Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2007

Εσωτερική αγορά: Η Επιτροπή αρχίζει το διάλογο σχετικά με τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, με τη μορφή Πράσινης Βίβλου, το όραμά της για τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δηλαδή για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια, οι επενδύσεις και η ασφάλιση που παρέχονται σε ιδιώτες καταναλωτές. Η Πράσινη Βίβλος αποσκοπεί στο να εμβαθύνει και να διευρύνει τις γνώσεις της Επιτροπής σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η βιομηχανία στον τομέα αυτό, να παρουσιάσει τους κυρίους στόχους της Επιτροπής και να εντοπίσει τομείς όπου υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση. Πρόκειται για μια σημαντική συμβολή στην τρέχουσα ανασκόπηση της ενιαίας αγοράς από την Επιτροπή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της θα είναι κατάλληλες για τον 21ο αιώνα (βλ. IP/07/214). Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους για την Πράσινη Βίβλο μέχρι τις 16 Ιουλίου 2007.

Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να προσφέρουμε μια σειρά από συγκεκριμένα οφέλη στους ευρωπαίους καταναλωτές: ποιοτικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, αυξημένη εμπιστοσύνη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται και καλύτερη πληροφόρηση και παροχή συμβουλών για να κάνουν σωστές επιλογές. Καλώ όλους τους ενδιαφερομένους να μας διαβιβάσουν τις απόψεις τους όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Οι λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, οι μελέτες δείχνουν ότι η ενοποίηση των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών φαίνεται ότι δεν έχει πετύχει ακόμη την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της και ο ανταγωνισμός φαίνεται ότι είναι ανεπαρκής σε ορισμένους τομείς, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές στην ΕΕ να μην είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς.

Με βάση τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας της Επιτροπής για τις λιανικές τραπεζικές εργασίες και την ενδιάμεση έκθεση για την ασφάλιση των επιχειρήσεων, η Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παρουσιάζει τους κύριους στόχους της πολιτικής της Επιτροπής στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αναλύει τις ενέργειες που είναι απαραίτητες ώστε να φθάσουν στους χρήστες τα οφέλη της ενοποιημένης χρηματοπιστωτικής αγοράς της ΕΕ και ζητεί τη γνώμη των ενδιαφερομένων σχετικά με την προτεινόμενη πορεία.

Η Επιτροπή επιδιώκει την ανάπτυξη της ενοποίησης των αγορών λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τρεις κυρίως τρόπους:

Πρώτον, η προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, εγγυώμενα δυνατότητες επιλογής, αξία και ποιότητα μπορεί να εξασφαλιστεί με ανοικτές αγορές που διέπονται από ορθές κανονιστικές ρυθμίσεις και με ισχυρό ανταγωνισμό.

Δεύτερον, οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν σωστές επιλογές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη προστασία των καταναλωτών, όταν αυτό είναι απαραίτητο, και την εγγύηση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών είναι οικονομικά υγιείς και αξιόπιστοι.

Τρίτον, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κατά την αναζήτηση των καλύτερων υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τους, άσχετα με το πού εδρεύει ο πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μπορεί να ενισχυθεί με την αύξηση των δυνατοτήτων των καταναλωτών να λαμβάνουν τις ορθές αποφάσεις ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Η αύξηση των δυνατοτήτων τους μπορεί να επιτευχθεί με την απόκτηση βασικών χρηματοπιστωτικών γνώσεων, την έγκαιρη παροχή σαφών και κατάλληλων πληροφοριών, την παροχή συμβουλών υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων που θεωρούνται ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή θα διοργανώσει ακρόαση στις 19 Σεπτεμβρίου 2007 για να καταγράψει τα συμπεράσματα της διαβούλευσης που αρχίζει με την παρούσα Πράσινη Βίβλο και να συζητήσει με όλους τους ενδιαφερομένους ποιες πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες για να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της διαδικασίες διαβούλευσης θα ενσωματωθούν στην «Επισκόπηση της Ενιαίας Αγοράς» που θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 16 Ιουλίου 2007. Οι απαντήσεις πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή δήλωση.

Η πράσινη βίβλος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην ακρόαση, διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar