Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Brussel, 27 april 2007

Veiligheid van het wegvervoer: het Europees actieprogramma blijft goede resultaten boeken – De doelstelling om op de Europese wegen 25 000 levens te redden kan in 2010 worden bereikt

De doelstelling van het in 2001 door de Commissie opgezette Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid, namelijk het aantal verkeersdoden op de Europese wegen in de periode 2001 tot 2010 te halveren en zo het totale aantal slachtoffers te verminderen van bijna 50 000 tot 25 000, kan in het vooropgezette tijdsbestek worden bereikt. Dat is de voornaamste conclusie die kan worden getrokken uit de laatste beschikbare cijfers als gegeven op de eerste verkeersveiligheidsdag. Uit deze cijfers blijkt dat de ambitieuze doelstelling niet te hoog gegrepen was: in de afgelopen 12 maanden zijn er op de Europese wegen 8% minder doden gevallen. In 2006 zijn er in de Europese Unie, wanneer als vergelijkingsbasis het jaar 2001 wordt genomen, op jaarbasis bijna 12 000 levens gered.

"Als wij op deze weg voortgaan, kan onze doelstelling dankzij de gezamenlijke inspanning van iedereen binnen de Europese Unie in 2010 worden bereikt. Er zijn echter geen garanties; de inspanning moet onverdroten worden voortgezet", aldus Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie belast met vervoerskwesties. De heer Barrot herinnerde eraan dat verkeersveiligheid een prioriteit blijft voor zijn mandaat en heeft alle lidstaten opgeroepen met aandacht het onlangs gepubliceerde rapport te bestuderen en er de gepaste conclusies uit te trekken. "Ik spoor de regeringen er vooral toe aan om krachtig op te treden wanneer de resultaten in hun land alarmerend zijn", zo voegde hij daaraan toe.

Afgezien van de brute cijfers en statistieken over het aantal verkeersslachtoffers op de weg is het inderdaad van doorslaggevend belang de prestaties van de landen onderling te vergelijken aan de hand van goed gekozen indicatoren. Die laatste reflecteren het gevoerde beleid en maken het mogelijk om beter te reageren op concrete problemen. In het kader van de eerste Europese dag van de verkeersveiligheid zijn de resultaten aan het brede publiek voorgesteld.

Ter gelegenheid van deze verkeersveiligheidsdag heeft de Europese Commissie voor de eerste keer de resultaten van het project "SafetyNet" voorgesteld, dat gefinancierd wordt uit de middelen van het zesde kaderprogramma voor onderzoek en waarmee de grondslagen werden gelegd voor het Europees Studiecentrum voor de verkeersveiligheid, dat heel wat vooruitgang heeft geboekt bij de omschrijving van prestatie-indicatoren voor de verkeersveiligheid.

In het verslag[1] zijn zeven prestatie-indicatoren voor de verkeersveiligheid geselecteerd: alcohol en drugs, snelheid, veiligheidsgordels en -helmen, gebruik van kruislichten overdag, passieve veiligheid van motorvoertuigen, wegeninfrastructuur en eerste zorg aan slachtoffers. De eerste drie indicatoren zijn het belangrijkst en zijn ook het best gedocumenteerd.

Bij de bestudeerde landen blijken grote verschillen te bestaan. Enkele cijfers:

5% tot 30% van de doden op de weg valt bij ongevallen waarbij ten minst één van de chauffeurs meer heeft gedronken dan wettelijk is toegestaan;

tot 50% van de chauffeurs blijkt de geldende maximumsnelheid niet in acht te nemen;

67% tot 97% van de zittende inzittenden van auto's of bestelwagens vooraan draagt de veiligheidsgordel, terwijl slechts 28% tot 89% van de inzittenden achteraan dat doet. 20% tot 96% van de kinderen van minder dan 12 jaar gebruikt aangepaste zitjes.

