Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Bryssel 2. toukokuuta 2007

Komissio käynnistää keskustelun EU:n tulevasta politiikasta vähittäisrahoituspalveluiden sisämarkkinoilla

Euroopan komissio on esittänyt tänään vihreän kirjan, jossa se hahmottelee vähittäisrahoituspalveluita koskevaa EU:n tulevaa politiikkaa. Vähittäisrahoituspalvelut ovat kuluttajille tarjottavia rahoitustuotteita, kuten pankkitili, laina, asuntolaina sekä sijoitus- ja vakuutustuotteet. Vihreän kirjan tarkoituksena on vahvistaa ja syventää komission tietämystä kuluttajien ja alan kohtaamista ongelmista, vahvistaa komission politiikan yleiset tavoitteet ja tuoda esille aloja, joilla ehkä tarvitaan lisätoimia. Vihreällä kirjalla edistetään huomattavasti komission käynnistämää yhtenäismarkkinoiden tarkastelua (ks. IP/07/214). Tavoitteena on varmistaa, että komission politiikka vastaa 2000-luvun haasteisiin. Komissio toivoo saavansa kommentit vihreään kirjaan 16. päivään heinäkuuta 2007 mennessä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy toteaa: ”Haluamme luoda todelliset vähittäisrahoituspalveluiden yhtenäismarkkinat ja tuoda eurooppalaisille kuluttajille konkreettisia etuja: kuluttajien tarpeisiin vastaavia laatutuotteita, kasvanutta luottamusta tarjolla oleviin tuotteisiin ja palveluihin sekä enemmän tietoja ja neuvoja valintojen tekemiseksi. Toivomme saavamme runsaasti näkemyksiä siitä, kuinka tähän parhaiten päästään."

Vähittäisrahoituspalvelut ovat olennainen osa EU:n kansalaisten jokapäiväistä elämää. Vaikka viime vuosina on tapahtunut huomattavaa kehitystä, tutkimukset osoittavat, että vähittäisrahoituspalvelujen yhdentymisen koko potentiaalia ei vielä näyttäisi saavutetun ja että kilpailu vaikuttaa joillakin aloilla riittämättömältä. Tämän vuoksi kuluttajat eivät välttämättä pääse hyötymään yhtenäismarkkinoiden kaikista eduista EU:ssa.

Tämä vihreä kirja perustuu rahoituspalveluja koskevaan komission valkoiseen kirjaan, vähittäispankkitoiminnan alaa koskevaan komission tutkimukseen ja liiketoimintavakuutuksia koskevaan väliraporttiin. Siinä vahvistetaan komission politiikan yleiset tavoitteet vähittäisrahoituspalvelujen alalla, esitetään yksityiskohtaisemmin toimet, joita tarvitaan EU:n yhdentyneiden rahoitusmarkkinoiden etujen siirtämisessä käyttäjille, ja pyydetään sidosryhmiltä palautetta etenemisen suunnasta.

Komissio pyrkii kehittämään vähittäisrahoituspalvelumarkkinoiden yhdentymistä seuraavilla kolmella pääasiallisella tavalla.

Ensinnäkin tarjolle on asetettava tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien tarpeisiin, antavat valinnanvaraa, tuottavat arvoa ja ovat laadukkaita. Tämä saavutetaan asianmukaisesti säännellyillä ja avoimilla markkinoilla sekä toimivalla kilpailulla.

Toiseksi eurooppalaiset kuluttajat tarvitsevat luottamusta oikeiden valintojen tekemiseksi. Tämä saavutetaan varmistamalla, että kuluttajansuoja on asianmukaista ja että palveluntarjoajat ovat taloudellisesti vankalla pohjalla ja luottamuksen arvoisia.

Kolmanneksi on lisättävä kuluttajien luottamusta etsiä itselleen parhaiten sopivia ratkaisuja rahoituspalvelujen tarjoajan sijainnista riippumatta. Tämä saavutetaan tarjoamalla kuluttajille mahdollisuus tehdä omaan taloudelliseen tilanteeseensa sopivia päätöksiä. Seuraavanlaiset seikat lisäävät kuluttajien mahdollisuuksia: talouslukutaito, tietojen selkeä, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen antaminen, korkealaatuinen neuvonta sekä tasapuolinen toimintaympäristö tuotteille, joiden katsotaan olevan piirteiltään samankaltaisia.

Komissio järjestää kuulemistilaisuuden 19. syyskuuta 2007. Tilaisuudessa tarkastellaan vihreällä kirjalla käynnistetyn kuulemisen tuloksia ja keskustellaan kaikkien sidosryhmien kanssa siitä, mitä aloitteita tarvitaan vähittäisrahoituspalveluiden sisämarkkinoiden tehostamiseksi. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon yhtenäismarkkinoiden tarkastelussa, joka julkaistaan syksyllä 2007.

Sidosryhmiä pyydetään esittämään kommenttinsa 16. päivän heinäkuuta 2007 mennessä. Vastaukset lähetetään osoitteeseen: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Vastaukset julkaistaan komission Internet-sivuilla, ellei nimenomaisesti toisin pyydetä.

Vihreä kirja ja tietoja kuulemiseen osallistumisesta on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar