Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Bryssel den 2 maj 2007

Inre marknaden: Kommissionen startar en diskussion om den framtida EU-politiken på området finansiella tjänster till icke-professionella investerare

Europeiska kommissionen har, i form av en grönbok, lagt fram sin vision om den framtida EU-politiken på området finansiella tjänster till icke- professionella investerare, vilka omfattar finansiella produkter som exempelvis bankkonton, lån, hypotekslån, investerings- och försäkringstjänster som riktar sig till enskilda konsumenter. Grönboken syftar till att stärka och fördjupa kommissionens kunskap om de problem konsumenter och branschen ställs inför på detta område, samt beskriva kommissionens övergripande målsättningar och lyfta fram områden där ökade insatser kan komma att behövas. Den utgör ett viktigt bidrag till kommissionens pågående översyn av den inre marknaden som görs för att säkerställa att politiken för den inre marknaden är väl rustad att möta tjugohundratalets utmaningar (se IP/07/214). Kommissionen välkomnar kommentarer på grönboken senast den 16 juli 2007.

Charlie McCreevy, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster gav följande kommentar: Vi vill skapa en verklig inre marknad för finansiella tjänster till icke-professionella investerare och uppnå en rad konkreta fördelar för de europeiska konsumenterna: kvalitetsprodukter som motsvarar deras behov, ökad tilltro till de produkter och tjänster som erbjuds och bättre information och rådgivning för att underlätta för konsumenterna att göra väl underbyggda val. Jag uppmanar samtliga intresserade parter att förmedla sina synpunkter till oss på hur man bäst uppnår detta.

Finansiella tjänster till icke-professionella investerare utgör en väsentlig del av EU-medborgarnas vardag. Trots betydande framsteg under senare år visar undersökningar att integrationen av finansiella tjänster ännu inte tycks ha nått sin fulla potential och att konkurrensen verkar vara otillräcklig inom vissa områden, vilket gör att konsumenterna i EU inte fullt ut kan utnyttja den inre marknadens fördelar.

Med utgångspunkt från kommissionens vitbok om finansiella tjänster, slutsatserna av kommissionens branschutredning om banktjänster till privatpersoner och mindre företag och delrapporten om företagsförsäkring anges i grönboken om finansiella tjänster till icke-professionella investerare mer detaljerat vilka åtgärder som krävs för att användarna skall kunna utnyttja fördelarna av integrerade finansiella marknader i EU. I grönboken efterlyses också reaktioner från intressenter om den inriktning som presenteras.

Kommissionen strävar efter att utveckla integrationen på marknaderna för finansiella tjänster till icke-professionella investerare på i huvudsak följande tre sätt:

För det första genom korrekt reglerade öppna marknader och stark konkurrens som kan säkerställa att produkter tillhandahålls som uppfyller konsumenternas behov och erbjuder valfrihet, värde och kvalitet.

För det andra behöver europeiska konsumenter känna förtroende för att de kan göra riktiga val. Detta kan uppnås genom att se till att konsumenter där så krävs är korrekt skyddade och att tillhandahållare av finansiella tjänster är finansiellt sunda och pålitliga.

För det tredje kan konsumenternas förtroende i fråga om att finna de erbjudanden som bäst motsvarar deras behov främjas genom att ge konsumenter egenmakt för att kunna fatta de rätta besluten som passar deras finansiella situation. Egenmakt kan utvecklas genom att förbättra förmågan att förstå finansiell information, genom att tydlig och lämplig information tillhandahålls i rätt tid, genom rådgivning som håller hög kvalitet och genom att likvärdiga konkurrensvillkor garanteras mellan produkter som uppfattas ha samma egenskaper.

Kommissionen kommer den 19 september 2007 att anordna en utfrågning för att dra slutsatserna av det samrådsförfarande som inleddes med denna grönbok och för att tillsammans med samtliga berörda parter diskutera vilka insatser som krävs för att skapa en mer effektiv inre marknad för finansiella tjänster till icke-professionella investerare. Resultaten av detta samrådsförfarande kommer att inkluderas i den översyn av den inre marknaden som kommer att offentliggöras hösten 2007.

Berörda parter uppmanas att skicka in sina kommentarer senast den 16 juli 2007. Svaren skall skickas till följande adress: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Svaren kommer att läggas ut på kommissionens webbplats på Internet om inte de svarande uttryckligen anger att de inte vill att så sker.

Grönboken samt information om hur man kan delta i utfrågningen återfinns på följande webbplats.

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar