Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Brüssel, 19. aprill 2007

Tarbijakaitse: komisjon avaldab 2006. aasta aruande ohtlike tarbekaupade kohta

ELi liikmesriikide tolliametite vahelise paranenud koostöö tulemusel eemaldati Euroopa Liidu turult eelmisel aastal senisest enam ohtlikke tarbekaupu. Selliste kaupade hulgas oli nii kaisukarusid kui fööne, pihustiga puhastusvahendeid, minimootorrattaid, tulemasinaid ja suusaklambreid. Euroopa Komisjoni täna avaldatud ohtlikke tarbekaupu käsitlevast (RAPEXi) aastaaruandest selgub, et kui varem esitati enim teateid elektriseadmete kohta, siis nüüd on selliseks kaubagrupiks mänguasjad. Peaaegu pooltel teatatud juhtudest oli päritolumaaks märgitud Hiina (440 teadet, 48%). Eelmisel aastal teatati RAPEXi süsteemi kaudu piiravatest meetmetest 924 ohtliku toote puhul, mis on 32% rohkem kui 2005. aastal, mil esitati 701 teadet. Riiklikud ametiasutused teatavad RAPEXi (toiduks mittekasutatavate tarbekaupade kiirhoiatussüsteem) kaudu komisjonile toodetest, mis võivad põhjustada tõsist ohtu tarbijate tervisele ja ohutusele. Kõnealune süsteem ei hõlma toiduaineid, farmaatsiatooteid ega meditsiiniseadmeid. Saadud teave antakse kiiresti edasi kõikidele muudele järelevalveasutustele 30 Euroopa riigis, misjärel ohtlikud tooted kas keelustatakse või piiratakse nende müüki turul. Komisjon kutsub kõiki ELi liikmesriike aktiivsemalt süsteemis osalema, tõhustama ühistegevust riiklike turujärelevalve- ja tolliasutustega ning nende vahel ning suurendama koostööd kolmandate riikidega, et muuta süsteem senisest veelgi tõhusamaks.

„Kiirhoiatussüsteem on tõhus järelevalvevahend ning suurepärane näide üleeuroopalisel tasandil tegutsemise eelistest”, ütles Euroopa Komisjoni tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva. „Teatatud meetmete hulga pidev kasv on hea märk, see näitab, et oleme Euroopas muutunud järjest valvsamaks. Täna avaldatud aastaaruanne on märk selllest, et 2006. aastal toimis süsteem paremini kui kunagi varem. Minu ülesanne on aidata kõik selle võimalused välja arendada."

32% rohkem teateid

Teadete hulk on viimaste aastate jooksul järsult kasvanud. Kaks aastat pärast seda, kui jõustusid ELi uued eeskirjad toiduks mittekasutatavate tarbekaupade ohutuse kohta, on tõsist ohtu põhjustavaid tooteid käsitlevate teadete hulk enam kui kahekordistunud – 2004. aastal esitati 388 teadet, 2006. aastal oli see arv 924. Võrreldes 2005. aastaga kasvas tõsist ohtu käsitlevate teadete arv 2006. aastal 32%. Rohkem kui 40% kõigist teadetest käsitleb äriühingute võetud vabatahtlikke meetmeid – seegi arv on aastast aastasse märgatavalt tõusnud. See näitab selgesti, et Euroopa ettevõtted on üha rohkem teadlikud kaupade ohutusega seotud küsimustest.

60% kõikidest teadetest oli pärit järgmisest viiest riigist:

 • Saksamaa (144 teadet, 16%)
 • Ungari (140 teadet, 15%)
 • Kreeka (98 teadet, 11%)
 • Ühendkuningriik (92 teadet, 10%)
 • Ungari (79 teadet, 9%).

Süsteemi toimimise kohta 2006. aastal läbi viidud hindamine näitas, et tõsist ohtu põhjustavatest toodetest teatamine ja nendega seotud meetmed jagunevad liikmesriikide vahel endiselt ebavõrdselt. Seepärast peaksid mõned liikmesriigid RAPEXi süsteemis aktiivsemalt osalema.

Ohtlike kaupade edetabelit juhivad mänguasjad ja elektriseadmed

Kõige enam esitati teateid järgmiste toodete kohta:

 • mänguasjad (221 teadet, 24%)
 • elektriseadmed (174 teadet, 19%)
 • mootorsõidukid (126 teadet, 14%)
 • valgustusseadmed (98 teadet, 11%)
 • kosmeetikatooted (48 teadet, 5%).

Mänguasjade, elektriseadmete ja mootorsõidukite kohta esitatud teated moodustasid 2006. aastal rohkem kui poole kõikidest teadetest. Sama suunda võis märgata ka eelneval aastal. Peamine erinevus on, et esimest korda moodustasid mänguasjad selle kaubagrupi, mille kohta esitati kõige rohkem teateid – varem olid selleks elektriseadmed.

Peamised ohud

Viis peamist ohukategooriat olid:

 • vigastused (274 teadet, 25%)
 • elektrilöök (270 teadet, 24%)
 • tuleoht/põletused (194 teadet, 18%)
 • lämbumine (157 teadet, 14%)
 • keemilised ohud (95 teadet, 9%).

Peamine päritoluriik

Peaaegu poolte teatatud toodete päritolumaaks oli märgitud Hiina Rahvavabariik (440 teadet, 48%). Seetõttu on komisjon tihendanud tooteohutusalast koostööd Hiinaga. Arvestades asjaolu, et Hiina on on kiiresti tõusnud üheks suuremaks tarbekaupade Euroopasse eksportijaks, allkirjastas komisjon 2006. aastal mänguasju käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi ning koostas tegevuskava importkaupade ohutuse tõstmiseks.
RAPEXi 2006. aasta aruanne on saadaval inglise, prantsuse ja saksa keeles aadressil:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar