Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Brüssel, 2. mai 2007

Siseturg: komisjon algatab arutelu ELi tulevase jaefinantsteenuste poliitika kohta

Euroopa Komisjon on rohelise raamatu kujul esitanud oma nägemuse ELi tulevasest poliitikast finantsteenuste jaeturul, mille moodustavad sellised finantstooted nagu tarbijate pangakontod, laenud, hüpoteegid, investeeringud ja kindlustus. Rohelise raamatu eesmärk on tugevdada ja süvendada komisjoni arusaama probleemidest, mis selle valdkonna tootjatel ja tarbijatel tekivad, esitada komisjoni üldeesmärgid ja tuua välja küsimused, mille kallal tuleks töötada. Roheline raamat on oluline panus komisjoni ülevaatesse ühtsest turust, et tagada komisjoni poliitika vastavus 21. sajandi nõudmistele (vt IP/07/214). Komisjon ootab rohelise raamatu kohta kommentaare 16. juuliks 2007.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy on öelnud järgmist: „Me tahame luua reaalselt toimiva ühtse finantsteenuste jaeturu ning anda Euroopa tarbijatele mitmeid käegakatsutavaid hüvesid: vajadustele vastavad kvaliteetsed tooted, pakutavate toodete ja teenuste suurem usaldusväärsus ning parem teave ja nõuanded valikute tegemisel. Kutsun kõiki üles esitama meile oma nägemust sellest, kuidas seda kõige paremini korraldada.”

Jaefinantsteenustel on ELi kodanike igapäevaelus oluline osa. Hoolimata viimastel aastatel toimunud märkimisväärsest edenemisest näitavad uuringud, et jaefinantsteenuste lõimumine ei ole veel täit elujõudu saavutanud ning et teatavates valdkondades on liiga vähe konkurentsi, mistõttu ELi tarbijad ei saa täielikult kasutada kõiki ühtse turu eeliseid.

Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat rajaneb komisjoni valgel raamatul finantsteenuste kohta, komisjoni sektoriuuringul jaepanganduse kohta ning ärikindlustuse vahearuandel. Rohelises raamatus esitatakse komisjoni poliitika üldeesmärgid jaefinantsteenuste valdkonnas, tuuakse üksikasjalikumalt välja meetmed, mis on vajalikud, et muuta tarbijatele kättesaadavaks ELi lõimitud finantsturu hüved, ning palutakse huvigruppidelt tagasisidet valitud suundade kohta.

Komisjon soovib finantsteenuste jaeturu lõimumist arendada kolmel peamisel viisil.

Esiteks saab tarbijatele anda nende vajadustele vastavaid tooteid ning pakkuda valikuvõimalust, väärtust ja kvaliteeti üksnes korralikult reguleeritud avatud turu ja tugeva konkurentsi kaudu.

Teiseks vajavad Euroopa tarbijad enesekindlust, et teha õigeid valikuid. Seda on võimalik saavutada tõhusa tarbijakaitse abil seal, kus vajalik, ning heade ja usaldusväärsete teenusepakkujate kaudu.

Kolmandaks tuleb selleks, et edendada tarbijate enesekindlust nende vajadustele vastavate parimate pakkumiste otsimisel, ilma et finantsteenuste pakkuja asukoht oleks oluline, anda tarbijatele kontroll olukorra üle, et nad saaksid teha oma finantsolukorraga kõige paremini sobivaid otsuseid. Olukorra kontrollimist saab arendada tarbijate rahalist kirjaoskust parandades ning andes selget, asjakohast ja õigeaegset infot ja heal tasemel nõuandeid, samuti selle kaudu, et sarnaste omadustega toodetele seatakse võrdsed tingimused.

Komisjon korraldab 19. septembril 2007 ärakuulamise, et teha kõnesoleva rohelise raamatuga käivitatud aruteludest järeldusi ja arutada asja kõikide huvigruppidega, kelle algatusvõimet vajatakse tõhusama jaefinantsteenuste siseturu rajamisel. Arutlusprotsessi tulemused kantakse ühtse turu ülevaatesse, mis peaks ilmuma 2007. aasta sügisel.

Huvigruppidel palutakse esitada oma kommentaarid 16. juuliks 2007. Arvamused palume saata: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Vastukaja pannakse üles komisjoni veebilehele, kui just ei ole selgelt väljendatud soovi seda mitte teha.

Roheline raamat ja teave selle kohta, kuidas ärakuulamisest osa võtta, on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar