Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI SL BG

IP/07/508

Bryssel den 18 april 2007

[Graphic in PDF & Word format]

EU:s experter på digitala bibliotek lyfter fram upphovsrättsliga frågor

EU:s högnivåexpertgrupp för digitala bibliotek – som bl.a. inbegriper deltagare från British Library, Deutsche Nationalbibliothek, Federation of European Publishers och Google – kommer idag att lägga fram en rapport om upphovsrättsliga frågor till Europeiska kommissionen. Dessutom kommer gruppen att diskutera hur en öppnare tillgång till vetenskaplig forskning kan garanteras och hur det offentlig-privata samarbetet kan förbättras. Högnivågruppens arbete utgör en del av Europeiska kommissionens ansträngningar för att göra Europas rika kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt online. För detta ändamål ger gruppen kommissionen råd om hur man kan digitalisera kulturmaterial, göra det tillgängligt på elektronisk väg och bevara det för framtiden.

”Skyddet av immaterialrätten är viktigt för att främja kreativitet och innovation inom den kunskapsbaserade ekonomin. Det är därför viktigt att lösa upphovsrättsliga problem på online-området om vi skall kunna göra verklighet av ett europeiskt digitalt bibliotek,” säger Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och medierna som inrättade högnivåexpertgruppen för digitala bibliotek för ett år sedan. ”Jag kommer därför med stort intresse att ta del av de rekommendationer som görs av högnivågruppen för att se hur Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och de berörda parterna på bästa sätt kan följa dem. Jag tycker att diskussionerna hittills har visat att omfattande avtal mellan bibliotek och rättighetsinnehavare verkar lovande, förutsatt att användarintressena prioriteras.”

Den rapport om upphovsrätt som experterna presenterar idag förväntas vara inriktad på frivilliga avtal mellan bibliotek och rättighetsinnehavare, som skulle underlätta arbetet med digitalt bevarande och tillgång till verk som saknar upphovsman och verk som är utgångna på förlaget. När det till exempel gäller verk som saknar upphovsman, där inga rättighetsinnehavare kan fastställas eller lokaliseras, kan överenskomna lösningar hjälpa biblioteken, museerna och arkiven att bättre utnyttja fördelarna med informationstekniken för att utföra sina bevarande- och spridningsuppdrag. I sitt svar på kommissionens elektroniska samråd 2006 visade British Library på att det går mycket tid till att hantera olika tillstånd och att det i många fall inte ens är möjligt att inleda tillståndshanteringen i och med att rättighetsinnehavarna antingen inte kan identifieras eller är för många för att göra hanteringen effektiv.

Expertgruppen kommer även att inleda debatten om hur man bäst kan främja och utnyttja det offentlig-privata samarbetet och privat sponsorering för digitalisering av Europas kulturella arv.

När det gäller vetenskaplig information har gruppen de senaste månaderna arbetat med att jämka synsätten hos de traditionella vetenskapliga förlagen och de aktörer inom vetenskapsvärlden som stödjer en öppen tillgång. Europeiska kommissionen, som spelar en viktig roll i finansieringen av vetenskaplig forskning i Europa, tänker på försök offentliggöra vetenskapliga artiklar som skrivits med hjälp av gemenskapsfinansierad forskning i ett öppet arkiv, efter en sekretessperiod som ännu inte fastställts.

Bakgrund

Europeiska digitala bibliotek är ett av de främsta initiativen i kommissionsledamot Redings meddelande i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning som antogs av kommissionen den 1 juni 2005 (se IP/05/643). Den 25 augusti 2006 antog kommissionen en rekommendation om digitalisering och digitalt bevarande (se IP/06/1124 och MEMO/06/311) där EU:s medlemsstater uppmanades att inrätta storskaliga digitaliseringsanläggningar för att påskynda processen att ge elektronisk tillgång till Europas kulturella arv via det europeiska digitala biblioteket. I februari 2007 antog kommissionen sitt meddelande "Vetenskaplig information i den digitala tidsåldern – tillgång, spridning och bevarande" för att granska och stödja nya sätt att främja en bättre elektronisk tillgång till vetenskaplig information och bevara forskningsresultat digitalt för kommande generationer (se IP/07/190 och MEMO/07/57).
Ytterligare information:

Rapporten om digitalt bevarande, verk som saknar upphovsman och verk som är utgångna på förlaget, utvalda genomförandefrågor av högnivåexpertgruppen för digitala bibliotek (Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works, Selected Implementation Issues of the High Level Expert Group on Digital Libraries) kommer att offentliggöras idag kl. 16.30 på kommissionens webbplats för digitala bibliotek på följande adress:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3366

En förteckning över de medlemmar i kommissionens högnivåexpertgrupp för digitala bibliotek som deltog i dagens expertmöte bifogas.

Members of the High Level Group on Digital Libraries attending the meeting with Commissioner Viviane Reding on 18 April 2007


Nikesh Arora, Vice President of European Operations, Google

Arne Bach, CEO of Seeman-Henschel, Federation of European Publishers

Lynne Brindley, Chief Executive of the British Library

Claudia Dillmann, Director of the Deutsches Filminstitut

Stella Dutton, Executive Director of the British Journal of Medicine Publishing Group

Adolf Knoll, Deputy Director General of the National Library of Czech Republic

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International Federation of Reproduction Rights' Organisations

Norbert Kroo, Vice President of the Hungarian Academy of Sciences, European Research Council

Elisabeth Niggemann, Director General of the Deutsche Nationalbibliothek

Marco Ricolfi, full Professor of Intellectual Property Rights, University of Turin

Jerry Cowhig, Chair of Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)

Michael Mabe, CEO of STM

Peter Tindemans, Chair of the Task Force on Permanent Access to the Records of Science

Sijbolt Noorda, Council of the European University Association

Laurent Romary, Head of the Max Planck Digital Library


Side Bar