slovenien) och 2006/4107 (Sverige).

För pressmeddelanden om överträdelseförfaranden på skatte- och tullområdet, se:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

För den senaste allmänna informationen om överträdelseåtgärder mot medlemsstater, se:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm


Side Bar