Hoewel de door voertuigen geboden bescherming (passieve veiligheid) gestaag verbetert, is het opvallend te constateren dat de afstand tussen de veiligste en de minst veilige landen niet echt vermindert.

De in bijlage gegeven tabellen geven een overzicht van de prestaties van de verschillende lidstaten plus Zwitserland en Noorwegen, meer bepaald met betrekking tot alcohol aan het stuur, het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van aangepaste zitjes voor kinderen. Wat de gegevens inzake snelheid betreft, zijn de nationale definities te verschillend om de opmaak van een vergelijkende tabel mogelijk te maken.

De prestatie-indicatoren kunnen worden gezien als een onderdeel van de logica van het "Scorebord Verkeersveiligheid" dat vandaag op de eerste Europese dag van de verkeersveiligheid wordt onthuld.

Tabel 1: Percentage verkeersdoden ten gevolge van ongevallen waarbij ten minste één chauffeur meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol (behalve anderszins aangegeven) had gedronken

Land
Wettelijke maximum-grens (mg/ml)
%
Opmerkingen
Tsjechië
0,0
4,8%

Oostenrijk
0,5
5,9%

België
0,5
8,2%
Test bij slechts 20% van de bij dodelijke ongevallen betrokken chauffeurs
Nederland
0,5
8,3%

Hongarije
0,0
8,7%
Waarvan 8,4% chauffeurs met een alcoholgehalte in het bloed van 0,5 mg/ml
Griekenland
0,5
9,4%

Polen
0,2
9,8%

Duitsland
0,3
12,1%

Slowakije
0,0
12,9%

Litouwen
0,4
14,8%

Denemarken
0,5
16,0%

Verenigd Koninkrijk
0,8
17,0%

Zwitserland
0,5
19,3%

Letland
0,5
21,7%

Noorwegen
0,2
22,2%
Gedode chauffeurs met een te hoog alcoholgehalte als percentage van alle gedode chauffeurs
Cyprus
0,9
22,5%
Wettelijk maximum-alcoholgehalte in het bloed in 2006 verminderd tot 0,5 mg/ml
Finland
0,5
23,4%

Estland
0,2
23,5%

Zweden
0,2
25,0%
Op basis van de autopsie van gedode chauffeurs
Portugal
0,5
27.8%
Gedode chauffeurs met een te hoog alcoholgehalte als percentage van alle gedode chauffeurs
Frankrijk
0,5
28,8%
% van dodelijke ongevallen wanneer de chauffeur is getest
Spanje
0,5
29,5%
Gedode chauffeurs met een te hoog alcoholgehalte als percentage van alle gedode chauffeurs

Tabel 2: Percentage inzittenden van auto's of bestelwagens dat de veiligheidsgordel vooraan draagt (overdag)

Land
%
Frankrijk
97%
Duitsland
96%
Malta*
96%
Zweden
92%
Nederland
90%
Verenigd Koninkrijk
90%
Noorwegen
90%
Finland
88%
Ierland
86%
Portugal*
86%
Denemarken
85%
Oostenrijk
83%
Zwitserland
82%
Luxemburg
80%
Polen*
78%
Letland*
77%
Spanje
74%
Estland
74%
Tsjechië
72%
Italië*
71%
België
71%
Hongarije
67%

* uitsluitend chauffeurs

Tabel 3: Percentage inzittenden van auto's of bestelwagens dat de veiligheidsgordel achteraan draagt (overdag)

Land
%
Duitsland
89%
Noorwegen
85%
Verenigd Koninkrijk
84%
Finland
78%
Zweden
73%
Frankrijk
70%
Nederland
64%
Denemarken
63%
Luxemburg
60%
Zwitserland
53%
Oostenrijk
52%
Spanje
51%
Ierland
46%
Portugal
45%
Tsjechië
41%
Hongarije
34%
Estland
30%
Malta
28%


[1] Het verslag is beschikbaar op de pagina "verkeersveiligheid" van de Europa-internetsite op het adres: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar