Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Bruksela, dnia 2 maja 2007 r.

Rynek wewnętrzny: Komisja rozpoczyna debatę w sprawie przyszłej polityki UE dotyczącej detalicznych usług finansowych

Komisja Europejska za pośrednictwem zielonej księgi określiła swoją wizję przyszłej polityki UE dotyczącej detalicznych usług finansowych, do których należą produkty finansowe, takie jak rachunki bankowe, pożyczki, kredyty hipoteczne, fundusze inwestycyjne oraz usługi ubezpieczeniowe świadczone klientom indywidualnym. Zielona księga ma na celu lepsze i głębsze zrozumienie przez Komisję problemów, na które napotykają w tej dziedzinie konsumenci i przemysł, określenie nadrzędnych celów Komisji oraz wyróżnienie obszarów, które mogą wymagać większego nakładu pracy. Stanowi ona ważny wkład w przeprowadzany obecnie przez Komisję przegląd jednolitego rynku w celu zapewnienia, że realizowana przez nią polityka odpowiadaja wymogom dwudziestego pierwszego wieku (zob. IP/07/214). Komisja czeka na komentarze na temat zielonej księgi do dnia 16 lipca 2007 r.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Chcemy stworzyć rzeczywiście jednolity rynek dla detalicznych usług finansowych oraz zaoferować europejskim konsumentom szereg realnych korzyści: produkty wysokiej jakości spełniające ich potrzeby, zwiększenie zaufania do oferowanych produktów i usług, więcej informacji i porad, na podstawie których wybierane są produkty. Zwracam się do wszystkich o przedstawienie nam swoich poglądów dotyczących najlepszych sposobów osiągnięcia tego celu.”

Detaliczne usługi finansowe stanowią podstawowy element codziennego życia obywateli UE. Jednakże mimo znacznego postępu osiągniętego w ostatnich latach badania wskazują, że nie wykorzystuje się jeszcze całkowicie potencjału integracji detalicznych usług finansowych oraz że w niektórych dziedzinach konkurencja jest niewystarczająca, co uniemożliwia klientom w UE pełne korzystanie z zalet jednolitego rynku.

Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych, opracowana na podstawie białej księgi Komisji w sprawie polityki usług finansowych, która była wynikiem przeprowadzonego przez Komisję badania sektorowego bankowości detalicznej i sprawozdania okresowego dotyczącego działalności ubezpieczeniowej, wyznacza nadrzędne cele polityki Komisji w dziedzinie detalicznych usług finansowych, określa w sposób bardziej szczegółowy działania konieczne do zaoferowania użytkownikom korzyści płynących ze zintegrowanego rynku finansowego UE, a także wzywa zainteresowane strony do wyrażenia opinii co do kierunku podjętych działań.

Komisja dąży do integracji rynków detalicznych usług finansowych poprzez trzy rodzaje działań:

Po pierwsze zapewnienie dostaw produktów spełniających potrzeby konsumentów, oferujących wybór, wartość i jakość może być zapewnione poprzez właściwie regulowane otwarte rynki i silną konkurencję.

Po drugie, aby dokonywać właściwych wyborów konsumenci europejscy muszą mieć zaufanie. Może to zostać osiągnięte poprzez zapewnienie, że konsumenci, tam gdzie to stosowne, są w odpowiedni sposób chronieni oraz że dostawcy usług opierają się na racjonalnych zasadach finansowych i są godni zaufania.

Po trzecie zachęcanie konsumentów do wyszukiwania najlepszych operacji finansowych spełniających ich potrzeby, bez względu na siedzibę dostawcy usług finansowych, może być wspierane dzięki umożliwieniu konsumentom podejmowania właściwych decyzji odpowiadających ich sytuacji finansowej. Zdolność do podejmowania takich decyzji może zostać rozwinięta poprzez nabywanie wiedzy w zakresie finansów, jasne, dokładne i podawane we właściwym czasie informacje, wysokiej jakości porady i jednakowe zasady konkurencji dla produktów postrzeganych jako posiadające te same cechy.

Dnia 19 września 2007 r. Komisja zorganizuje publiczne posiedzenie w celu wyciągnięcia wniosków z konsultacji rozpoczętych za pomocą omawianej zielonej księgi oraz przedyskutowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami kwestii dotyczącej określenia działań koniecznych do zwiększenia efektywności rynku wewnętrznego detalicznych usług finansowych. Wyniki procesu konsultacyjnego zostaną włączone do przeglądu jednolitego rynku, którego publikacja przewidywana jest na jesień 2007 r.

Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie opinii do dnia 16 lipca 2007 r. Odpowiedzi należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej Komisji, chyba że wyraźnie zostanie to zastrzeżone.

Tekst zielonej księgi oraz informacje dotyczące sposobu uczestniczenia w posiedzeniu są dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar