Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Brusel, 27 avril 2007

Bezpečnosť cestnej premávky: európsky akčný program naďalej dosahuje dobré výsledky – cieľ zachrániť 25 000 životov na európskych cestách sa bude môcť dosiahnuť v roku 2010

Cieľ európskeho akčného programu zameraného na bezpečnosť cestnej premávky, zavedeného Európskou komisiou v roku 2001, sa bude môcť dosiahnuť v plánovanom termíne. Počet smrteľných úrazov na európskych cestách sa má v období 2001-2010 znížiť o polovicu, čiže sa má znížiť celkový počet smrteľných úrazov z približne 50 000 na 25 000. Toto je hlavná informácia, ktorá vyplýva z posledných dostupných číselných údajov zverejnených počas prvého Európskeho dňa bezpečnosti na cestách. Tieto číselné údaje dokazujú, že daný ambiciózny cieľ je naozaj zrealizovateľný: za posledných 12 mesiacov klesol počet smrteľných úrazov o 8 %. V porovnaní s rokom 2001 bolo počas roku 2006 v Európskej únii zachránených takmer 12 000 životov.

„Ak budeme napredovať týmto smerom, vďaka jednotnému úsiliu celej Európskej únie bude môcť byť cieľ dosiahnutý v roku 2010, nie je to však zaručené – bude si to vyžadovať trvalé úsilie", poznamenal Jacques Barrot, podpredseda Komisie poverený dopravou. Pri tejto príležitosti pripomenul, že bezpečnosť cestnej premávky je prioritou jeho mandátu a vyzval členské štáty, aby si dôkladne preštudovali správu, ktorá bola práve uverejnená, a aby z toho vyvodili závery. „Vyzývam najmä vlády, aby v prípade že sú ich výsledky alarmujúce, konali rázne", dodal.

Odhliadnuc od holých čísiel a štatistík týkajúcich sa počtu obetí dopravných nehôd je prvoradé, aby sme mohli posúdiť výkony jednotlivých krajín prostredníctvom vhodne zvolených ukazovateľov. Tieto odzrkadľujú účinok uplatňovaných politík a umožňujú lepšie konať pri konkrétnych problémoch. V rámci prvého Európskeho dňa bezpečnosti na cestách sú tieto výsledky predložené širokej verejnosti.

Komisia po prvý krát zverejňuje pri príležitosti Európskeho dňa bezpečnosti na cestách výsledky projektu „SafetyNet“ financovaného 6. rámcovým výskumným programom. V rámci tohto projektu boli položené základy Európskeho observatória bezpečnosti cestnej premávky, ktoré umožnilo zrealizovať dôležitú prácu o ukazovateľoch výkonu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Z uvedenej správy[1] sme vybrali sedem ukazovateľov výkonu bezpečnosti cestnej premávky: alkohol a drogy; rýchlosť; bezpečnostné pásy a používanie bezpečnostnej prilby; používanie svetiel cez deň; pasívna bezpečnosť vozidiel; cestná infraštruktúra; prvá pomoc obetiam. Tri prvé ukazovatele sú najdôležitejšie a zároveň aj najlepšie zdokumentované.

V krajinách, v ktorých sa uskutočnil daný výskum, boli zaznamenané veľké rozdiely. Napríklad:

5 až 30 % úmrtí na cestách bolo spôsobených pri nehodách, kde minimálne jeden vodič vypil viac alkoholu, ako je povolená miera.

Približne 50 % vodičov nedodržiava platné obmedzenia rýchlosti.

67 až 97 % pasažierov si na predných sedadlách v autách alebo dodávkach zapína bezpečnostné pásy, ale vzadu tak robí len 28 až 89 %. 20 až 96 % detí do 12 rokov sedí na im prispôsobených sedačkách.

Aj keď sa ochrana, ktorú poskytujú samotné vozidlá (pasívna bezpečnosť), zlepšuje z roka na rok, je zarážajúce, že rozdiel medzi krajinami s najlepšími výsledkami a s najhoršími výsledkami neklesá.

Tabuľky v prílohe podávajú prehľad výkonov niektorých členských štátov, Švajčiarska a Nórska v oblasti obsahu alkoholu v krvi, používania bezpečnostných pásov a sedačiek pre deti. Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa rýchlosti, vnútroštátne prahové hodnoty sú príliš rôznorodé na to, aby umožnili vytvorenie porovnávacej tabuľky.

Ukazovatele výkonu sú súčasťou logiky „prehľad bezpečnosti cestnej premávky“, ktorá dnes bola predstavená na prvom Európskom dni bezpečnosti na cestách.

Tabuľka 1: Percentuálny podiel úmrtí na cestách, ktoré boli spôsobené pri nehodách, kde minimálne jeden vodič vypil viac alkoholu, ako je povolená miera (pokiaľ nie je uvedené inak)

Krajina
Povolená hladina (mg/ml)
%
Komentáre
Česká republika
0,0
4,8 %

Rakúsko
0,5
5,9 %

Belgicko
0,5
8,2 %
Testu bolo podrobených len 20 % vodičov – účastníkov smrteľných dopravných nehôd
Holandsko
0,5
8,3 %

Maďarsko
0,0
8,7 %
Z toho 8,4 % predstavujú vodiči, ktorý mali v krvi viac ako 0,5 mg/ml alkoholu
Grécko
0,5
9,4 %

Poľsko
0,2
9,8 %

Nemecko
0,3
12,1 %

Slovensko
0,0
12,9 %

Litva
0,4
14,8 %

Dánsko
0,5
16,0 %

Spojené kráľovstvo
0,8
17,0 %

Švajčiarsko
0,5
19,3 %

Lotyšsko
0,5
21,7 %

Nórsko
0,2
22,2 %
Vodiči, ktorí požili alkohol a prišli o život, v % z celého počtu vodičov, ktorí prišli o život
Cyprus
0,9
22,5 %
Hladina alkoholu v krvi bola v roku 2006 znížená na 0,5 mg/ml
Fínsko
0,5
23,4 %

Estónsko
0,2
23,5 %

Švédsko
0,2
25,0 %
Na základe pitvy vodičov, ktorí prišli o život
Portugalsko
0,5
27,8 %
Vodiči, ktorí požili alkohol a prišli o život, v % z celého počtu vodičov, ktorí prišli o život
Francúzsko
0,5
28,8 %
Percentuálny podiel smrteľných dopravných nehôd, keď bol vodič podrobený testu
Španielsko
0,5
29,5 %
Vodiči, ktorí požili alkohol a prišli o život, v % z celého počtu vodičov, ktorí prišli o život

Tabuľka 2: Percentuálny podiel pasažierov v osobných autách alebo dodávkach, ktorí mali zapnutý bezpečnostný pás na predných sedadlách (cez deň)

Krajina
%
Francúzsko
97 %
Nemecko
96 %
Malta *
96 %
Švédsko
92 %
Holandsko
90 %
Spojené kráľovstvo
90 %
Nórsko
90 %
Fínsko
88 %
Írsko
86 %
Portugalsko *
86 %
Dánsko
85 %
Rakúsko
83 %
Švajčiarsko
82 %
Luxembursko
80 %
Poľsko *
78 %
Lotyšsko *
77 %
Španielsko
74 %
Estónsko
74 %
Česká republika
72 %
Taliansko *
71 %
Belgicko
71 %
Maďarsko
67 %

* len vodiči

Tabuľka 3: Percentuálny podiel pasažierov v osobných autách, ktorí mali zapnutý bezpečnostný pás na zadných sedadlách (cez deň)

Krajina
%
Nemecko
89 %
Nórsko
85 %
Spojené kráľovstvo
84 %
Fínsko
78 %
Švédsko
73 %
Francúzsko
70 %
Holandsko
64 %
Dánsko
63 %
Luxembursko
60 %
Švajčiarsko
53 %
Rakúsko
52 %
Španielsko
51 %
Írsko
46 %
Portugalsko
45 %
Česká republika
41 %
Maďarsko
34 %
Estónsko
30 %
Malta
28 %


[1] Správa je dostupná na stránke „sécurité routière“ (bezpečnosť cestnej premávky) na internetovej adrese Európa: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar