Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

V Bruselu dne 2. května 2007

Vnitřní trh: Komise zahajuje diskusi o budoucí politice EU v retailových finančních službách

Evropská komise vyložila formou zelené knihy svou vizi budoucí politiky EU v retailových finančních službách, tedy finančních produktech jako bankovní účty, půjčky, hypotéky, investice a pojištění, které se poskytují jednotlivým spotřebitelům. Účelem zelené knihy je dosáhnout toho, aby Komise více a hlouběji rozuměla problémům, jimž v této oblasti čelí spotřebitelé i odvětví, stanovit celkové cíle a upozornit na oblasti, kde je zapotřebí další práce. Je to důležitý příspěvek k nynějšímu přezkumu jednotného trhu ze strany Komise, jehož cílem je zajistit, aby jednotlivé strategie Komise odpovídaly 21. století (viz IP/07/214). Komise uvítá vyjádření k zelené knize, která lze zasílat do 16. července 2007.

Chceme vytvořit opravdový jednotný trh retailových finančních služeb a v řadě ohledů přinést hmatatelný prospěch evropským spotřebitelům: kvalitou produktů, které uspokojují jejich potřeby, zvýšenou důvěrou v nabízené produkty a služby a lepšími informacemi a poradenstvím, na jejichž základě se rozhodují,“ řekl komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy. Vyzývám všechny, aby nám sdělili své názory na to, jak lze tohoto cíle dosáhnout nejlépe.“

Retailové finanční služby jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života občanů EU. I přes významný pokrok dosažený v posledních letech však výzkumy ukazují, že integrace retailových finančních služeb zřejmě ještě nenaplnila své možnosti a že hospodářská soutěž je v některých oblastech zřejmě nedostatečná, a spotřebitelé v EU proto nejsou s to plně využít výhod jednotného trhu.

Zelená kniha o retailových finančních službách, která staví na Bílé knize o finančních službách, na výsledcích odvětvového šetření Komise v oblasti retailového bankovnictví a na prozatímní zprávě o pojištění podnikatelů, stanoví celkové cíle politiky Komise v oblasti retailových finančních služeb, podrobněji uvádí kroky nezbytné pro to, aby integrovaný finanční trh EU přinášel prospěch uživatelům, a požaduje od zúčastněných stran zpětnou vazbu, pokud jde o zvolený směr.

Komise usiluje o větší integraci na trzích retailových finančních služeb třemi hlavními způsoby:

Za prvé, poskytování produktů, které uspokojí potřeby spotřebitelů, a zároveň nabídnou volbu, hodnotu a kvalitu, lze zajistit prostřednictvím řádně regulovaných otevřených trhů a silnou hospodářskou soutěží.

Za druhé, evropští spotřebitelé musí mít důvěru, aby činili správná rozhodnutí. Toho lze dosáhnout tím, že se zajistí, aby byli spotřebitelé v případě potřeby řádně chráněni a aby byli poskytovatelé finančních služeb finančně silní a důvěryhodní.

Za třetí, důvěru spotřebitelů při hledání nejlepších nabídek, které by uspokojily jejich potřeby, bez ohledu na umístění poskytovatele finančních služeb, lze podpořit posílením postavení spotřebitelů, aby se s ohledem na své finanční podmínky správně rozhodovali. Postavení spotřebitelů lze posilovat prostřednictvím finanční gramotnosti, poskytováním jasných, vhodných a včasných informací, kvalitním poradenstvím a rovnými podmínkami pro produkty, které jsou považovány za produkty s podobnými vlastnostmi.

Komise zorganizuje 19. září 2007 slyšení s cílem vyvodit závěry z konzultace zahájené zelenou knihou a diskutovat se všemi zúčastněnými stranami o tom, jaké iniciativy jsou zapotřebí k vytvoření účinnějšího vnitřního trhu retailových finančních služeb. Výsledky konzultačního procesu budou začleněny do přezkumu jednotného trhu, který má být zveřejněn na podzim tohoto roku.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby svá vyjádření předkládaly do 16. července 2007. Odpovědi je třeba zasílat na e-mailovou adresu markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Odpovědi budou umístněny na internetových stránkách Komise, pokud nebude výslovně uvedeno jinak.

Zelená kniha a informace o tom, jak se zúčastnit slyšení, jsou k dispozici na internetové adrese

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar