Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Briselē, 2007. gada 2. maijā

Iekšējais tirgus: Komisija sāk debates par ES turpmāko politiku finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecības jomā

Eiropas Komisija Zaļajā grāmatā ir izklāstījusi savu redzējumu par ES turpmāko politiku finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecības jomā — runa ir par tādiem finanšu produktiem kā bankas konti, kredīti, ieguldījumi un apdrošināšana individuāliem patērētājiem. Zaļās grāmatas mērķis ir stiprināt un padziļināt Komisijas izpratni par problēmām, ar kurām šajā sfērā saskaras patērētāji un uzņēmumi, lai palīdzētu nospraust Komisijas visaptverošos mērķus un apzināt jomas, kurās būtu nepieciešams turpināt darbus. Tā sniedz būtisku ieguldījumu pārskatā par vienoto tirgu, kuru šobrīd izstrādā Komisija, lai konstatētu, vai tās politika atbilst 21. gadsimta prasībām (sk. IP/07/214). Komisija lūdz ieinteresētās aprindas iesniegt atsauksmes par Zaļo grāmatu līdz 2007. gada 16. jūlijam.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makrīvijs (Charlie McCreevy) sacīja: „Mēs vēlamies radīt īstu vienoto tirgu individuālajiem finanšu pakalpojumiem un reālu labumu Eiropas patērētājiem — nodrošināt viņu vajadzībām atbilstošus kvalitatīvus produktus, radīt uzticību piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī sniegt labāku informāciju un konsultācijas, kas atvieglotu viņu izvēli. Aicinu ikvienu darīt mums zināmu savu viedokli par to, kā tas vislabāk būtu panākams.”

Individuālie finanšu pakalpojumi ir būtiska ES iedzīvotāju ikdienas dzīves sastāvdaļa. Tomēr, pētījumu rezultāti liecina par to, ka, neraugoties uz pēdējos gados gūtajām ievērojamām sekmēm, individuālo finanšu pakalpojumu integrācija vēl nav pilnīga un konkurence dažās jomās šķiet nepietiekama — rezultātā Eiropas patērētāji nespēj pilnībā izmantot vienotā tirgus sniegtos labumus.

Balstoties uz Balto grāmatu par finanšu pakalpojumiem, privātpersonām sniegto banku pakalpojumu nozarē veiktās Komisijas aptaujas rezultātiem un savu starpposma ziņojumu par apdrošināšanas uzņēmējdarbību, Zaļajā grāmatā par finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību ir nosprausti Komisijas politikas visaptverošie mērķi individuālo finanšu pakalpojumu jomā, sīkāk aprakstīti pasākumi, kas nepieciešami, lai patērētājiem darītu pieejamus integrētā ES finanšu tirgus sniegtos labumus, un lūgtas ieinteresēto aprindu atsauksmes par šābrīža politikas kursu.

Trīs galvenie veidi, kā Komisija mēģina integrēt individuālo finanšu pakalpojumu tirgus, ir šādi:

Pirmkārt — nodrošināt patērētāju vajadzībām atbilstošus produktus, pietiekamas izvēles iespējas, atbilstošas cenas un kvalitāti iespējams ar pienācīgi regulēta atvērta tirgus un stingras konkurences palīdzību.

Otrkārt — ir jāpalielina Eiropas patērētāju uzticība, lai palīdzētu tiem izdarīt pareizu izvēli. Tas panākams, nepieciešamības gadījumā nodrošinot patērētāju pienācīgu aizsardzību un garantējot to, ka pakalpojumu sniedzēji ir finansiāli stabili un uzticami.

Treškārt — patērētāji ir jāiedrošina izvēlēties visizdevīgāko piedāvājumu neatkarīgi no finanšu pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietas. Iespēja izdarīt izvēli atbilstīgi savai finansiālajai situācijai patērētājiem jārada, uzlabojot to zināšanas finanšu pakalpojumu jomā, sniedzot nepārprotamu, atbilstīgu un savlaicīgu informāciju un kvalitatīvas konsultācijas, kā arī nodrošinot līdzvērtīgus konkurences apstākļus produktiem, kuri tiek uzskatīti par līdzīgiem.

Komisija 2007. gada 19. septembrī organizēs sēdi, lai izdarītu secinājumus par šīs Zaļās grāmatas iniciētās apspriešanās rezultātiem un ar visu ieinteresēto aprindu pārstāvjiem pārrunātu to, kādi pasākumi ir nepieciešami individuālo finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus efektīvākai darbībai. Šīs apspriešanās rezultātus iekļaus vienotā tirgus pārskatā, kuru publicēs 2007. gada rudenī.

Ieinteresētās aprindas ir aicinātas darīt zināmas savas atsauksmes līdz 2007. gada 16. jūlijam. Atsauksmes jānosūta uz šādu adresi: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Tās tiks publicētas Komisijas tīmekļa vietnē, ja vien nebūs īpašas norādes rīkoties citādi.

Zaļā grāmata un informācija par dalību sēdē pieejama tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar