Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Брюксел, 27 година 2007

Безопасност на движението по пътищата: Европейската програма за действие продължава да дава добри резултати — спасяването на 25 000 човешки живота по пътищата на Европа е постижима цел за 2010 г.

Целта на европейската програма за действие в областта на безопасността на движението по пътищата, лансирана през 2001 г. от Европейската комисия, може да бъде постигната в предвидения срок. Трябва да се намали двойно броят на убитите по европейските пътища в периода 2001-2010 г., като по този начин общият брой на убитите ще намалее от 50 000 на 25 000 души. Това е същността на посланието, което се крие в последните налични данни, разкрити през първия Европейски ден за безопасност на движението по пътищата. Те показват, че с право е била поставена амбициозна цел: през изминалите 12 месеца е налице намаление с 8 % на броя на убитите. В сравнение с 2001 г., през 2006 г. близо 12 000 души са били спасени в Европейския съюз.

„Ако продължаваме в този дух, благодарение на съгласуваните общи усилия в Европейския съюз, целта може да бъде постигната през 2010 г., но не съществуват гаранции — необходими са непрестанни усилия“, потвърди Жак Баро, заместник-председател на Комисията и комисар по транспорта, като напомни, че безопасността на движението по пътищата е приоритет за неговия мандат и прикани всички държави-членки да разучат внимателно току-що публикувания доклад и да извлекат съответните поуки. „Преди всичко призовавам правителствата да действат енергично, в случай че резултатите им будят безпокойство“, допълни той.

Отвъд сухите цифри и статистиката за броя на жертвите на пътни злополуки, действително е от първостепенно значение да може да се оцени постигнатото от държавите посредством добре подбрани показатели. Те отразяват резултата от водените политики и позволяват да се реагира по-добре на конкретни проблеми. В рамките на първия Европейски ден за безопасност на движението по пътищата, тези резултати се представят на широката общественост.

По случай Европейския ден за безопасност на движението по пътищата Комисията публикува за първи път резултатите от проекта „SafetyNet“, финансиран по шестата рамкова програма за научни изследвания и поставящ основите на Европейската служба за наблюдение на безопасността на движението по пътищата, която позволи осъществяването на сериозно изследване върху показателите за постигнатите резултати по отношение на безопасността на движението по пътищата.

В доклада[1] бяха набелязани седем показателя за резултатност по отношение на безопасността на движение по пътищата: алкохол и опиати; скорост; предпазни колани и носене на каска; използване на фаровете през деня; пасивна безопасност на превозните средства; пътна инфраструктура; оказване на първа помощ на жертвите. Първите три показателя са едновременно най-важни и най-добре документирани.

Сред проучените държави са налице големи различия. Например:

От 5 до 30 % от смъртните случаи на пътя са резултат от злополуки, в които е замесен поне един водач със съдържание на алкохол в кръвта над законовото.

До 50 % от водачите не спазват действащите ограничения на скоростта.

От 67 до 97 % от пътуващите в коли или лекотоварни превозни средства носят предпазен колан, ако се возят отпред, но едва 28 до 89 % го правят, когато се возят отзад. От 20 до 96 % от децата под 12 години използват специални седалки.

Макар и предлаганата от превозните средства защита (пасивна безопасност) да се подобрява с всяка изминала година, поразително е, че разликата между най-богатите страни и останалите страни не намалява.

Приложените таблици излагат накратко резултатите в различните държави-членки, включително Швейцария и Норвегия, за процентното съдържание на алкохол в кръвта, носенето на предпазен колан и използването на специални седалки за децата. Колкото до данните за скоростта, налице са твърде големи различия между националните характеристики и това не позволява съставянето на сравнителна таблица.

Показателите за резултатност се вписват в логиката на „Доклада за състоянието на безопасността на движението по пътищата“, който бе представен днес по време на първия Европейски ден за безопасност на движението по пътищата.

Таблица 1: Процент на смъртните случаи на пътя като резултат от злополуки, в които е замесен поне един водач със съдържание на алкохол в кръвта над законовото ограничение (освен ако не е посочено друго).

Страна
Законово ограничение (mg/ml)
%
Обяснителни бележки
Чешка република
0,0
4,8%

Австрия
0,5
5,9%

Белгия
0,5
8,2%
Тестът е осъществен върху едва 20% от водачите, замесени в смъртоносни злополуки
Нидерландия
0,5
8,3%

Унгария
0,0
8,7%
От които 8,4 %, включват водачи със съдържание на алкохол в кръвта над 0,5 mg/ml
Гърция
0,5
9,4%

Полша
0,2
9,8%

Германия
0,3
12,1%

Словакия
0,0
12,9%

Литва
0,4
14,8%

Дания
0,5
16,0%

Обединено кралство
0,8
17,0%

Швейцария
0,5
19,3%

Латвия
0,5
21,7%

Норвегия
0,2
22,2%
Убити пияни водачи, като процент от всички починали водачи
Кипър
0,9
22,5%
Законното съдържание на алкохол в кръвта в намалено през 2006 г. на 0,5 mg/ml
Финландия
0,5
23,4%

Естония
0,2
23,5%

Швеция
0,2
25,0%
Въз основа на резултати от аутопсията на убитите водачи
Португалия
0,5
27.8%
Убити пияни водачи, като процент от всички починали водачи
Франция
0,5
28,8%
Процент на смъртоносните злополуки в случаите, в които водачът е бил подложен на тест
Испания
0,5
29,5%
Убити пияни водачи, като процент от всички починали водачи

Таблица 2: Процент на пътуващите в частни коли или лекотоварни превозни средства, носещи предпазен колан, когато се возят отпред (през деня)

Страна
%
Франция
97%
Германия
96%
Малта*
96%
Швеция
92%
Нидерландия
90%
Обединеното кралство
90%
Норвегия
90%
Финландия
88%
Ирландия
86%
Португалия*
86%
Дания
85%
Австрия
83%
Швейцария
82%
Люксембург
80%
Полша*
78%
Латвия*
77%
Испания
74%
Естония
74%
Чешка република
72%
Италия*
71%
Белгия
71%
Унгария
67%

* единствено водачите

Таблица 3: Процент на пътуващите в частни коли, носещи предпазен колан, когато се возят отзад (през деня)

Страна
%
Германия
89%
Норвегия
85%
Обединеното кралство
84%
Финландия
78%
Швеция
73%
Франция
70%
Нидерландия
64%
Дания
63%
Люксембург
60%
Швейцария
53%
Австрия
52%
Испания
51%
Ирландия
46%
Португалия
45%
Чешка република
41%
Унгария
34%
Естония
30%
Малта
28%


[1] Докладът е на разположение на интернет сайт Europa, страница „Безопасност на движението по пътищата“ на следния адрес: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar