Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Brusel 2. mája 2007

Vnútorný trh: Komisia otvára diskusiu o budúcej politike EÚ v oblasti retailových finančných služieb

Európska Komisia formou zelenej knihy predstavila svoju víziu budúcej politiky EÚ v oblasti retailových finančných služieb, t. j. finančných produktov ako bankové účty, pôžičky, hypotéky, investície a poistenia poskytované individuálnym spotrebiteľom. Cieľom zelenej knihy je dosiahnuť, aby Komisia lepšie a hlbšie porozumela problémom, ktorým čelia spotrebitelia  a odvetvie priemyslu v tejto oblasti, vymedziť hlavné ciele Komisie a identifikovať oblasti, ktoré si budú vyžadovať viac úsilia. Zelená kniha predstavuje významný prínos pre súčasný prieskum jednotného trhu, ktorý vykonáva Komisia s cieľom zabezpečiť, aby jej politiky zodpovedali 21. storočiu (pozri IP/07/214). Komisia očakáva pripomienky k zelenej knihe do 16. júla 2007.

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy vyhlásil: „Chceme vytvoriť skutočný jednotný trh v oblasti retailových finančných služieb a ponúknuť európskym spotrebiteľom širokú škálu konkrétnych výhod: kvalitné výrobky, ktoré uspokoja ich potreby, posilnenie dôvery v ponúkané výrobky a služby a lepšie informácie a poradenstvo, na základe ktorého sa budú môcť rozhodovať. Týmto všetkých vyzývam, aby predložili svoje názory, ako čo najlepšie dosiahnuť tento cieľ.“

Retailové finančné služby sú dôležitou súčasťou každodenného života občanov EÚ. Avšak zo štúdií vyplýva, že napriek významným pokrokom za posledné roky integrácia retailových finančných služieb ešte stále nenaplnila svoj potenciál a zdá sa, že hospodárska súťaž v niektorých oblastiach nie je dostatočná, preto spotrebitelia EÚ nemôžu úplne využívať výhody jednotného trhu.

V zelenej knihe, ktorá vychádza z bielej knihy Komisie o finančných službách, výsledkov odvetvového prieskumu Komisie v oblasti retailového bankovníctva a priebežnej správy o poistení podnikateľov, sa uvádzajú hlavné ciele politiky Komisie v oblasti retailových finančných služieb, podrobnejšie sa predstavujú akcie, ktoré je nevyhnutné podniknúť, aby integrovaný finančný trh na úrovni EÚ priniesol výhody užívateľom a zúčastnené strany sa vyzývajú, aby predložili svoje pripomienky k zvolenému smerovaniu.

Komisia sa snaží o ďalšiu integráciu v oblasti retailových finančných služieb tromi hlavnými spôsobmi:

Po prvé, poskytovanie produktov, ktoré uspokoja potreby spotrebiteľov a zároveň ponúkajú výber, hodnotu a kvalitu, možno zabezpečiť prostredníctvom riadne regulovaných otvorených trhov a účinnej hospodárskej súťaže.

Po druhé, európski spotrebitelia musia mať dôveru, aby sa mohli správne rozhodnúť. To možno dosiahnuť tak, že sa zabezpečí, aby boli spotrebitelia v prípade potreby riadne chránení a aby boli poskytovatelia finančných služieb finančne stabilní a dôveryhodní.

Po tretie, dôveru spotrebiteľov pri hľadaní čo najlepších ponúk, ktoré by uspokojili ich potreby bez ohľadu na sídlo poskytovateľa finančných služieb, možno posilňovať zlepšením postavenia spotrebiteľov, aby mohli prijímať správne rozhodnutia vzhľadom na svoju finančnú situáciu. Postavenie spotrebiteľov možno posilniť prostredníctvom finančnej gramotnosti, jasných, náležitých a včas poskytnutých informácií, poradenstva vysokej kvality a poskytnutím rovnakých podmienok pre výrobky, ktoré sa považujú za výrobky s podobnými charakteristikami.

Komisia zorganizuje 19. septembra 2007 verejné vypočutie s cieľom vyvodiť závery z konzultácií otvorených touto zelenou knihou a prediskutovať so všetkými zúčastnenými stranami, aké iniciatívy sú potrebné, aby sa dosiahol účinnejší vnútorný trh v oblasti retailových finančných služieb. Výsledky konzultačného procesu sa začlenia do prieskumu jednotného trhu, ktorý sa uverejní na jeseň 2007.

Zúčastnené strany sa vyzývajú, aby predložili svoje pripomienky k 16. júlu 2007. Odpovede treba zaslať na: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Odpovede sa uverejnia na webovej stránke Komisie, pokiaľ nebude výslovne uvedené inak.

Zelená kniha a informácie, ako sa zúčastniť na verejnom vypočutí, sú dostupné na:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar