Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Брюксел, 2 Май 2007 г.

Вътрешен пазар: Комисията отваря дебат за бъдещата политика на ЕС относно финансовите услуги на дребно

Европейската комисия оформи, под формата на Зелена книга, виждането си за бъдещата политика на ЕС относно финансовите услуги на дребно, а именно предлаганите на индивидуални клиенти финансови продукти като банкови сметки, заеми, ипотеки, инвестиции и застраховки. Зелената книга има за цел да подобри и задълбочи разбирането на Комисията на срещаните от потребители и фирми проблеми в тази област, да определи общите цели на Комисията и да набележи областите, в които е необходимо най-много да се работи. Тази книга е важен принос към предприетия от Комисията преглед на единния европейски пазар, с цел адаптирането на политиките ѝ към 21я век (IP/07/214). Комисията очаква коментари относно Зелената книга най-късно до 16 юли 2007 г.

Чарли Мак Крийви, комисарят, отговарящ за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Искаме да създадем реален единен европейски пазар на финансови услуги на дребно и да предложим серия от конкретни ползи за европейските потребители: качествени продукти, отговарящи на техните нужди, повишено доверие към предлаганите продукти и услуги и по-подбра информация и консултиране, въз основа на които да направят своя избор. Приканвам всеки един от вас да даде своето мнение как да постигнем това по най-добрия начин.”

Финансовите услуги на дребно са важна част от ежедневието на гражданите на ЕС. Въпреки значителният напредък през последните години, проучванията показват, че интегрирането на финансови услуги на дребно все още не е достигнало потенциала си и конкуренцията в някои области е недостатъчна, което не позволява на потребителите от ЕС да се възползват напълно от предимствана на единния европейски пазар.

Съставена въз основа на Бялата книга на Комисията относно финансовите услуги, резултатите от проучванията на Комисията в сектора на банкирането на дребно и временния доклад върху застрахователния бизнес, Зелената книга относно финансовите услуги на дребно определя общите цели на политиката на Комисията в областта на финансовите услуги, представя подробно необходимите действия за да стигнат до потребителите ползите от интегрирания финансов пазар на ЕС и изисква мнението на засегнатите страни относно предложената насока.

Комисията ще се опита да развие интегрирането на пазарите на финансови услуги на дребно по три основни начина:

Първо, предлагането на продукти, отговарящи на нуждите на клиентите, по отношение на избор, стойност и качество, може да се осигури с подходящо регулирани отворени пазари и силна конкуренция.

Второ, европейските потребители се нуждаят от доверие за да направят правилния избор. Това може да се постигне с осигуряване на подходяща защита на потребителите и с надеждни и заслужаващи доверие доставчици.

Трето, може да се повиши доверието на потребителите в търсенето на най-добрите решения за техните нужди, независимо от местоположението на доставчика на финансови услуги, като им се позволи да вземат правилните решения предвид тяхното финансово положение. Това може да стане чрез финансово ограмотяване, предоставяне на точна, подходяща и навременна информация, висококачествено консултиране и равностойни условия между продукти със сходни характеристики.

На 19 септември 2007 г., Комисията ще организира изслушване, за да направи изводи от допитването, предприето с тази Зелена книга и за да обсъди със заинтересованите страни какви инициативи са необходими за постигането на по-ефективен вътрешен пазар на финансови услуги на дребно. Резултатите от допитването ще бъдат включени в Прегледа на единния пазар, който ще се публикува през есента на 2007 г.

Засегнатите страни са поканени за коментари не по-късно от 16 юли 2007 г. Отговорите да се изпращат на: markt-retail-consultation@ec.europa.eumarkt-retail-consultation@ec.europa.eur. Отговорите ще се публикуват на уеб сайта на Комисията – освен при изрична молба това да не се прави.

Зелената книга, както и информация как да участвате в изслушването може да намерите на: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar