Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07537

Brussel, 23 april 2007

Europa's vensters op de wereld: havens en productveiligheid

Zijn de producten die de EU binnenkomen veilig voor de consument? Wie zorgt ervoor dat er geen gevaarlijke goederen op de markt terechtkomen? Vandaag was de Europese commissaris voor consumentenbescherming Meglena Kuneva in Nederland, waar zij de Voedsel en Waren Autoriteit en haar laboratorium in Zwijndrecht en de bruisende haven van Rotterdam bezocht. "Bijna 90% van alle goederen die op onze markt terechtkomen, komt via de zeehavens, zodat het steeds belangrijker wordt onze buitengrenzen te controleren in havens zoals die van Rotterdam", zei commissaris Kuneva. "Verder geloof ik dat de douaneautoriteiten een zeer belangrijke rol kunnen spelen bij de naleving van de productveiligheidseisen." Tijdens haar bezoek wees de commissaris op het verband tussen havens en productveiligheid, schetste zij de komende EU-strategie op dit gebied en benadrukte zij het belang van grotere inspanningen om gevaarlijke goederen in de havens tegen te houden. Verder had de commissaris de gelegenheid zich bij de opening van een zending in de haven zelf een beeld te vormen van de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van ingevoerde consumptiegoederen te garanderen.

Samenwerking en de veiligheid van consumptiegoederen

Bij het bezoek van de commissaris ging het er vooral om te benadrukken hoe belangrijk havens zijn bij de bescherming van de EU-consumenten tegen gevaarlijke goederen. Omdat ongeveer 90% van de goederen die in Europa worden ingevoerd, via de havens binnenkomen, is het van het grootste belang onveilige goederen onmiddellijk bij aankomst te ontdekken, voordat zij via de markt verspreid worden.

Omdat de invoer in de EU uit derde landen blijft toenemen, is dit een uitdagende taak voor de betrokken autoriteiten. Rotterdam is de grootste Europese haven, zowel voor de binnenkomende als voor de uitgaande handel, waar afgelopen jaar alleen al ongeveer 377 miljoen ton goederen werd overgeladen. Wanneer een vracht is ingeklaard, kunnen de goederen in kwestie overal in de EU vrij verhandeld worden. Daarom zijn grote waakzaamheid, samenvoeging van beschikbare middelen en uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten van de EU-lidstaten noodzakelijk om er aldus toe bij te dragen het aantal gevaarlijke producten die op de markt komen en gevaar opleveren voor de EU-consumenten, te verminderen.

Producten in het vizier

Vertrouwen wij erop dat de talloze producten die wij dagelijks gebruiken, veilig zijn? Welk soort producten is gevaarlijk? In 2006 meldden de EU-lidstaten bijna 1000 consumptieproducten voor regelmatig gebruik, zoals speelgoed, elektrische waterketels en kerstboomverlichting, die volgens tests of de eigen beoordeling van de producent potentieel gevaar opleveren voor de consument: verstikking, stroomstoten en brand.

De bescherming van de consumenten, en vooral kinderen, tegen gevaarlijke goederen, is van het hoogste belang; zo heeft de Commissie onlangs een beschikking goedgekeurd waarbij de lidstaten worden verplicht ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de EU-markt worden gebracht. Bij de beschikking worden ook aanstekers verboden die bijzonder aantrekkelijk voor kinderen zijn, zoals aanstekers die lijken op stripfiguren, voedsel, mobieltjes enz. Ook speelgoed zelf baart vaak zorgen, omdat ze kleine of ongeschikte onderdelen bevatten waarin kinderen kunnen stikken of waaraan zij zich kunnen bezeren, of die, in sommige gevallen, leiden tot huidirritaties of zelfs vergiftiging.

Er zijn algemene regels over productveiligheid, waarbij van de producenten en van de handel wordt verlangd dat zij alleen veilige producten op de markt brengen. Voor sommige producten, zoals speelgoed, elektrische apparaten, cosmetica en geneesmiddelen, zijn er specifieke veiligheidseisen. Natuurlijk moeten deze eisen worden gehandhaafd, wat de verantwoordelijkheid van de hiervoor aangewezen autoriteiten in de lidstaten is. Zij controleren of aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan, treden corrigerend op, zorgen ervoor dat gevaarlijke producten uit de markt worden genomen en leggen zo nodig straffen op.

Vorderingen

De Commissie blijft zich inzetten voor de bevordering van de productveiligheid, die op EU-niveau geregeld is in de algemene productveiligheidsrichtlijn. In deze richtlijn wordt duidelijk gesteld dat alle producten die zich op de EU-markt bevinden, veilig moeten zijn voor de consument. Ook vormt de richtlijn een kader voor de uitwisseling van informatie over gevaarlijke producten. Op EU-niveau zijn diverse mechanismen en procedures ingevoerd, zoals RAPEX, een Europees alarmsysteem voor gevaarlijke producten, waardoor een snelle verspreiding van informatie verzekerd is.

Daarnaast werd specifieke wetgeving vastgesteld om een kader te bieden voor de samenwerking tussen de douane- en de markttoezichtautoriteiten over productveiligheid. Bij haar bezoek wees commissaris Kuneva op het belang van deze maatregelen en op voortzetting van de samenwerking tussen de douane- en de markttoezichtautoriteiten voor een veiliger, gezonder en milieuvriendelijk Europa.

Volgende stappen

De Commissie zal komend jaar bijzondere aandacht besteden aan activiteiten die de samenwerking tussen douane- en markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken, zoals specifieke productveiligheidsopleidingen voor douaneambtenaren, ondersteuning van de uitwisseling van informatie over gevaarlijke producten, zoals aanstekers, en wijziging van de wetgeving over samenwerking in de praktijk.
Nadere informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/index_nl.htm


Side Bar